Derbyn i ysgol uwchradd

school-children-in-class-1

Mae plant yn trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan fyddant yn dathlu eu pen-blwydd yn 12 oed. 

Rhaid gwneud cais i bob plentyn y mae angen lle mewn ysgol uwchradd arno.

Nid yw mynychu ysgol gynradd yn warant y caiff plentyn ei dderbyn ac ni fydd yn rhoi mantais i gais plentyn am le mewn ysgol uwchradd.

Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn 7 ym mis Medi 2019

Bellach gall rheini plant a anwyd rhwng 1 Medi 2007 ac Awst 2018 wneud cais am le mewn ysgol uwchradd ym mis Medi 2019.

Lawrlwythwch y polisi derbyn i ysgolion 2019/2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd yng Nghasnewydd

  • Gellir gwneud ceisiadau o 1 Hydref 2018
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Tachwedd 2018
  • Cyhoeddir penderfyniadau ar 1 Mawrth 2019.

Wrth wneud cais gofynnir i chi gadarnhau yr ysgolion a ffefrir gennych.

Nid yw nodi ysgol a ffefrir yn gwarantu y caiff eich plentyn ei dderbyn i’ch ysgol o ddewis, ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i’ch plentyn dros blant eraill nad yw eu rhieni wedi’i nodi’n ysgol a ffefrir.

Os nad ydych yn nodi ysgol a ffefrir, neu os ydych yn cyflwyno eich cais ar ôl y dyddiad cau, bydd eich plentyn yn llai tebygol o allu mynychu’r ysgol o’ch dewis.

Gwnewch gais hwyr trwy lawrlwytho’r ffurflen gais i ysgol uwchradd (pdf)

Derbyn i Ysgol Uwchradd Medi 2019 (pdf)

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn.

Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol ddewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol a ffefrir, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

TRA97313 07/02/2019