Cymraeg mewn addysg

Mae'n bosibl y bydd rhieni a gofalwyr yng Nghymru'n dymuno anfon eu plant i ysgol Gymraeg yn hytrach nag addysg cyfrwng Saesneg.

Er y gellir mynegi'r dymuniad hwn, nid yw'n golygu bod rhieni'n sicr o gael lle yn yr ysgol o'u dewis cyntaf.

Nid oes rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i'ch plant.

Complete the Welsh demand education survey

Darllenwch ragor am addysg cyfrwng Cymraeg ar wefannau Mudiad MeithrinMenter Iaith CasnewyddRhAGGwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd 

Download the Benefits of bilingualism leaflet (pdf)

Lawrlwythwch Ydych chi wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i'ch plentyn? (pdf) 

Addysg cyfrwng Cymraeg

Ysgolion cynradd

Mae tair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd, gyda dosbarthiadau meithrin ym mhob ysgol:

 • Ysgol Gymraeg Casnewydd, yn Ringland 

 • Ysgol Gymraeg Ifor Hael, yn Metws 

 • Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, ym Mryn-glas 

Ysgolion uwchradd

Agorodd ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg gyntaf Casnewydd, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, ar 1 Medi 2016 ar ei lleoliad dros dro yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, ar gyfer disgyblion blwyddyn 7.

Bydd yr ysgol yn ehangu bob blwyddyn hyd nes bydd yn llwyr weithredol erbyn 2020.

Mae dalgylch yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cynnwys dinas Casnewydd yn ei chyfanrwydd.  

Blwyddyn academaidd

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Casnewydd

Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-pŵl

2016/17

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8 a thu hwnt

2017/18

Blynyddoedd 7 ac 8

Blwyddyn 9 a thu hwnt

2018/19

Blynyddoedd 7 i 9

Blwyddyn 10 a thu hwnt

2019/20

Blynyddoedd 7 i 10

Blwyddyn 11

2020/21

Pob grŵp blwyddyn

Dim

 

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgolion hyn ym mhob gweithgaredd, sef gweithgareddau ffurfiol ac anffurfiol.

Mae'r holl addysgu ac asesu yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob cyfnod allweddol, ac eithrio mewn Saesneg fel pwnc.

Er bod rhai plant yn dod o gartrefi sydd ag o leiaf un rhiant sy'n siarad Cymraeg, daw'r mwyafrif o gartrefi di-Gymraeg.

Caiff y Gymraeg ei haddysgu gan ddefnyddio techneg trochi, sy'n ceisio atgynhyrchu'r broses o ddysgu iaith gyntaf, gan ganolbwyntio ar gynnwys yn hytrach nag ar yr iaith ei hun.

Rhoddir pwyslais ar ddeall cyn siarad a chaiff plant eu hysgogi i wrando, dysgu a siarad yng nghyd-destun amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n briodol i'w hoedran a'u diddordebau.

Cyflwynir Saesneg i'r cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2 (7 oed).

Nod addysg cyfrwng Cymraeg yw sicrhau bod plant yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, gan gyrraedd y lefelau cyrhaeddiad disgwyliedig ar draws y cwricwlwm cyfan. 

Drafft Terfynol Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020

Mae drafft terfynol Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 (pdf) wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w adolygu.

Hoffai Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y broses ymgynghori.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017 – 2020 - Drafft

Caeodd yr ymgynghoriad ar 6 Rhagfyr 2016

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bob cyngor gynhyrchu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP). 

Mae Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn helpu i greu gwell system gynllunio ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ac mae Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn eu hategu. 

Mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn amlinellu gweledigaeth y cyngor i ysgogi'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg ac mae'n disgrifio'r deilliannau a'r targedau ar gyfer ei datblygiad.

Lawrlwythwch ddrafft y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017–2020 (pdf) ac atodiad data drafft 1 (pdf)

Lawrlwythwch gwestiynau cyffredin yr ymgynghoriad ar y Cynllun (pdf)

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2014-2017

Lawrlwythwch Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2014-2017 (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd sydd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. 

Mae aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn cynnwys:

 • Ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd
 • Yr ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg (Y.G Gwynllyw)
 • Menter Iaith Casnewydd
 • Rhieni Dros Addysg Gymraeg
 • Mudiad Meithrin
 • Tîm rheoli addysg, tîm partneriaeth gwasanaethau corfforaethol a thîm Dechrau'n Deg Cyngor Dinas Casnewydd
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Coleg Gwent
 • Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn adrodd i fforwm addysg Gymraeg rhanbarthol de-ddwyrain Cymru, sy'n cynrychioli Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent a Sir Fynwy.

Darllenwch Gylch Gorchwyl Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd (pdf)

Anfonwch e-bost at education.business@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.