Cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu

Mae gan y gwasanaeth cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu dimau ymgynghorol arbenigol ar gyfer plant byddar, plant sydd â nam ar y golwg, plant sydd ag anhawster cyfathrebu a rhyngweithio neu blant â nam amlsynhwyraidd. 

Mae'r gwasanaeth yn rhoi cymorth i'r pum awdurdod lleol yng nghonsortiwm de-ddwyrain Cymru - Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n cynnal gwasanaeth nam ar y golwg Gwent

Darllen rhagor am Wasanaeth Nam ar y Clyw Gwent

Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent

Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent yn rhoi cyngor a chymorth uniongyrchol i blant a phobl ifanc sy'n ei chael hi'n anodd manteisio ar y cwricwlwm oherwydd nam amlsynhwyraidd arwyddocaol neu nam arwyddocaol ar y golwg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnal y gwasanaeth ar ran pum cyngor Gwent.

E-bost: gwentvisualimpairmentservice@caerphilly.gov.uk neu ffoniwch (01633) 645420  

Cysylltu

Cysylltwch â thîm cynhwysiant addysg Cyngor Dinas Casnewydd