Newport City Council Logo

Newport City Council

Cyngor Dinas Casnewydd

 
Please answer the questions below as fully as possible.  This survey is designed to help the Council understand the issues most current to Newport businesses - how the crisis has affected you, the support you have been able to access, and the measures you have (or intend to) put in place to support social distancing.

The Council appreciates that the future remains very uncertain at this stage; however, it is clear that the coronavirus outbreak will fundamentally change the way businesses need to operate.
It is important to consider what social distancing measures you are able to put in place in particular, as ensuring all reasonable measures to support social distancing is a legal responsibility for any business wishing to remain open at this time.

Click
here for further info on social distancing and coronavirus business support.

Newport City Council will only use this information to assess the collective readiness of Newport businesses for the re-opening of non-essential retail.  We will not use your answers to identify individual businesses and the survey will remain anonymous.

About Your Business

1. Where is your business premises?
 
 
 
 
 
 
 
 
2. What is the nature of your business?
 
3. How soon are you planning to re-open your business?
 
 
 
 
 
4. How has the pandemic crisis most affected your business – pick the top three issues?
 
 
 
 
 
 
5. What guidance have you found useful?
 
 
 
 
 
6. What funding have you been able to access to date?
 
 
 
 
 
 
 

Social Distancing

7.
8.
9. How many customers will you permit into this space at any one time in order to maintain the 2 metre social distancing requirement?
 
 
 
10. How many doorways and “pinch points” does the premises contain (for example changing rooms, interior doorways, lifts, stairwells including fire escapes, public toilet facilities or any other points where it would be difficult to remain a minimum of 2m apart from other persons)?
 
 
 
11. What measures have you taken, or are planning to take, to ensure people observe 2m social distancing requirements inside your property? Please check all that apply.
  Taken   Planning to take  
  One way systems    
  Creating additional space (for example by reducing the volume of stock on display, using vacant car parking spaces)    
  Changes to queueing system    
  Additional queuing space    
  Signage / Floor stickers    
  Physical barriers / screens    
  Stewarding system    
  Restricting number of visits    
  Restricting number of persons in the store / queue at one time    
 
12. What measures have you taken, or are planning to take, to ensure people observe 2m social distancing requirements outside your property?  Please check all that apply.
  Taken   Planning to take  
  One way systems    
  Creating additional space (for example by reducing the volume of stock on display, using vacant car parking spaces)    
  Changes to queueing system    
  Additional queuing space    
  Signage / Floor stickers    
  Physical barriers / screens    
  Stewarding system    
  Restricting number of visits    
  Restricting number of persons in the store / queue at one time    
 
13. Have you taken, or are you planning to take, any of the other measures below to help ensure social distancing? Please check all that apply.
  Taken   Planning to take  
  Changes to opening hours    
  Appointment systems    
  Dedicated opening hours limited to certain groups (e.g. older persons or people of restricted mobility)    
  Click and collect / home delivery    
  Electronic payments only    
  Restricted number of customer visits    
 
14.

Staff

15. Which of the following measures have you taken, or are planning to take, to protect members of staff?
  Taken   Planning to take  
  Changes to working patters (e.g. staggered shifts / breaks)    
  Closing / segregating common areas    
  Reduced staff numbers    
  Changes to store layout (e.g. separating tills, or placing them back to back)    
  PPE Equipment    
  Barriers / screens    
  Additional training / awareness    
  Suspending or reducing activities that cannot be undertaken with social distancing (for example, lifting or carrying heavy objects)    
 
16. What measures have you taken, or are you planning to take, regarding enhanced cleansing and sanitisation?
  Taken   Planning to take  
  Provision of hand sanitiser / cleaning stations for staff    
  Provision of hand sanitise r/ cleaning stations for customers    
  More regular cleaning of the premises    
  Enhanced cleansing of items more likely to be handled (e.g. display items, touch screens, payment devices, bannisters and handrails, lift controls)    
  Removing items more likely to be handled (see above)    
 
