Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth gyda’r cyngor, yn gwella cylchfan Cyffordd 28 Parc Tredegar yr M4, cylchfan A467 Basaleg, a Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol cylchfan Pont Ebwy.

Y nod yw cynyddu faint o draffig all deithio drwy’r cylchfannau hyn ac felly lleihau oedi ar yr M4, A48, A467 a’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol, a gwneud y cyffyrdd hyn yn fwy diogel.

Gweld yr amserlen waith (pdf) a’r llwybrau eraill (pdf) i’w defnyddio pan fo heolydd ar gau.

Awst 2018 – trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ffoniwch 0845 6002664 neu e-bostiwch Hannah.Lewis@costain.com os oes gennych gwestiynau.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

Twneli Bryn-glas

Yn rhan o waith diogelwch hanfodol a gwelliannau i’r M4, mae gwaith cynnal a chadw wedi ei drefnu i ddigwydd yn nhwneli Bryn-glas dros nos rhwng Mehefin 2016 a chanol Mehefin 2018.

Bydd yr M4 ar gau rhwng cyffyrdd 25A a 26 rhwng 8pm a 6pm ar hyd at bum noson yr wythnos.

Mynd i wefan Traffig Cymru i weld amserlen cau twneli Bryn-glas

Mynd i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

Mae llinell gymorth 24 awr ar gael ar 0845 600 2664 pan fydd y twneli ar gau.

Lliniaru llifogydd yng Nghrindau Pillgwenlli   

Bydd y cynllun arfaethedig hwn yn ymestyn ar hyd lannau afon Wysg a Chrindau Pillgwenlli rhwng traffordd yr M4 a’r brif reilffordd a bydd yn gwella diogelwch rhag llifogydd ar gyfer dros 660 o adeiladau.

Bydd y cynllun yn gwella’r amgylchedd lleol, gydag arglawdd ym Mharc Shaftesbury, terasau glaswelltog i bobl gael eistedd a gwylio gemau, llwybrau seiclo a cherdded a choed a llwyni newydd.   

Darllen mwy ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

TRA89039 03/08/2018