Teithio llesol

Cycle path canal

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw sicrhau mai cerdded a seiclo yw’r opsiwn teithio mwyaf atyniadol ar gyfer siwrneiau byr, yn cysylltu’r cartref a’r cyrchfan.

Mae’n rhaid i Gynghorau Cymru greu mapiau Teithio Llesol yn dangos llwybrau addas sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cerddwyr a seiclwyr, a chynnig llwybrau posibl eraill fyddai’n helpu i greu rhwydwaith teithio llesol integredig yn yr ardal.

Mae’r mapiau sydd wedi eu cynhyrchu gan Gyngor Dinas Casnewydd, a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, i’w gweld yma:

1. Mapiau Llwybrau sydd eisoes yn bodoli (MLlB)

2. Map Rhwydwaith Integredig (MRhI)

Mae MRhI rhyngweithiol Casnewydd i’w weld yma

Wrth edrych ar y map rhyngweithiol, efallai y byddwch am weld haenau eraill yn dangos ysgolion, meddygfeydd, llyfrgelloedd, gorsafoedd trên, parciau, canolfannau hamdden ac ati. 

Ymgynghoriad

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf – Dydd Gwener 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu’n llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig.

Lawrlwytho map yn dangos y llwybrau MRhI ychwanegol a gynigir (pdf)

Mae cynnwys y llwybrau hyn yn amodol ar yr ymgynghoriad a chymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru. 

Cysylltu

E-bostiwch y tîm teithio llesol ar streetscene@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

TRA88471 24/7/2018