17.
18.
Thank you for your participation in this survey – your time and information will be vital to ensuring Newport businesses are able to start trading again quickly and safely.
19.
All businesses are welcome to sign up to the City of Newport Business Newsletter.
Atebwch y cwestiynau isod mor llawn â phosibl.  Cynlluniwyd yr arolwg hwn i helpu’r Cyngor i ddeall y materion sydd fwyaf cyfredol i fusnesau Casnewydd - sut mae’r argyfwng wedi effeithio arnoch chi, y cymorth rydych chi wedi llwyddo i gael mynediad ato, a’r mesurau rydych chi wedi (neu rydych yn bwriadu) eu rhoi ar waith i gefnogi ymbellhau cymdeithasol.

Mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi bod y dyfodol yn parhau’n ansicr iawn ar hyn o bryd; fodd bynnag, mae’n glir y bydd yr argyfwng coronafeirws yn newid y ffordd y mae angen i fusnesau weithredu yn sylfaenol.
Mae’n bwysig ystyried pa fesurau ymbellhau cymdeithasol rydych yn gallu eu rhoi ar waith yn benodol, oherwydd bod sicrhau pob mesur rhesymol i gefnogi ymbellhau cymdeithasol yn gyfrifoldeb cyfreithiol i unrhyw fusnes sy’n dymuno aros ar agor ar hyn o bryd.

Cliciwch
yma i gael rhagor o wybodaeth am ymbellhau cymdeithasol a chymorth coronafeirws i fusnesau.

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd ond yn defnyddio’r wybodaeth hon ddim ond i asesu pa mor barod mae busnesau yng Nghasnewydd ar gyfer ailagor siopau manwerthu nad ydynt yn hanfodol.  Ni fyddwn yn defnyddio eich atebion i adnabod busnesau unigol a bydd yr arolwg yn parhau’n ddienw.

Ynglŷn â’ch Busnes

20. Ble mae adeilad eich busnes?
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Beth yw natur eich busnes?
 
22. Pa mor fuan rydych chi’n bwriadu ailagor eich busnes?
 
 
 
 
 
23. Sut mae argyfwng y pandemig wedi effeithio fwyaf ar eich busnes - dewiswch y tri mater uchaf?
 
 
 
 
 
 
24. Pa ganllawiau rydych chi wedi’u cael yn ddefnyddiol?
 
 
 
 
 
25. Pa gyllid rydych chi wedi llwyddo i gael mynediad ato hyd yn hyn?
 
 
 
 
 
 
 

Ymbellhau Cymdeithasol

26.
27.
28. Faint o gwsmeriaid fyddwch chi’n caniatáu iddynt ddod i mewn i’r gofod hwn ar unrhyw adeg er mwyn cynnal y gofyniad am ymbellhau cymdeithasol o 2 fetr?
 
 
 
29. Faint o ddrysau a “mannau main” sydd yn y fangre (er enghraifft ystafelloedd newid, drysau mewnol, lifftiau, grisiau gan gynnwys allanfeydd tân, cyfleusterau toiledau cyhoeddus neu unrhyw bwyntiau lle y byddai’n anodd i gadw o leiaf 2 fetr rhwng pobl)?
 
 
 
30. Pa fesurau rydych chi wedi’u rhoi ar waith, neu rydych chi’n bwriadu eu rhoi ar waith, i sicrhau bod pobl yn parchu gofynion ymbellhau cymdeithasol 2m y tu fewn i’ch eiddo? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
  Cymerwyd   Yn Bwriadu ei Gymryd  
  Systemau un ffordd    
  Creu lle ychwanegol (er enghraifft trwy leihau maint y stoc sy’n cael ei arddangos, defnyddio mannau parcio gwag)    
  Newidiadau i’r system ciwio    
  Lle ciwio ychwanegol    
  Arwyddion /Sticeri ar y llawr    
  Rhwystrau/ sgriniau ffisegol    
  System stiwardio    
  Cyfyngu ar nifer yr ymweliadau    
  Cyfyngau ar nifer y pobl yn y siop/yn y ciw ar un adeg    
 
