Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus Cafodd Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) canol dinas Casnewydd ei gyflwyno ym mis Tachwedd 2015 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r GAMC yn caniatáu i'r cyngor gwahardd ymddygiad sy'n cael effaith niweidio

Cafodd Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) canol dinas Casnewydd ei gyflwyno ym mis Tachwedd 2015 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae'r GAMC yn caniatáu i'r cyngor gwahardd ymddygiad sy'n cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd y bobl sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â chanol y ddinas.

Lawrlwythwch y Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (pdf)

Edrychwch ar ffin ddaearyddol y GAMC (pdf)

Mesurau’r GAMC:  

  1. Gwrthod rhoi'r gorau i yfed alcohol roi drosodd unrhyw gynwysyddion alcohol, pan ofynnir iddynt wneud hynny gan swyddog awdurdodedig
  2. Agosáu at aelodau’r cyhoedd mewn modd parhaus gyda’r bwriad o’u perswadio: i danysgrifio i wasanaeth; neu i wneud rhoddion elusennol drwy ddebyd uniongyrchol, archeb sefydlog neu ddull tebyg
  3. Cardota mewn modd sy'n ymosodol neu'n fygythiol, neu sy'n aflonyddu aelodau'r cyhoedd
  4. Gosod unrhyw hysbysiad, llun, llythyr, arwydd neu farc arall ar wyneb y briffordd neu ar unrhyw goeden, strwythur neu waith ar neu o fewn y briffordd heb ganiatâd y tirfeddiannwr (gosod posteri'n anghyfreithlon).
  5. Bod yn gyfrifol am gi nad sydd ar dennyn (dim mwy na 1.5 metr o hyd).  

Mae'r canlynol eisoes yn anghyfreithlon:

  • Gollwng sbwriel
  • Beicio yn y rhannau o ganol y ddinas wedi'u neilltuo i gerddwyr
  • Peidio clirio baw ci.

Bydd unrhyw berson, heb esgus rhesymol, sy’n methu â chydymffurfio â'r GAMC, yn cyflawni tramgwydd a bydd yn agored, o dan gollfarn ddiannod, i ddirwy hyd at £1000.

Bydd yr heddlu a swyddogion y cyngor yn rhoi'r cyfle i droseddwyr, yn y lle cyntaf, i dalu hysbysiad cosb benodedig o £100 (gyda gostyngiad i £75 ar gyfer taliad prydlon).