Cyrbau isel

Gosodir cwrbyn isel ar balmant y tu allan i eiddo i alluogi cerbydau i groesi’r palmant a pharcio ar yr eiddo.

Mae’r broses yn cynnwys gostwng cerrig y cwrbyn a chryfhau’r palmant a’i wneud yn ramp.

Cam 1 – cadarnhewch y canlynol cyn gwneud cais....

1. Ydych chi’n gallu talu am y drwydded a’r costau adeiladu? 

Yn dibynnu ar bwy sy’n gwneud y gwaith i chi a manyleb y man croesi, mae’r costau’n debygol o fod rhwng £1,000 a £2,500.

Mae’r drwydded yn costio £200 ac mae’n rhaid talu amdani ar adeg gwneud y cais.  Ad-delir £100 i chi os caiff y cais ei wrthod.

2. Caniatâd Cynllunio 

Cadarnhewch a oes angen caniatâd cynllunio arnoch. 

3. Lle

Mae’n rhaid i chi gael digon o le ar gyfer cerbyd safonol heb iddo grogi dros y droedffordd, mae angen o leiaf 5.5m o hyd a 2.7m o led. 

  • Mae’n rhaid i unrhyw gatiau agor i gyfeiriad yr eiddo
  • Gellir caniatáu estyniadau o hyd at 6.3m
  • Dim ond un man croesi i gerbydau a ganiateir fesul eiddo

 

Dropped kerb dimensions_1

 4. Lleoliad

Mae’n rhaid i'r safle arfaethedig fod 15m oddi wrth gyffordd gyda ffordd A, B neu C neu 10m oddi wrth isffordd. 

5. Gwelededd

A oes gwelededd da? Gall waliau, perthi neu rwystrau eraill olygu na allwn gymeradwyo’r man croesi.

6. Caeadau gwasanaethau

Bydd rhaid i chi gysylltu â’r cwmni dŵr, nwy neu drydan perthnasol i drefnu i gael gwared ag unrhyw gaeadau gwasanaethau gerllaw ac fel arfer bydd rhaid i chi dalu'r cwmni i wneud hyn.

7. Coed

Mae’n bosib y bydd rhaid symud unrhyw goed ar y droedffordd neu lain ymyl a gall hynny gostio tua £600.

Os caiff coeden ei symud, bydd rhaid i chi dalu am y gwaith o blannu dwy goeden newydd mewn man priodol.

8. Celfi stryd, e.e. arwyddion ffyrdd

Er bod modd symud arwyddion ffyrdd os bydd angen, gall y costau sy’n gysylltiedig â hynny fod cyn uched â £3,000. 

9. Mannau parcio, safleoedd bws ac ati

Os oes unrhyw gyfyngiadau parcio ar waith ar y safle, yna mae’n bosib eu diwygio, ond gall y broses gostio £3,000.

Cam 2 – gwneud cais a thalu

Os ydych yn fodlon eich bod yn deall ac yn gallu bodloni’r meini prawf uchod, cwblhewch y ffurflen hon i wneud cais am gwrbyn isel a thalu amdano.

Gwnewch gais a talwch am gwrbyn isel