Beth all gael ei ailgylchu yn y ganolfan ailgylchu?

Os oes gennych eitemau a allai gael eu hailddefnyddio gan rywun arall, ewch â nhw i'r Siop Ailddefnyddio ar y safle.

Gallech gynnig eitemau nad ydych eu heisiau mwyach ar rwydwaith Freecycle Casnewydd hefyd.

Mae gwastraff y cartref heb ei ddidoli yn cael ei gyfyngu i hyd at bedair sach yn unig.

Os oes gennych wastraff heb ei ddidoli neu os ydych yn defnyddio trelar, efallai y gofynnir i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yng Nghasnewydd a dangos yr eitemau i staff y safle er mwyn sicrhau nad yw deunyddiau a allai gael eu hailgylchu'n cael eu hanfon i safle tirlenwi.

 

Gwahanwch ddeunyddiau a'u rhoi yn y cynwysyddion neu'r baeau cywir i'w hailgylchu

 

Rhestr o bethau y gellir eu hailgylchu

Batris - pob math o fatris bach a ddefnyddir yn y cartref. Rhowch nhw yn y cynhwysydd ger yr ardal ailgylchu offer trydanol ac electronig gwastraff (WEEE)

Beiciau - os ydynt mewn cyflwr da, gallwch eu rhoi i'r Siop Ailddefnyddio. Fel arall rhowch nhw yn y cynhwysydd metel sgrap

Llyfrau, cryno ddisgiau, DVDs - rhowch eitemau gwreiddiol sy'n addas i'w hailddefnyddio yn y banc llyfrau a chyfryngau

Trugareddau - gan gynnwys addurniadau, cysgodion lampau, llestri, cyllyll a ffyrc, drychau mewn ffrâm, printiau, lluniau, teganau a gemau - rhowch nhw i'r Siop Ailddefnyddio

Caniau - tuniau bwyd, caniau diodydd, caniau aerosol. Gallwch ailgylchu'r rhain yn wythnosol gartref yn eich bag coch hefyd

Batris car - rhowch y rhain i staff y safle i'w storio, a byddwch yn ofalus wrth eu trafod

Cardbord - gwasgwch gardbord yn fflat a thynnwch unrhyw blastig a pholystyren ymaith. Mae cardbord yn cael ei gasglu o'r cartref bob wythnos yn y blwch gwyrdd hefyd

Cartonau - (tetrapak) ewch â nhw i'r banc cartonau bwyd a diod. Gallwch hefyd eu hailgylchu o'ch cartref yn wythnosol gyda chardbord yn y blwch gwyrdd. Rinsiwch nhw a'u gwasgu'n fflat.

Cryno ddisgiau a DVDs - gellir ailgylchu disgiau a chasys nad ydynt yn addas i'w hailddefnyddio. Gofynnwch i staff y safle

Dillad - a chynfasau, blancedi, gorchuddion gwely, tywelion, gwregysau, bagiau, parau o esgidiau. Rhowch eitemau mewn bag a'u gosod yn y cynhwysydd ailgylchu tecstilau. Ni ellir derbyn duvets, bagiau cysgu a gobenyddion - ystyriwch roi'r rhain i elusen anifeiliaid leol

Olew coginio - rhowch ef mewn poteli wedi'u selio ac yna gosod y poteli yn y cynwysyddion dynodedig

Offer trydanol - gellir ailgylchu eitemau trydanol y cartref sy'n defnyddio plwg neu fatri, mawr neu fach, yn yr ardal ddynodedig ar gyfer ailgylchu offer WEEE. Mae baeau ar gyfer pob math o eitemau trydanol y cartref, gan gynnwys oergelloedd, rhewgelloedd, peiriannau golchi, peiriannau sychu, poptai, setiau teledu a monitorau cyfrifiadur. Gallwch ailgylchu eitemau trydanol bach gartref yn wythnosol yn eich blwch glas

Olew injan - arllwyswch olew injan wedi'i ddefnyddio i'r tanc ailgylchu olew gwastraff

Tiwbiau fflworoleuol, bylbiau golau ynni isel - cadwch y rhain ar wahân a heb eu torri a rhowch nhw'n ofalus yn y cynhwysydd dynodedig ar gyfer ailgylchu lampau yn yr ardal ailgylchu WEEE.

