Malpas Church FAQs

CYNNIG AR Y CYD I YMESTYN YSTOD OEDRAN YSGOL IAU YR EGLWYS YNG NGHYMRU, MALPAS O GANLYNIAD I GAU YSGOL FABANOD YR EGLWYS YNG NGHYMRU, MALPAS 

CWESTIYNAU CYFFREDIN – 24/01/2017

Mae’r ddogfen ymgynghori’n cyfeirio at y Cyngor, Ymddiriedolaeth Esgobaethol Trefynwy a’r ddau Gorff Llywodraethu’n cynnal dyhead ar y cyd i sefydlu dosbarth meithrin yn yr ysgol gynradd gyfunol. Pryd mae hyn yn debygol o ddigwydd?

Does dim cynnig i sefydlu dosbarth meithrin.

Rydych yn sôn am yr ysgol gynradd newydd yn cael £35,000 i gefnogi’r broses gyfuno. Allai hyn gael ei ddefnyddio i gefnogi gwaith adeiladu?

Na. Y £35,000 yw’r swm mwyaf y gaiff ei ddefnyddio i dalu unrhyw gostau refeniw sy’n deillio’n benodol o’r cyfuno. Nid oes modd ei ddefnyddio ar gyfer projectau cyfalaf. 

Oes lle ar y safle presennol i godi estyniad i gael dosbarth meithrin?

Mae’r safle’n un helaeth ond nid oes cynnig i sefydlu meithrinfa.

Onid polisi’r Cyngor yw darparu addysg 3-11 ar bob safle ysgol?

Ie, pan fo’n bosibl, a phan fo amgylchiadau a chyfleoedd yn codi.

 Pe agorai’r ysgol gyfunol ddosbarth meithrin, beth fyddai’r effaith ar Ysgol Feithrin Kimberley?

Does dim cynnig i sefydlu dosbarth meithrin yn yr ysgol.

A all ysgolion gwirfoddol fod yn rhan o gynigion ariannu Ysgolion yr 21ain Ganrif?

Gallant.

Beth sy’n cael ei gynnwys yng nghynnig Band B y Cyngor?

Ni phenderfynwyd ar hyn eto.

Nid wyf yn siwr a ydw i’n cefnogi’r cynnig neu beidio. Sut dylwn i ymateb?

Mae ffurflen ymateb yr ymgynghoriad yn cynnig y cyfle i ateb naill ai 'ydw' neu 'nac ydw' i’r cwestiwn ynghylch eich cefnogaeth i’r cynnig. Mae lle ychwanegol ar gyfer unrhyw sylwadau sydd i’w gwneud a phryderon i’w hamlygu. 

Sut bydd tîm rheoli’r ysgol unedig yn cael ei strwythuro?

Bydd y corff llywodraethol, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth, yn cytuno ar strwythur staffio’r ysgol gynradd newydd. Wrth wneud hynny, bydd arfer orau o’r ddau safle presennol yn cael ei harchwilio i sicrhau bod yr ysgol gynradd yn cael ei sefydlu a’i bod yn gweithredu yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol posibl. Mae gan yr Awdurdod Lleol hanes cadarn a llwyddiannus o gefnogi ysgolion sydd wedi’u huno. Yn wir, ar hyn o bryd, Ysgol Fabanod yr Eglwys yng Nghymru Malpas ac Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru Malpas yw un o’r unig tair Ysgol Fabanod ac Iau mewn pâr sy’n weddill ar draws y ddinas.  

Sut bydd corff llywodraethol yr ysgol iau yn cael ei ymestyn?

Ar hyn o bryd, mae rhai unigolion yn aelodau o gyrff llywodraethol y ddwy ysgol ac, felly, mae rhywfaint o arbenigedd, profiad a gwybodaeth eisoes yn cael eu rhannu. Bydd maint corff llywodraethol yr ysgol gynradd newydd yn cynyddu hefyd o gymharu â’r cyrff llywodraethol ar wahân presennol, gan felly adael i unigolion newydd ymuno. Gallai hyn gynnwys pobl sy’n aelodau o gorff llywodraethol y babanod yn unig ar hyn o bryd, ond nid o reidrwydd.  

Pa gynlluniau sydd wedi’u rhoi ar waith i sicrhau nad yw’r gostyngiad yn y cyllid a gaiff yr ysgol sydd wedi’i huno yn effeithio ar ansawdd ac effeitiolrwydd addysgu a dysgu?

Yn rhannol, darbodion maint sy’n codi pan fydd un ysgol yn cael ei sefydlu yn lle dau fydd yn cyfrif am y gostyngiad yn y cyfandaliad cyllid, er enghraifft darbodion maint yn gysylltiedig â swydd y Pennaeth.  

Sut bydd dosbarth meithrin yn cael ei greu ac a ystyriwyd yr effaith ar Kimberley Nursery?

Nid cynnig i greu dosbarth meithrin yn yr ysgol yw hwn.  

A yw’r ysgol yn addas at ei diben wrth weithredu fel un ysgol pob oed?  Gwnaed yr arolwg diweddaraf o gyflwr yr ysgol yn 2010. A fydd hwn yn cael ei adolygu, gan ailystyried gwaith cyfalaf ar gyfer safle’r ysgol gynradd?

Cyfrifoldeb corff llywodraethol yr ysgol gynradd newydd yw rheolaeth weithredol ar yr ysgol ac mae’n gwybod nad oes cyllid cyfalaf ar gael i gefnogi’r uno hwn. Newport Norse yw’r partner darparu gwasanaethau eiddo ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd ac, yn hynny o beth, mae’n cynnal adolygiadau o gyflwr holl asedau’r Cyngor fel bo’r angen.  

Sut bydd staff yn cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn o ansefydlogrwydd?

Os caiff y cynnig hwn gymeradwyaeth derfynol, bydd y corff llywodraethol a’r Pennaeth yn cytuno ar strwythur staffio ar gyfer yr ysgol newydd. Bydd y Partner Busnes o’r adran Adnoddau Dynol a neilltuir i’r ysgol yn gweithio gyda’r holl staff sy’n cael eu heffeithio, a bydd yn sicrhau bod unrhyw ostyngiadau posibl yn nifer y staff yn cael eu trin yn unol â Pholisi’r Cyngor ar Sicrwydd Swydd. Bydd y broses hon yn cael ei chyflawni mor amserol â phosibl i liniaru unrhys ansefydlogrwydd sy’n codi.