Gwaith ffordd

Gweld adroddiad gwaith ffordd wythnosol Casnewydd (pdf)

Gweld y gwaith ffordd sy’n digwydd ar hyn o bryd yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru   

Cwympo Coed yn Langstone a Maerun

22 Chwefror – 1 Mawrth 2021

Mae nifer sylweddol o goed angen eu torri oherwydd clefyd coed ynn. Gallai rheolaeth ar draffig beri oedi wrth i’r gwaith yma fynd rhagddo rhwng 9am a 4pm. Bydd gwyliadwraeth ecolegol ar waith wrth i’r gwaith fynd rhagddo hefyd er mwyn bodloni’r holl ddeddfwriaeth angenrheidiol.

Darganfod mwy

Cau Ffordd Caerllion: Cwympo coed ynn

Dydd Llun 28 Medi - canol Tachwedd 2020

Mae angen gwneud gwaith brys i gwympo nifer sylweddol o goed aeddfed ar hyd rhan o Ffordd Caerllion oherwydd y clefyd (Chalara) coed ynn. 

Mae’n rhaid cau darn o'r ffordd yn llawn i gerddwyr, beicwyr a cherbydau am resymau diogelwch tra bo'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan gontractwyr arbenigol.

Caniateir mynediad wedi'i reoli i eiddo yn yr ardal sydd ar gau. 

Bydd llwybrau gwyro ar gyfer y rhan fwyaf o gerbydau ar hyd New Road, Belmont Hill, Royal Oak Hill, Chepstow Road, Clarence Place, cylchfan Old Green a'r A4042 ond bydd cerbydau trwm yn defnyddio'r B4236, Ponthir, Llanfrechfa a'r A4042.

Lawrlwythwch ddiagram syml o wyriadau Ffordd Caerllion (pdf)

Lawrlwythwch fap manwl o wyriadau traffig Ffordd Caerllion (pdf)

Cliciwch yma am fanylion gwyriadau Bws Casnewydd.

Darllenwch ein datganiad llawn am fwy o wybodaeth.

Cymerwyd gofal arbennig i ddiogelu cwch gwenyn a ganfuwyd ym monyn onnen heintiedig yn Caerleon Road. Gwaredwyd rhan beryglus y goeden heb darfu ar y gwenyn oedd yn is i lawr yn y bonyn gwag lle gallant fyw heb i unrhyw un eu niweidio nac amharu arnynt.

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Trefn lonydd newydd

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28

Gweld trefn lonydd newydd cylchfan Pont Ebwy

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen mwy

Corn Street - gwelliannau i gerddwyr

Mae gwaith yn mynd rhagddo i ledu’r droedffordd yn Corn Street ac Upper Dock Street i wella mynediad i gerddwyr a gwneud digon o le i ymbellhau’n gymdeithasol yng nghanol y ddinas. Mae hyn yn cynnwys culhau ffyrdd i wneud lle ychwanegol i gerddwyr. Bydd Corn Street, Upper Dock Street, a Skinner Street bellach yn gweithredu gyda system  unffordd i gerbydau. Gweld y map (pdf)

Fel rhan o'r gwaith hwn, mae mannau parcio i'r anabl ar Upper Dock Street yn cael eu symud i leoliadau eraill a bydd mannau parcio ychwanegol i'r anabl yn cael eu creu yn y meysydd parcio oddi ar y stryd yng nghanol y ddinas fel Emlyn Street a Faulkner Road. Ni fydd y mannau parcio i'r anabl ar Skinner Street yn newid.

Cam nesaf y gwaith hwn yw gosod croesfannau a reolir ar draws Corn Street a Skinner Street, er mwyn sicrhau gwell mynediad i gerddwyr rhwng gorsafoedd bysiau.

Download changes to on-street parking regulations (pdf)

Download temporary on-street waiting and loading restrictions (pdf)

TRA131562 26/01/2021