Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu eu pen-blwydd yn 12 oed. 

Rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle mewn ysgol uwchradd arno.

Nid yw mynychu ysgol gynradd yn warant y caiff plentyn ei dderbyn ac ni fydd yn rhoi mantais i gais plentyn am le mewn ysgol uwchradd.

Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn 7 ym mis Medi 2020

Caeodd y cyfnod ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd ym mis Medi 2020 gyfer plant a aned rhwng 1 Medi 2008 a 31 Awst 2009 ar 27 Tachwedd 2019.

Cyhoeddwyd penderfyniadau ar 2 Mawrth 2020.

Argraffwch a chwblhewch y ffurflen gais ysgol uwchradd (pdf) bapur i wneud cais hwyr.

Darllenwch y crynodeb derbyniadau uwchradd diweddaraf (pdf)

Wrth wneud cais gofynnir i chi gadarnhau eich dewisiadau ysgol.

Nid yw mynegi dewis yn sicrhau lle yn yr ysgol a ffefrir gennych ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i'ch plentyn dros rieni nad ydynt wedi ei nodi fel eu hysgol ddewisol.

Os nad ydych yn mynegi dewis, neu’n cyflwyno’ch cais ar ôl y dyddiad cau, bydd yn llai tebygol y caiff eich plentyn fynychu’r ysgol o’ch dewis.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol ddewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA97313 07/02/2019