Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu eu pen-blwydd yn 12 oed. 

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Darllenwch am ceisiadau yn ystod y flwyddyn y tu allan i’r rownd arfer ôl dderbyniadau a gwneud cais amdanynt.

Ceisiadau blwyddyn 7 ar gyfer Medi 2019

Mae modd gwneud cais ar-lein am le ym mis Medi 2019 rhwng 1 Hydref 2018 a 30 Tachwedd 2018.

Cyhoeddir penderfyniadau ar 1 Mawrth 2019.

Cysylltwch yn uniongyrchol ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Meini prawf gordanysgrifio

Pan fo mwy o geisiadau ar gyfer ysgol benodol na'r lleoedd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio canlynol yn berthnasol i benderfynu pa blant ddylai gael eu derbyn. 

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol uwchradd

Pan gaiff ysgol ei henwi mewn datganiad Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd arnom i roi lle i’r plentyn cyn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau sydd wedi dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd nifer y bobl sy'n dewis ysgol yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, dyrennir y lleoedd sydd ar gael yn ôl y drefn flaenoriaeth ganlynol: 

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant sy'n derbyn gofal cyhoeddus) a phlant oedd yn derbyn gofal gynt
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw’n agosaf at yr ysgol ddewis. 

Cysylltu

E-bost: school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA91680 1 October 2018