English

Ŵyl Bwyd a Diod Casnewydd

Yn galw ar arddangoswyr o bob cwr!

Bydd Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd yn dychwelyd i ganol y ddinas ar ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018. 

Gwybodaeth bwysig

  • Amseroedd masnachu Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd 2018 fydd 9am i 5pm.
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 11 Mehefin 2018. Unwaith i’r dyddiad cau basio byddwn yn cysylltu â chi erbyn canol mis Awst er mwyn gadael i chi wybod a yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.
  • Ni chaiff ceisiadau eu hystyried oni bai fo’r holl ddogfennaeth ategol yn cael ei chyflwyno ynghyd â’r ffurflen gais wedi ei chwblhau.

Mwynhewch flas o ddigwyddiad 2017 ar YouTube

NFF 2017 stalls

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad yn 2017; o’r masnachwyr i gogyddion - a baratôdd ddanteithion blasus ac arddangosiadau i dynnu dŵr i’r dannedd - i’r diddanwyr a ddaeth â hwyl a chwerthin i dros 20,000 o bobl drwy gydol y dydd.  Roedd llawer o gyffro ledled y ddinas ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl ddaeth yno hefyd yn cymryd rhan!

Newport FF Skyline black-1200