31. Pa fesurau rydych chi wedi’u rhoi ar waith, neu rydych chi’n bwriadu eu rhoi ar waith, i sicrhau bod pobl yn parchu gofynion ymbellhau cymdeithasol 2m y tu allan i’ch eiddo? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
  Cymerwyd   Yn Bwriadu ei Gymryd  
  Systemau un ffordd    
  Creu lle ychwanegol (er enghraifft trwy leihau maint y stoc sy’n cael ei arddangos, defnyddio mannau parcio gwag)    
  Newidiadau i’r system ciwio    
  Lle ciwio ychwanegol    
  Arwyddion /Sticeri ar y llawr    
  Rhwystrau/ sgriniau ffisegol    
  System stiwardio    
  Cyfyngu ar nifer yr ymweliadau    
  Cyfyngau ar nifer y pobl yn y siop/yn y ciw ar un adeg    
 
32. Ydych chi wedi cymryd, neu ydych chi’n bwriadu cymryd, unrhyw un o’r mesurau eraill isod er mwyn helpu i sicrhau ymbellhau cymdeithasol? Ticiwch bob un sy’n berthnasol.
  Cymerwyd   Yn Bwriadu ei Gymryd  
  Newidiadau i oriau agor    
  System apwyntiadau    
  Oriau agor pwrpasol wedi’u cyfyngau i rai grwpiau (e.e. pobl hŷn neu bobl sydd â symudedd cyfyngedig)    
  Clicio a chasglu / danfoniadau gartref    
  Taliadau electronig yn unig    
  Nifer gyfyngedig o ymweliadau gan gwsmeriaid    
 
33.

Staff

34. Pa rai o’r mesurau canlynol rydych chi wedi’u rhoi ar waith, neu’n bwriadu eu rhoi ar waith, i amddiffyn aelodau staff?
  Cymerwyd   Yn Bwriadu ei Gymryd  
  Newidiadau i batrymau gwaith (e.e. shifftiau / seibiannau cyfnodol)    
  Cau/gwahanu ardaloedd cyffredin    
  Lleihau niferoedd y staff    
  Newidiadau i gynllun y siop (e.e. gwahanu tiliau, neu eu rhoi gefn wrth gefn)    
  Cyfarpar Diogelu Personol    
  Rwystrau/sgriniau    
  Hyfforddiant/ymwybyddiaeth ychwanegol    
  Atal neu leihau gweithgareddau na ellir eu gwneud gydag ymbellhau cymdeithasol (er enghraifft codi neu gario pethau trwm)    
 
35. Pa fesurau rydych chi wedi’u rhoi ar waith, neu’n bwriadu eu rhoi ar waith, o ran glanhau a diheintio’n well?
  Cymerwyd   Yn Bwriadu ei Gymryd  
  Darparu mannau diheintio dwylo/glanhau i staff    
  Darparu mannau diheintio dwylo/glanhau i gwsmeriaid    
  Glanhau’r safle yn fwy rheolaidd    
  Glanhau eitemau sy’n fwy tebygol o gael eu trin â llaw yn well (e.e. eitemau arddangos, sgriniau cyffwrdd, dyfeisiau talu, canllawiau, rheolyddion lifftiau)    
  Cael gwared ar eitemau sy’n fwy tebygol o gael eu trin â llaw (gweler uchod)    
 
36.
37.
Diolch am roi o’ch amser ar gyfer yr arolwg hwn - bydd eich amser a’ch gwybodaeth yn hanfodol i sicrhau bod busnesau’n gallu dechrau masnachu eto yn gyflym ac yn ddiogel.
38.
Mae croeso i bob busnes ymuno â Chylchlythyr Busnes Dinas Casnewydd.
 
Snap Survey Software