Ansawdd aer

Gall ansawdd yr aer rydym ni'n ei anadlu gael effaith ddifrifol ar ein hiechyd.

Prif achosion ansawdd aer gwael yw allyriadau diwydiannol ac allyriadau traffig.

Ymgynghoriad: gofynnodd y cyngor am sylwadau ar yr Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer ansawdd aer, a ddatblygwyd i helpu i leihau llygredd aer. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Hydref 2017. 

Mae'r Undeb Ewropeaidd, llywodraeth wladol ac awdurdodau lleol yn ymroddedig i wella ansawdd aer, ymrwymiad sy'n ddeddf gwlad. 

Y llygryddion sydd o'r pryder mwyaf yw nitrogen deuocsid (NO2), sydd â throthwy o 40ugm3 y flwyddyn, a deunydd gronynnol (PM10 a PM2.5).

Ewch i wefan GIG Cymru i ddarllen rhagor am effeithiau llygryddion

Er mwyn helpu i wella ansawdd aer, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am: 

  • Nodi ardaloedd o ansawdd aer gwael a gweithredu i'w gwella. Yng Nghasnewydd, prif ffynhonnell ansawdd aer gwael yw allyriadau traffig, er nad yw ffordd brysur o reidrwydd yn ardal o ansawdd aer gwael.  
  • Rheoleiddio prosesau diwydiannol a allai lygru'r awyrgylch, fel y'u hamlygir gan y rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd, gan gynnwys gorsafoedd petrol a ffatrïoedd trin pren.
  • Ardaloedd Rheoli Mwg sy'n cyfyngu ar allyriadau o staciau diwydiannol a simneiau domestig, gan gynnwys llosgwyr pren a thanau agored.

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer Casnewydd 

Darllenwch adroddiadau a data ansawdd aer Casnewydd

Cysylltu

Gofynnwch am amddiffyn yr amgylchedd (y tîm llygredd) Cyngor Dinas Casnewydd