Ehangu Ysgol Bryn Derw

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig i:

Ehangu Ysgol Bryn Derw a chynyddu capasiti’r ysgol o 48 i 68 o fis Ionawr 2020.

Lawrlwytho Adroddiad i'r Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Penderfyniad cysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb (pdf)  

Ymgynghoriad 1 Mai tan 11 Mehefin 2019

Mae’r broses ymgynghori yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a gaiff eu recordio a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori.

Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi yma a’i ystyried pan fo’r Cyngor yn gwneud penderfyniad.

Cynhelir sesiynau galw heibio lle gall pobl y mae’r cynnig yn effeithio arnynt yn uniongyrchol gwrdd â swyddogion y Cyngor a fydd ar gael i esbonio’r cynigion ac ateb unrhyw gwestiynau.

Ble?

Pryd?

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, Casnewydd  NP20 3FQ

Dydd Iau 16 Mai 2019, 9.45am–11.45am

Ysgol Bryn Derw, Melfort Road, Casnewydd  NP20 3FQ

Dydd Mawrth 21 Mai 2019, 4pm-6pm

Lawrlwytho’r llythyr i randdeiliaid (pdf)  

Lawrlwytho dogfen ymgynghori ffurfiol llawn (pdf)  

Lawrlwytho fersiwn crynodeb bob dydd o'r ddogfen ymgynghori (pdf)  

Lawrlwytho cynnig i ehangu Ysgol Bryn Derw (pdf)

Caiff unrhyw ymatebion a wneir yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn eu cyfrif fel sylwadau negyddol ac ni chânt eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig.   

Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol, sef ail gam y cynnig, y gellir cofrestru gwrthwynebiadau. 

Y Cynnig

Cynnig yw hwn i ehangu Ysgol Bryn Derw, sef ysgol arbennig a gynhelir yn y gymuned sydd eisoes yn ardal y Gaer yng Nghasnewydd.

Mae Ysgol Bryn Derw yn gwasanaethu’r ddinas gyfan ac yn cefnogi’r ddarpariaeth addysg ar gyfer plant 3-19 oed sydd wedi cael diagnosis o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASA) ac anawsterau dysgu cysylltiedig na ellir diwallu eu hanghenion yn llwyddiannus mewn darpariaeth prif ffrwd neu Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD).

Bydd ysgol fwy yn lleihau’r angen i ddarparu lleoedd y tu allan i’r sir i ddisgyblion sy’n byw yng Nghasnewydd.

Agorodd yr ysgol ym mis Medi 2017 gyda chapasiti ar gyfer 48 o ddysgwyr yn cwmpasu’r ystod oedran rhwng 3 ac 19.

Erbyn diwedd blwyddyn academaidd 2017/2018, roedd 47 lle wedi’u llenwi gan ddisgyblion yn y dosbarthiadau Derbyn i Flwyddyn 9 (4-14 oed).

Mewn ailasesiad o gapasiti’r ysgol yn nhymor yr haf 2018 nodwyd y gellid o bosibl derbyn wyth disgybl ychwanegol o fis Medi 2018.

Cafodd yr holl lefydd gwreiddiol ac ychwanegol eu llenwi ym mis Medi 2018 ac mae 55 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd.

O ystyried y sefyllfa, a’r ffaith y gall disgyblion aros yn yr ysgol nes y byddant yn 19 oed, bydd y cyfleoedd i dderbyn disgyblion eraill yn gyfyngedig yn ystod y blynyddoedd academaidd sydd i ddod.

Byddai cynyddu niferoedd gyda 12 o leoedd ychwanegol drwy ddefnyddio’r adeilad anecs sydd wedi ei ailwampio ar safle’r ysgol yn lleihau’r posibilrwydd yn y dyfodol o dderbyn lleoliadau o’r tu allan i’r sir a thrwy hynny gynnig arbedion refeniw hirdymor. 

Consultation report

Download the consultation report (pdf) which summarises the consultation and engagement process, comments received and the council's response to these.

Publication of Statutory Notice

The cabinet member has considered all views expressed and responses received during the formal consultation process and has decided to proceed with the proposal to statutory notice stage.

Download the Report to the Cabinet Member (pdf)

Download the updated Fairness and Equality Impact Assessment (pdf)

Download the associated Decision Schedule (pdf)

Statutory Notice period

Friday 6 September - Friday 4 October 2019

The statutory notice period allows people to express their views in support of or objection to the proposal.

Download the Statutory Notice (pdf) 

Beth sy’n digwydd nesaf?  

When the statutory notice period ends, the council's cabinet member will consider the views expressed and will make the final decision whether to proceed with the proposal. 

TRA107805 06/09/2019