Ysgolion a cydraddoldebau

Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob ysgol a chorff cyhoeddus hyrwyddo cyfle cyfartal, hyrwyddo cysylltiadau cymunedol da a, dileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth...rhwng pobl  ar sail y naw nodwedd warchodedig.  

Y naw nodwedd gwarchodedig yw

 • Oedran
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw a
 • chyfeiriadedd rhywiol 

Deddf Cydraddoldeb 2010 a'r Ddyletswydd Anableddau

Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010, mae gofyn i gyrff sector cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion, hybu cydraddoldeb i bobl anabl ym mhob agwedd ar eu gwaith.

Mae’r ddyletswydd gydraddoldeb:

 • yn gofyn i ysgolion fabwysiadu dull rhagweithiol, gan ymgorffori cydraddoldeb anableddau ym mhob penderfyniad a gweithgaredd.
 • yn berthnasol i ddisgyblion anabl sydd mewn addysg ac mewn unrhyw wasanaeth nad ydynt yn rhai addysgiadol, megis clybiau ar ôl ysgol, teithiau ysgol ac ati.
 • yn berthnasol i holl rieni, aelodau staff ac ymwelwyr yr ysgol, aelodau'r gymuned leol a disgyblion posib y dyfodol.

Cynlluniau Hygyrchedd Ysgolion

Mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi rhoi Strategaeth Hygyrchedd ar waith, ac mae’n rhaid i bob ysgol weithredu Cynllun Hygyrchedd cyfatebol. Mae’r Cynllun Hygyrchedd yn wahanol i Gynllun Cydraddoldeb Strategol, ond gall gael ei gyhoeddi fel rhan ohono, neu ran o ddogfen arall megis y Cynllun Datblygu Ysgol neu'r Cynllun Gwella Ysgol.

Gall archwiliadau ESTYN gynnwys cynllun hygyrchedd ysgol fel rhan o’u hadolygiad.

Rhaid i’r cynllun nodi sut mae ysgol yn:

 • Gwella cyfranogiad disgyblion anabl yn y cwricwlwm;
 • Gwella amgylchedd ffisegol ysgolion i alluogi'r rheiny ag anableddau i fanteisio ar addysg, buddiannau, cyfleusterau a'r gwasanaethau a ddarperir; a
 • Gwella mynediad at wybodaeth

Bydd angen i ysgolion gynnig adnoddau digonol i weithredu cynlluniau a'u hadolygu'n rheolaidd.

Mae cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rhif 15/2004 yn eithaf hen, ond mae'n dal i fod yn gyfredol o ran mynediad i ddisgyblion ag anableddau

Arolwg Hygyrchedd Ysgolion

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal arolwg hygyrchedd gydag ysgolion er mwyn cynhyrchu darlun o fynediad corfforol at ysgolion yng Nghasnewydd.

Bydd yn ein helpu i gynllunio gwelliannau er mwyn rhoi dewis i ddisgyblion a rhieni o ran addysg.