Ffoil - rinsiwch ef, ei blygu a'i roi gyda chaniau metel. Peidiwch â rhoi ffoil sydd â chefn plastig neu bapur, fel pecynnau creision, os gwelwch chi'n dda - bydd ffoil alwminiwm y gellir ei ailgylchu yn aros yn sgrwnsh pan fyddwch yn ei blygu. Gallwch ei ailgylchu gartref yn eich bag coch hefyd

Oergelloedd a rhewgelloedd - gweler Offer trydanol

Dodrefn - rhowch eitemau sydd mewn cyflwr da i'r Siop Ailddefnyddio

Gwastraff gardd - deunydd planhigion o doriadau porfa i lwyni a changhennau coed. Peidiwch â rhoi pridd, bagiau plastig, potiau gardd na chlymog Japan (Japanese Knotweed) mewn sgipiau gwastraff gardd

Poteli nwy - poteli gwag at ddefnydd cartref untro yn unig. Gofynnwch am gymorth staff y safle

Poteli a jariau gwydr - rinsiwch nhw a'u rhoi yn y banciau gwydr neu ailgylchwch nhw'n wythnosol o'ch cartref yn eich blwch gwyrdd

Gwydr (gwydr plât ar gyfer ffenestri) - gofynnwch am gymorth staff y safle i'w roi'n ddiogel yn y cynhwysydd ailgylchu

Paent - os gellir ei ailddefnyddio, ystyriwch ei gynnig ar Freecycle neu cadwch ef yn ddiogel ac wedi'i selio i'w ddefnyddio yn eich cartref.

Os nad yw'r paent yn addas i'w ddefnyddio mwyach, mae'n bosibl y gallwn ei dderbyn i'w ailgylchu gan gwmnïau arbenigol. Gofynnwch i staff y safle.

Gallwch roi tuniau paent metel gwag yn y sgip metel sgrap.

Papur - gallwch ailgylchu papurau newyddion, cylchgronau, catalogau, cyfeirlyfrau ffôn, post sothach, amlenni a chardiau cyfarch gartref yn eich blwch glas hefyd

Bwrdd plastr - derbynnir plastr a deunydd gypswm o fewn terfynau gwastraff gwaith ar y cartref yn unig, a rhaid tynnu stydwaith, teils ac ati ymaith

Plastigau - dylech osod poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig yn y cynhwysydd ailgylchu plastig a gallwch eu hailgylchu bob wythnos o'ch cartref hefyd yn eich bag coch. Gallwch ailgylchu bagiau plastig a haenau polythen mewn biniau ailgylchu bagiau plastig mewn sawl archfarchnad. Dylech roi eitemau plastig mawr fel powlenni golchi llestri, cratiau, blychau, dodrefn patio, tybiau plastig ar gyfer yr ardd ac ati, yn y bae dynodedig ar wahân

Rwbel a phridd - brics, concrit, teils, cerameg, cerrig, pridd - un llwyth cist car neu drelar bach yn unig fesul ymweliad o fewn terfynau gwastraff gwaith ar y cartref

Metel sgrap - dylech osod eitemau sy'n cynnwys tipyn o fetel yn y sgipiau metel scrap

Cynllun ailgylchu Tassimo - mae podiau a phecynnau bag allanol yn cael eu derbyn ar gyfer y cynllun ailgylchu wedi'i noddi hwn sy'n codi arian i elusen Sparkle Appeal yng Nghasnewydd

Tecstilau - dillad, cynfasau, blancedi, gorchuddion gwely, tywelion, gwregysau, bagiau, parau o esgidiau. Rhowch eitemau mewn bag a'u gosod yn y cynhwysydd ailgylchu tecstilau. Ni allwn ailgylchu duvets, bagiau cysgu a gobenyddion - ystyriwch roi'r rhain i elusen anifeiliaid leol

Setiau teledu a monitorau cyfrifiadur - rhowch y rhain yn y cynhwysydd dynodedig yn yr ardal ailgylchu WEEE

Teiars - uchafswm o ddau deiar car yn unig. Gofynnwch i staff y safle

Pren - dodrefn o ansawdd a wnaed o bren neu ddeunydd â sail pren iddo, ond heb ffabrig neu wydr wedi'i gysylltu os gwelwch yn dda. Gofynnwch i staff y safle os ydych yn ansicr.

Gwastraff peryglus - asbestos

Gall symiau bach o asbestos wedi'i asio â sment gael eu gwaredu ar y safle yn unol â rheolau'r safle a'r 'weithdrefn derbyn asbestos'. Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i gael cyngor. 

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn ystod oriau agor swyddfa'r bont bwyso yn unig. Rhaid i drigolion ddweud wrth swyddfa'r bont bwyso a dangos datganiad y dreth gyngor neu fil cyfleustodau i gadarnhau eu cyfeiriad.