Presenoldeb yn yr ysgol

Llinell Gymorth Triwantiaeth 0800 1412139

Mae gan bob rhiant a gofalydd ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd.

Gall plant sy'n colli ysgol ddisgyn tu ôl gyda'u gwaith a bod yn llai llwyddiannus mewn arholiadau.

Lawrlwythwch Polisi Presenoldeb yn yr Ysgol (pdf) y Cyngor

Presenoldeb Da

Presenoldeb da yw 95% a disgwylir hyn gan y rhan fwyaf o blant - mae tua 3000 o blant ysgol gynradd yn cyflawni hyn.

Mae ysgolion ar agor 190 diwrnod y flwyddyn i ddisgyblion sy'n caniatáu 175 o ddiwrnodau ar gyfer gwyliau, gorffwys ac apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys.

Mae presenoldeb da yn golygu bod gan ddisgyblion y cyfle gorau:

  • i gynnal gwaith ysgol
  • i gyrraedd eu cynnydd disgwyliedig
  • i gwrdd â ffrindiau i ddysgu a chwarae gyda nhw
  • i ddysgu arferion da ar gyfer bywyd fel oedolyn fel presenoldeb rheolaidd a chyrraedd yn brydlon

Ar ben hynny, rydych yn ymwybodol ymhle mae eich plentyn pan fydd ef neu hi yn yr ysgol.

Hysbysiadau Cosb Benodedig

Ym mis Medi 2014 cyflwynwyd hysbysiad cosb benodedig a dirwyon yng Nghymru ar gyfer rhieni y mae eu plant yn cael mwy na 5 diwrnod o absenoldeb heb awdurdod.

Gall y rhybudd cael ei gyhoeddi ar gyfer unrhyw absenoldebau heb awdurdod gan yr ysgol, gan gynnwys gwyliau.

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn cyhoeddi'r hysbysiadau hyn pan fydd pryderon yn cael eu codi gan yr ysgol neu'r heddlu.

Y ddirwy yw £120 oni thelir o fewn 28 diwrnod pan fydd yn £60.

Lawrlwthwch Gwasanaethau Addysg Rhybudd Cosb Benodol (pdf)

Lawrlwythwch Cod Ymddygiad Lleol Hysbysiadau Cosb Benodedig Addysg (pdf)

Dyddiad gadael yr ysgol

Y dyddiad gadael yr ysgol ar gyfer disgyblion ym mlwyddyn 11 yw'r dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd hynny.

Ar ôl y dyddiad hwn gall person ifanc gael gwaith amser llawn yn ôl y gyfraith.

Perfformiad a chyflogaeth plant

Darllenwch fanylion rheoleiddio a thrwyddedu pobl ifanc sy'n gweithio y tu allan i oriau ysgol.

Manylion Cyswllt

Os bydd eich plentyn yn absennol am unrhyw reswm, cysylltwch â'r ysgol er mwyn esbonio.

Am gymorth a chyngor anfonwch e-bost at y gwasanaeth lles addysg inclusionadmin.support@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656