Derbyn i ysgol fabanod neu gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol yn y mis Medi sy’n dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed.

Gall rhieni oedi adeg derbyn eu plentyn tan y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn 5 oed a chedwir y lle i’r plentyn.  

Nid yw rhieni’n gallu oedi mynediad y tu hwnt i ddechrau’r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 5 oed, na thu hwnt i’r flwyddyn ysgol pan y gwnaed y cais.

Cyn penderfynu p’un ai i ohirio mynediad eich plentyn i’r ysgol, dylech gysylltu â’r ysgol/ysgolion rydych chi’n eu ffafrio i gadarnhau sut maen nhw’n darparu ar gyfer y disgyblion ieuengaf yn y dosbarth Derbyn a sut mae anghenion y plant hyn yn cael eu bodloni wrth iddynt symud ymlaen drwy’r ysgol.

Arolwg derbyn i ysgolion 2017

Helpwch ni i gynllunio a gwella’r ddarpariaeth ysgolion yn y dyfodol trwy roi gwybod beth rydych chi’n ei ystyried wrth ddewis ysgol – byddwch cystal â threulio ychydig funudau’n llenwi’n harolwg byr ar dderbyn i ysgolion.   

Ceisiadau Derbyn ar gyfer Medi 2018

Reception applications for September 2018

Applications have closed and decisions were issued on 16 Ebrill 2018.

Log in to check your application decision

View the current summary of allocated reception places (pdf)  

Make a late application by downloading the 2018 reception application form (pdf)  

You should contact voluntary aided (faith) schools directly for an application form.

Dylai plant sydd mewn ysgol feithrin gymunedol yng Nghasnewydd ar hyn o bryd fod wedi cael llythyr yn esbonio’r broses ymgeisio.

Fodd bynnag, nid yw presenoldeb mewn meithrinfa ysgol yn cael ei ystyried ac nid yw’n gwarantu lle mewn dosbarth derbyn nac yn rhoi unrhyw flaenoriaeth i’ch plentyn wrth wneud eich cais.

Nid oes angen rhif UID i wneud cais ar-lein – dewiswch ‘dim UID’ pan ofynnir i chi.

Bydd gwneud cais ar-lein yn sicrhau bod eich cais yn cyrraedd erbyn y dyddiad cau a’ch bod yn gallu gweld eich penderfyniad ar y dyddiad cynnig. 

Os nad ydych chi’n gallu mynd at y rhyngrwyd gartref, mae cysylltiad â’r rhyngrwyd ar gael am ddim yn Llyfrgelloedd Casnewydd neu gallwch lawrlwytho ffurflen gais am le mewn Dosbarth Derbyn 2018 (pdf)

Dylech gysylltu ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Ymgynghoriad ffurfiol ar Ysgol Glan Llyn

Yn cau ar 12 Tachwedd 2017

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori’n ffurfiol ar y cynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ar ddatblygiad Glan Llyn o Fedi 2018 ymlaen. 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ar 12 Tachwedd 2017.

Er na all y cyngor sicrhau y bydd yr ysgol yn agor yn ôl y bwriad ym Medi 2018, gall rhieni ddweud eu bod yn ffafrio’r ysgol hon yn ystod y broses ymgeisio.

Byddai’n ddoeth i chi hefyd ddewis pa ysgolion presennol eraill rydych chi’n eu ffafrio; mae eu manylion nhw i’w gweld ym Mholisi Derbyn i Ysgolion 2018/19.

Pe bai dyddiad agoriad arfaethedig yr ysgol gynradd newydd yng Nglan Llyn yn cael ei ohirio, bydd eich ail ddewis yn cael ei ddyrchafu i’w ystyried. 

Darllenwch ragor am y cynnig ar gyfer ysgol Glan Llyn.

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Darllenwch am geisiadau yn ystod y flwyddyn y tu allan i’r cylch derbyn arferol a gwneud cais.

Edrychwch ar y crynodeb presennol o leoedd derbyn sydd wedi’u neilltuo (pdf)  

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd

Pan fydd mwy o geisiadau am ysgol benodol na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio canlynol yn cael eu cymhwyso i benderfynu ar ba blant ddylai gael eu derbyn. 

Pan fydd ysgol yn cael ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae gennym ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r lleoliad hwnnw cyn bod y meini prawf gordanysgrifio yn cael eu cymhwyso i’r ceisiadau sy’n dod i law.

Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os bydd cyfanswm nifer y rhai sy’n ffafrio derbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn cymhwyso’r drefn flaenoriaeth ganlynol i neilltuo’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi’u gosod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac sy’n cael eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr/chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os bydd nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod uwchlaw nifer y derbyniadau a gyhoeddwyd, bydd y flaenoriaeth yn seiliedig ar y rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol sy’n cael ei ffafrio.

Cysylltu

Anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656