Cyn gwneud cais am le ysgol

Mae gan bob ysgol ddalgylch, sy’n golygu y bydd plant sy’n byw yn yr ardal honno’n cael blaenoriaeth ar gyfer eu derbyn i’r ysgol, ond nid yw hynny’n gwarantu lle.

Gall rhieni fynegi ffafriaeth am ysgol i’w plentyn a byddwn yn ceisio bodloni hynny pan fydd lleoedd ar gael.

Dylech ystyried dewis o leiaf dair ysgol wahanol fel bod mwy o bosibilrwydd y cewch le ysgol rydych chi’n hapus ag ef – ni ellir ystyried eich plentyn ar gyfer ysgol oni bai eich bod chi wedi gwneud cais am yr ysgol honno. 

Gallwch ofyn am gael lle arall wedi’i neilltuo i chi, yn yr ysgol agosaf sydd ar gael i chi, os na fydd eich dewisiadau’n llwyddiannus.

Os bydd rhieni’n dweud eu bod yn ffafrio ysgol i’w plentyn, byddant yn cael blaenoriaeth dros y rhai sydd heb ddweud eu bod yn ffafrio ysgol.

Mae galw mawr am leoedd ysgol mewn sawl ardal yng Nghasnewydd ac rydym ni’n cael mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael; felly, bydd rhai ceisiadau’n cael eu gwrthod.

Ni ddylech gymryd yn ganiataol bydd eich plentyn yn cael lle yn eich dewis ysgol, hyd yn oed os dyna’r ysgol ar gyfer eich dalgylch.

Mae’n bwysig nad ydych chi’n annog eich plentyn i feddwl y bydd lle ar gael iddo mewn unrhyw ysgol benodol cyn i chi gael y penderfyniad.

Os penderfynwch beidio â rhoi ysgol eich dalgylch yn un o’ch dewisiadau, ond nid yw’r un o’ch dewisiadau yn llwyddiannus, gallai eich plentyn fod heb le ysgol i ddechrau.

Bydd pob plentyn sy’n byw yng Nghasnewydd yn cael lle mewn ysgol yn y pen draw, ond gallai’r lle fod mewn ysgol sy’n eithaf pell o’ch cartref.