Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn cyrraedd eu pen-blwydd yn 12 oed.

Arolwg derbyn i ysgolion 2017

Helpwch ni i gynllunio a gwella’r ddarpariaeth ysgolion yn y dyfodol trwy roi gwybod beth rydych chi’n ei ystyried wrth ddewis ysgol – byddwch cystal â threulio ychydig funudau’n llenwi’n harolwg byr ar dderbyn i ysgolion.   

Ceisiadau i Flwyddyn 7 ym Medi 2018 

Gallwch wneud cais ar-lein am le mewn ysgol uwchradd, rhwng 2 Hydref 2017 a 30 Tachwedd 2017.

Cyhoeddir penderfyniadau ar 1 Mawrth 2018. 

Log in to check your application decision

Dylai plant sydd ym Mlwyddyn 6 mewn ysgol yng Nghasnewydd ar hyn o bryd fod wedi derbyn llythyr yn esbonio’r broses ymgeisio.

Nid oes angen rhif UID i wneud cais ar-lein; dewiswch ‘dim UID’ pan ofynnir i chi.

Bydd gwneud cais ar-lein yn sicrhau bod eich cais yn cyrraedd erbyn y dyddiad cau a’ch bod yn gallu mewngofnodi i weld eich penderfyniad ar y dyddiad cynnig. 

Os nad ydych chi’n gallu mynd at y rhyngrwyd gartref, mae cysylltiad â’r rhyngrwyd ar gael am ddim yn Llyfrgelloedd Casnewydd neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais am le mewn ysgol uwchradd 2018 (pdf)

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Edrychwch ar grynodeb o ddyraniad lleoedd ysgol uwchradd  (pdf)

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Darllenwch am geisiadau yn ystod y flwyddyn y tu allan i’r cylch derbyn arferol a gwneud cais.

Meini prawf gordanysgrifio

Pan fydd mwy o geisiadau am ysgol benodol na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio canlynol i benderfynu ar ba blant ddylai gael eu derbyn. 

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd

Pan fydd ysgol yn cael ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae gennym ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r lleoliad hwnnw cyn bod y meini prawf gordanysgrifio yn cael eu cymhwyso i’r ceisiadau sy’n dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd cyfanswm nifer y rhai sy’n ffafrio derbyn i ysgol uwchradd yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn cymhwyso’r drefn flaenoriaeth ganlynol i neilltuo’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os bydd nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod uwchlaw nifer y derbyniadau a gyhoeddwyd, bydd y flaenoriaeth yn seiliedig ar y rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol sy’n cael ei ffafrio.

Cysylltu

Anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656