Ysgol Gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol (Dosbarth derbyn) yn y mis Medi sy’n dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Rhaid gwneud cais am bob plentyn sydd am gael lle.

Gall rhieni ohirio derbyn eu plentyn i’r ysgol nes y tymor sy’n dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a bydd y lle'n cael ei gadw.   

Ni ellir gohirio y tu hwnt i ddechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd y plentyn yn bump oed, neu y tu hwnt i'r flwyddyn ysgol y gwnaed y cais ar ei chyfer.

Cyn penderfynu a ddylech ohirio, dylech gysylltu â'ch dewis ysgol/ysgolion i ofyn sut y mae'n darparu ar gyfer y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y caiff anghenion y plant hyn eu bodloni wrth iddynt symud drwy'r ysgol. 

Ceisiadau ar gyfer Medi 2020 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 15 Ionawr 2020 a chyhoeddwyd penderfyniadau cynnig ar 16 Ebrill 2020.

Gweler y crynodeb derbyn i’r dosbarth derbyn (pdf) diweddaraf.

Gan fod y flwyddyn academaidd bellach wedi dechrau, gallwch wneud cais hwyr drwy gwblhau cais trosglwyddo yn ystod y flwyddyn 2020/2021.  

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am eu ffurflen gais hwy.

Lawrlwythwch y Polisi Derbyn i Ysgolion 2020/2021 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd Casnewydd. 

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer Derbyn i Ysgolion Cynradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai neu'n gyfartal â nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn.

Fodd bynnag, os oes mwy o ddewisiadau nag sydd o leoedd ar gael, caiff y meini prawf gordanysgrifio canlynol eu dilyn i benderfynu pa blant a ddylai gael eu derbyn. 

Os yw ysgol wedi’i henwi ar ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig, mae gan y Cyngor ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol honno cyn i’r meini prawf gordanysgrifio gael eu defnyddio yn erbyn y ceisiadau a dderbyniwyd, bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y dewisiadau ar gyfer derbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, bydd y drefn flaenoriaeth ganlynol yn cael ei defnyddio i ddyrannu'r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy’n derbyn gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac sy’n cyflwyno cais ar sail feddygol neu sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol;
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond sydd â brodyr neu chwiorydd perthnasol;
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac sy’n cyflwyno cais ar sail feddygol neu sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi’u hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol;
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond sydd â brodyr neu chwiorydd perthnasol;
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn fwy na’r nifer derbyn sydd wedi’i gyhoeddi, rhoddir blaenoriaeth i’r rhai sy’n byw agosaf at yr ysgol. 

Os byddwch yn mynegi mwy nag un dewis, bydd pob un o’r lleoliadau ysgol o’ch dewis yn cael ei ystyried yn gyfartal a chaiff lle ei gynnig yn yr ysgol a ffefrir fwyaf gennych os oes lle ar gael.

Cyswllt

E-bost: school.admissions@newport.gov.uk neu ffôn (01633) 656656

TRA124410 02/09/2020