Ymwadiad a hawlfraint

Mae'r Cyngor yn gwneud ei orau glas i gadw'r wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ond ni all dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd oherwydd y defnydd o'r wybodaeth. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw beth sy'n achosi pryder a wnewch gysylltu â thîm y we. Gwaherddir atgynhyrchu'r deunydd hwn ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyngor. Bydd cyfraith Cymru a Lloegr mewn grym mewn perthynas â chynnwys y wefan hon. Mae'n bosibl y delir hawliau eiddo deallusol i beth o'r deunydd hwn gan awduron unigol.

Ymwadiad E-bost

Ychwanegir cyswllt i'r ymwadiad hwn yn awtomatig ym mhob e-bost a anfonir allan gan Gyngor Dinas Casnewydd a'i gyflogwyr.

  • Mae'r e-bost hon yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir i'r sawl y'i cyfeiriwyd ato/atynt yn unig a gall fod yn gyfrinachol, yn amodol ar ragorfraint gyfreithiol neu broffesiynol, neu fel arall wedi'i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Bwriedir y trosglwyddid i'r person(nau) a enwyd yn unig a gall gynnwys deunydd sensitif neu ddeunydd a farciwyd o flaen llaw hyd at CYFYNGEDIG a dylid eu trin yn unol â hynny. Os nad chi yw'r person a enwyd (neu ag awdurdod i'w derbyn ar ran y person a enwyd) ni chewch ei gopïo neu'i ddefnyddio, neu'i ddatgelu i neb arall. Os ydych wedi derbyn y trosglwyddiad hwn ar gam a wnewch roi gwybod i'r anfonwr ar unwaith. Gellir cofnodi a/neu fonitro holl draffig GCSX † yn unol â deddfwriaeth berthnasol. Mae'r ebost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd. Nid yw unrhyw farn a fynegir yn yr ebost hon o reidrwydd yn adlewyrchu barn Cyngor Dinas Casnewydd
  • Ni fydd unrhyw beth yn yr ebost hon yn ffurfio unrhyw berthynas gytundebol â'r Cyngor, ei asiantaethau neu ei gyflogeion oni nodir yn glir neu oni chadarnheir mewn ysgrifen gan swyddog ag awdurdod
  • Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw e-byst a anfonir allan yn cynnwys meddalwedd faleisus. Ni all ebost fod yn hollol ddiogel a'ch cyfrifoldeb chi yw cynnal gwiriadau gwrthfirws neu unrhyw wiriadau eraill sy'n briodol yn eich barn chi
  • Pan anfonwch ebost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio i'r Cyngor fonitro a darllen unrhyw ebost o'r fath at bwrpasau cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth

†Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio tuag at ofynion Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth (GSi)

Cysylltau/gwybodaeth trydydd parti

Nid yw'r Cyngor yn rheoli ac nid yw'n gallu gwarantu perthnasedd, amseroldeb neu gywirdeb y wybodaeth a ddarperir gan asiantaethau eraill, cyrff neu unigolion, ac nid yw'n cymeradwyo unrhyw farnau, cynnyrch neu wasanaethau a gynigir.

Diogelu data

Mae'r Cyngor wedi'i gofrestru o dan Ddeddfa Diogelu Data (1984 a 1998), gan ganiatáu inni ddal a phrosesu data personol. Rydym yn addo defnyddio gwybodaeth o'r fath i'r dibenion y cafodd ei chyflwyno ar eu cyfer yn unig.

Problemau Firysau

Mae'r Cyngor yn gwneud ei orau glas i wirio'r ffeiliau sydd ar gael i'w llwytho i lawr ar y safle hwn. Ni all y Cyngor dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd oherwydd y defnydd o ddeunydd a lwythwyd i lawr. Rydym yn argymell y bydd defnyddwyr yn gwirio'r holl ddeunydd a lwythwyd i lawr gyda'u meddalwedd gwrthfirws eu hunain.

Please use this form to help us improve our website; if you have a specific query, or require a response, please use our online contact form