Gwaith ffordd

Edrychwch ar yr adroddiad wythnosol am waith ffordd yng Nghasnewydd (pdf)

Gweld gwaith ffordd presennol yng Nghasnewydd

Gweld gwefan Traffig Cymru  

Twneli Bryn-glas

Fel rhan o waith diogelwch hanfodol a gwelliannau ehangach i'r M4, bydd gwaith cynnal a chadw yn cael ei gynnal dros nos ar Dwneli Bryn-glas, o fis Mehefin 2016 tan fis Chwefror 2018.

Bwriedir cau'r M4 rhwng cyffyrdd 25A a 26, o 8pm tan 6am, ar hyd at 5 noson yr wythnos.

Ewch i wefan Traffig Cymru i weld amserlen cau'r ffordd drwy Dwneli Bryn-glas

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen rhagor

Mae llinell gymorth 24 awr ar gael ar 0845 600 2664 pan fydd y twneli ar gau.

Lliniaru llifogydd Crindau Pill

3 Ebrill 2017 - parhaus

Bydd y ffordd rhwng Edwin Street ac Albany Street ar gau er mwyn gwneud gwaith stancio; bydd dargyfeiriad (pdf) ar waith.

O fis Ionawr 2017 ymlaen

Bydd y cynllun arfaethedig hwn yn ymestyn ar hyd glannau Afon Wysg a Crindau Pill rhwng traffordd yr M4 a'r brif reilffordd, a bydd yn gwella'r amddiffyniad rhag llifogydd ar gyfer mwy na 660 o eiddo.

Mae'r ffordd ar gau rhwng Edwin Street ac Albany Street ond bydd ar agor i gerddwyr bob amser.

Bydd y cynllun yn gwella'r amgylchedd lleol, gydag arglawdd newydd ym Mharc Shaftesbury, terasau porfa i bobl eistedd arnynt a gwylio gemau, llwybrau cerdded a beicio newydd, a choed a llwyni'n cael eu plannu.  

Darllenwch ragor ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwelliannau i gyffordd 28 yr M4

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â'r cyngor, yn gwella cylchfan cyffordd 28 Parc Tredegar yr M4, cylchfan Basaleg yr A467, a chylchfan Pont Ebbw ar gyfer y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol (SDR).

Y nod yw cynyddu faint o draffig all deithio drwy'r cylchfannau hyn ac felly lleihau oedi ar yr M4, yr A48, yr A467 a'r ffordd ddosbarthu ddeheuol, a gwella diogelwch wrth y cyffyrdd hyn.

Edrychwch ar amserlen y gwaith (pdf) a'r dargyfeiriadau (pdf) a ddefnyddir pan fydd y ffyrdd ar gau.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen rhagor.