Casgliadau a Gynorthwyir

Sbwriel – Cymorth i godi bin olwynion

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithredu cynllun sy’n rhoi cymorth i godi bin olwynion i breswylwyr llai abl sy’n byw ar eu pen eu hunain. 

Mae’n ofynnol cadarnhau’r canlynol wrth wneud cais

  • Y rheswm dros wneud y cais (cymaint o fanylion â phosibl)
  • Manylion unrhyw un arall sy’n byw ar yr un aelwyd?
  • Rhesymau pam nad yw deiliaid eraill yr eiddo yn gallu symud y bin?

Nid oes gan ymgeiswyr sy’n byw gyda rhywun sy’n gallu symud y bin ar eu rhan yr hawl i gael cymorth gan y Cyngor i godi ei fin. 

Bydd ymgeiswyr yn cael llythyr o fewn ychydig wythnosau i roi gwybod iddynt p’un a fu eu cais yn llwyddiannus. Os oes ganddynt yr hawl i dderbyn y gwasanaeth, bydd y llythyr yn nodi pryd y bydd y gwasanaeth yn dechrau. 

Dylid cadw’r bin olwynion yn agos at flaen yr eiddo, neu mewn man sy’n weladwy i’r tîm casglu sbwriel, h.y. nid mewn ardd gefn. Caiff y bin ei wacáu a’i ddychwelyd i’r man casglu gwreiddiol. Ni ddylai unrhyw un arall symud y bin ond am bobl sy’n rhan o’r cynllun, os gwnânt hyn bydd y tîm casglu yn cymryd yn ganiataol nad oes angen y gwasanaeth arnynt mwyach.

Am ragor o wybodaeth a chymorth cysylltwch â ni neu ffoniwch 01633 656656.