Gwisg Ysgol

Corff llywodraethu pob ysgol sy’n penderfynu ar y polisi ar wisg ysgol neu’r polisi ar gôd gwisg ac edrychiad disgyblion.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Canllawiau ar gyfer Cyrff Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion i helpu cyrff llywodraethu i roi polisi ar wisg ysgol ac edrychiad disgyblion ar waith, neu newid eu polisi.

Bu Llywodraeth Cymru’n darparu cymorth ariannol tuag at gostau gwisgoedd ysgol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 oedd â hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Daeth y cynllun hwn i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18.

Mae’r rhan fwyaf o Ysgolion Uwchradd Casnewydd wedi ymrwymo at ddatblygu Cynllun Ailgylchu Gwisgoedd Ysgol, wedi ei anelu’n benodol at ddisgyblion blwyddyn 6 yn pontio i flwyddyn 7.

Mae llawer o rieni'n cytuno bod plant yn tyfu'n sydyn weithiau yn yr oed hwn, gan arwain at wisgoedd ysgol nad oes fawr o ddefnydd arnyn nhw, ac y gellir eu rhoi i eraill.

Holwch am y cynllun yn eich ysgol uwchradd leol.

Grant Datblygu Disgyblion  

Mae Grant Datblygu Disgyblion (GDD) Llywodraeth Cymru yn helpu i ariannu gwisg ysgol plentyn ac unrhyw offer, ac eitemau ar gyfer gweithgareddau ysgol y tu allan.  Mae cyllid wedi’i roi ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.  

Pwy sy’n gymwys?

Os bydd eich plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim ar gyfer Medi 2018 yna byddwch yn gymwys am GDD os yw’r plentyn:  

  • Yn dechrau mewn dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd  
  • Yn dechrau blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd  
  • Yn 4 neu 11 oed mewn ysgol arbennig, canolfannau adnoddau arbennig neu uned atgyfeirio disgyblion  

Rhaid i ddisgyblion fyw yng Nghasnewydd.  Os yw plentyn yn mynychu ysgol yng Nghasnewydd ond yn byw rywle arall rhaid i’r cais gael ei wneud trwy’r awdurdod lleol lle mae’r plentyn yn byw.  

Nid oes angen i chi ymgeisio am y GDD os yw eich plentyn eisoes yn derbyn prydau ysgol am ddim

Os ydych yn gymwys ac nad ydych wedi cyflwyno cais dylech gyflwyno cais prydau ysgol am ddim ar gyfer Medi 2018.

Pan gaiff y cais ei brosesu a’i gymeradwyo byddwch yn derbyn taliad o £125.  

Bydd taliadau yn dechrau cael eu cyflwyno yn ystod wythnos olaf Awst 2018.

TRA89472 14 August 2018