Derbyn i ysgol gynradd

Schools

Gall plant ddechrau’r ysgol (dosbarth derbyn) yn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn bedair oed a rhaid gwneud cais i bob plentyn sydd am gael lle mewn dosbarth derbyn.

Caiff rhieni ohirio’r derbyn tan y tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed a chaiff y lle ei gadw iddo.  

Fodd bynnag, ni ellir oedi’r derbyn ar ôl dechrau’r tymor wedi pen-blwydd y plentyn yn bump oed neu tan ar ôl y flwyddyn ysgol y mae’r cais wedi’i wneud ar ei chyfer.

Cyn penderfynu p’un a ydych yn dymuno gohirio dyddiad dechrau ysgol eich plentyn, dylech gysylltu â’r ysgol(ion) o’ch dewis i gael eglurhad o sut maent yn gofalu am y plant ieuengaf yn y Dosbarth Derbyn a sut y diwallir anghenion y plant hyn wrth iddynt symud drwy’r ysgol.

Ceisiadau ar gyfer Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2019

Gall plant a anwyd rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 wneud cais nawr am le mewn dosbarth derbyn ym mis Medi 2019.

Lawrlwythwch y polisi derbyn i ysgolion 2019/2020 (pdf)

Darllenwch am ddalgylchoedd yng Nghasnewydd. 

  • Gellir gwneud ceisiadau o 5 Tachwedd 2018
  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Ionawr 2019
  • Cyhoeddir penderfyniadau ar 16 Ebrill 2019

Pan wnewch gais am le ysgol gofynnir i chi gadarnhau’r ysgolion a ffefrir gennych. Ydych chi wedi ystyried addysg Gymraeg i'ch plentyn?

Hefyd gallwch nodi yr hoffech le yn yr ysgol gynradd newydd ar ddatblygiad Glan Llyn a fydd yn agor ym mis Medi 2019.

Nid yw nodi ysgol a ffefrir yn gwarantu y caiff eich plentyn ei dderbyn i’ch ysgol o ddewis, ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i’ch plentyn dros blant eraill nad yw eu rhieni wedi’i nodi’n ysgol a ffefrir.

Os nad ydych yn nodi ysgol a ffefrir, neu os ydych yn cyflwyno eich cais ar ôl y dyddiad cau, bydd eich plentyn yn llai tebygol o allu mynychu’r ysgol o’ch dewis.

Gwnewch gais hwyr trwy lawrlwytho’r ffurflen gais am le ysgol gynradd (pdf)

Cysylltwch ag ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ffydd) am ffurflen gais.

Meini prawf gordanysgrifio ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd

Os yw nifer y ceisiadau am le mewn ysgol yn llai na nifer y lleoedd sydd ar gael neu’n gyfartal iddo, caiff yr holl ymgeiswyr eu derbyn. Fodd bynnag, pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Meini Prawf Gordanysgrifio canlynol yn gymwys er mwyn penderfynu pa blant y dylid eu derbyn. 

Lle enwir ysgol mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae dyletswydd ar y Cyngor i dderbyn y plentyn i’r ysgol cyn defnyddio’r Meini Prawf Gordanysgrifio yn erbyn y ceisiadau a gafwyd. Bydd hyn yn lleihau nifer y lleoedd sydd ar gael i ymgeiswyr eraill.

Os yw cyfanswm y ceisiadau i dderbyn i ysgol yn fwy na nifer y lleoedd, defnyddir y drefn ganlynol o flaenoriaeth i ddyrannu’r lleoedd sydd ar gael:

  1. Plant sy'n Derbyn Gofal (plant mewn gofal cyhoeddus) a phlant a arferai dderbyn gofal.
  2. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  3. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  4. Disgyblion sy’n byw yn y dalgylch
  5. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ac yn gwneud cais ar sail feddygol neu sydd wedi eu lleoli ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac wedi eu hargymell gan y gwasanaethau cymdeithasol
  6. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch ond gyda brodyr a chwiorydd perthnasol
  7. Disgyblion sy’n byw y tu allan i’r dalgylch.

Ar ôl ystyried y categorïau uchod, neu os yw nifer y ceisiadau mewn unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch na’r nifer o dderbyniadau a gyhoeddir, rhoddir blaenoriaeth i’r rheiny sy’n byw agosaf i’r ysgol o’u dewis. 

Os nodwch fwy nag un ysgol, ystyrir eich holl ddewisiadau’n gyfartal a chynigir lle yn yr ysgol a ffefrir gennych fwyaf ar yr amod bod lle ar gael.

Cysylltu 

E-bostiwch  school.admissions@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 

TRA97312 07/02/2019