Ansawdd aer

Gall ansawdd yr aer a anadlwn gael effaith sylweddol ar ein hiechyd.

Allyriadau diwydiannol a thraffig ffyrdd yw'r prif ffactorau sy’n achosi aer gwael.

Mae'r Undeb Ewropeaidd, llywodraeth genedlaethol ac awdurdodau lleol wedi ymrwymo i wella ansawdd aer, sef ymrwymiad sy’n ymrwymiad cyfreithiol ysgrifenedig. 

Y llygryddion sy’n peri’r pryder mwyaf yw nitrogen deuocsid (NO2) sydd â throthwy o 40ugm3 y flwyddyn, a deunydd gronynnol (PM10 a PM2.5).

Ewch i wefan GIG Cymru i ddarllen mwy am effaith llygryddion.

Ewch i Ansawdd Aer Cymru i gael y data diweddaraf am ansawdd aer yn genedlaethol. 

I helpu i wella ansawdd aer mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am y canlynol: 

  • Nodi ardaloedd sydd ag ansawdd aer gwael a rhoi camau ar waith i'w gwella. Yng Nghasnewydd, prif ffynhonnell ansawdd aer gwael yw allyriadau traffig ffyrdd er nid yw ffordd brysur o reidrwydd yn arwain at ansawdd aer gwael.  
  • Rheoleiddio prosesau diwylliannol a all lygru’r awyrgylch fel y nodwyd dan y rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd, gan gynnwys gorsafoedd petrol a gweithfeydd trin coed.
  • Ardaloedd Rheoli Mwg sy’n cyfyngu allyriadau o gyrn simneiau diwydiannol a domestig, gan gynnwys stofiau llosgi coed a thanau agored.  

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer Casnewydd   

Darllen Data ac Adroddiadau Ansawdd Aer Caerdydd

Diweddariadau

Newidiadau yn Ardaloedd Ansawdd Aer Caerdydd mewn grym o 1 Gorffennaf 2018... 

Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer

Hoffwn glywed eich barn wrth i ni lunio cynllun gweithredu ansawdd aer newydd er mwyn gwella ansawdd aer ledled Casnewydd.

A fyddech gystal ag anfon eich awgrymiadau dros e-bost i air.quality@newport.gov.uk gan nodi os ydych am i ni eich ateb. 

Byddwch yn gallu gwneud sylwadau ar bob cam, ewch i’r dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf.

Mabwysiadwyd Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Ansawdd Aer gan y Cyngor ym mis Chwefror 2018.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltu 

Holwch am y tîm diogelu’r amgylchedd (tîm llygredd) - Cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd