Tipio Anghyfreithlon a Sbwriel

Tipio anghyfreithlon

Rhoi gwybod am achosion o Dipio Anghyfreithlon

Tipio Anghyfreithlon yw pan fo pobl neu gwmnïau yn tipio llawer o sbwriel ar strydoedd, tir diffaith neu fannau gwyrdd. Gallai unrhyw un sy’n euog o dipio anghyfreithlon wynebu dirwy o £70,000 a hyd at chwe mis o garchar.

Diogelu eich hun

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bob aelwyd yng Nghasnewydd i waredu ei gwastraff yn briodol.

Os bydd rhywun yn casglu eich gwastraff ac yn ei dipio’n anghyfreithlon, gallech chi gael eich dal yn gyfrifol am hynny a wynebu dirwy.

Gallwch ddod o hyd i gludydd gwastraff cofrestredig drwy Asiantaeth yr Amgylchedd

Cofiwch

  • Dylech bob amser ofyn i weld tystysgrif cludydd gwastraff, a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol i chi

  • Dylech gadw cofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn ei fod yn tipio eich gwastraff yn anghyfreithlon a bod y gwastraff yn cael ei olrhain yn ôl i chi

  • Rhaid i fusnesau bob amser gael copi o nodyn trosglwyddo gwastraff gan y person sy’n cludo’r gwastraff i ffwrdd

Sbwriel

Gwneud cais am waith glanhau stryd i roi gwybod am fanylion sbwriel yn eich ardal chi