Derbyn i ysgol gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed.

Gall rhieni oedi derbyn tan y tymor ar ôl pen-blwydd eu plentyn yn bump oed a chaiff y lle ei gadw.  

Ni ellir oedi dechrau’r ysgol ar ôl dechrau’r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn bump oed neu ar ôl y flwyddyn ysgol y mae’r cais wedi’i wneud ar ei chyfer.

Cyn penderfynu oedi anfon eich plentyn i’r ysgol, dylech chi gysylltu â’ch dewis ysgol(ion) i egluro sut mae’n/maent yn darparu ar gyfer y plant ieuaf yn y dosbarth Derbyn a sut mae anghenion y plant hyn yn cael eu bodloni wrth iddynt symud trwy'r ysgol.

Ceisiadau dosbarthiadau derbyn at fis Medi 2018

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Medi 2018 oedd 12 Ionawr 2018 a chyhoeddwyd penderfyniadau ar 16 Ebrill 2018.

Gwelwch y crynodeb cyfredol o leoedd derbyn wedi'u dyrannu (pdf)  

Gwenwch gais hwyr trwy lawrlwytho’r ffurflen gais derbyn 2018 (pdf)  

Dylech chi gysylltu ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Ceisiadau dosbarthiadau derbyn at fis Medi 2019

Gwnewch gais am le derbyn ym mis Medi 2019 rhwng 5 Tachwedd 2018 a 14 Ionawr 2019.

Cyhoeddir penderfyniadau ar 16 Ebrill 2019.

Dylech chi gysylltu ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Ysgol newydd yn natblygiad Glan Llyn

Mae'r broses ymgynghori statudol llawn bellach wedi dod i ben ar gynnig y Cyngor  i sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad cyfrwng Saesneg newydd ar ddatblygiad Glan Llyn.

Disgwylir i’r ysgol agor ym mis Medi 2019 a byddwch yn gallu gwneud cais am le rhwng 5 Tachwedd 2018 a 14 Ionawr 2019.

Darllenwch am gynnig ysgol Glan Llyn

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Darllenwch am ceisiadau yn ystod y flwyddyn y tu allan i’r rownd arfer ôl dderbyniadau a gwneud cais amdanynt.

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer derbyn i’r ysgol gynradd

Pan fo mwy o geisiadau ar gyfer ysgol benodol na'r lleoedd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio canlynol yn berthnasol i benderfynu pa blant ddylai gael eu derbyn. 

Pan gaiff ysgol ei henwi mewn datganiad Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd arnom i roi lle i’r plentyn cyn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau sydd wedi dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd nifer y bobl sy'n dewis ysgol yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, dyrennir y lleoedd sydd ar gael yn ôl y drefn flaenoriaeth ganlynol:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant sy'n derbyn gofal cyhoeddus) a phlant oedd yn derbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu wedi’u rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na'r nifer derbyn cyhoeddedig, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai hynny sy’n byw’n agosaf at yr ysgol ddewis. 

Cysylltu

Anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 

TRA88662 31/07/2018