Derbyn i ysgol gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol (dosbarth derbyn) yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed a rhaid gwneud cais i bob plentyn sydd am gael lle mewn dosbarth derbyn.

Caiff rhieni ohirio’r derbyn tan y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a chaiff y lle ei gadw iddo.  

Fodd bynnag, ni ellir oedi’r derbyn ar ôl dechrau’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn bump oed neu tan ar ôl y flwyddyn ysgol y mae’r cais wedi’i wneud ar ei chyfer.

Cyn penderfynu p’un a ydych yn dymuno gohirio dyddiad dechrau ysgol eich plentyn, dylech gysylltu â’r ysgol(ion) o’ch dewis i gael eglurhad o sut maent yn gofalu am y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y diwallir anghenion y plant hyn wrth iddynt symud drwy’r ysgol.

Ceisiadau ar gyfer Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2019

Gall plant a anwyd rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 wneud cais nawr am le mewn dosbarth derbyn ym mis Medi 2019.

Lawrlwythwch y polisi derbyn i ysgolion 2019/2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd yng Nghasnewydd. 

Cyhoeddir penderfyniadau ar 16 Ebrill 2019.

Gwnewch gais hwyr trwy lawrlwytho’r ffurflen gais am le ysgol gynradd (pdf)

Pan wnewch gais am le ysgol gofynnir i chi gadarnhau’r ysgolion a ffefrir gennych. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i'ch plentyn?

Hefyd gallwch nodi yr hoffech le yn yr ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Glan Llyn a fydd yn agor ym mis Medi 2019.

Nid yw nodi ysgol a ffefrir yn gwarantu y caiff eich plentyn ei dderbyn i’ch ysgol o ddewis, ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i’ch plentyn dros blant eraill nad yw eu rhieni wedi’i nodi’n ysgol a ffefrir.

Os nad ydych yn nodi ysgol a ffefrir, neu os ydych yn cyflwyno eich cais ar ôl y dyddiad cau, bydd eich plentyn yn llai tebygol o allu mynychu’r ysgol o’ch dewis.

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Cymerwch olwg ar y lleoedd a ddyrannwyd ar gyfer (pdf)

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn. Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd. Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r nifer o dderbyniadau a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch  school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 

TRA97312 07/02/2019