Glan Llyn school

Cynnig i sefydlu ysgol gynradd newydd yn natblygiad Glan Llyn

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn ymgynghori ar y cynnig canlynol:

Sefydlu ysgol gynradd newydd yn natblygiad Glan Llyn ar gyfer disgyblion 3-11 oed o fis Medi 2018 ymlaen

Lawrlwytho’r Adroddiad i Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg a Sgiliau (pdf)

Lawrlwytho’r Atodlen Benderfyniad[U1]  gysylltiedig (pdf)

Lawrlwytho’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a Thegwch (pdf) 

Ymgynghoriad

Dydd Llun 2 Hydref – Dydd Sul 12 Tachwedd 2017

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i bobl gael gwybodaeth am y cynnig, gofyn cwestiynau a gwneud sylwadau a fydd yn cael eu cofnodi a’u crynhoi mewn adroddiad ymgynghori a gyhoeddir yma ac a ystyrir pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar y ffordd ymlaen.

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys dwy sesiwn galw heibio ar gyfer y rhai hynny y bydd y cynnig yn effeithio arnynt yn fwyaf uniongyrchol, lle y bydd swyddogion y cyngor ar gael i esbonio’r cynigion ac ateb unrhyw gwestiynau:

Ble?  

Pryd? 

Ysgol Uwchradd Lliswerry, Heol Nash

NP19 4RP 

Dydd Llun 16 Hydref 2017

4.30pm – 6.30pm

Ysgol Uwchradd Llanwern, Heol Fferm Hartridge NP18 2YE 

Dydd Mercher 25 Hydref 2017

4.30pm – 6.30pm

 

Lawrlwytho’r llythyr at randdeiliaid[U2]  (pdf)  

Lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ffurfiol lawn (pdf)

Lawrlwytho’r fersiwn gryno o’r ddogfen ymgynghori mewn iaith pob dydd (pdf)  

Lawrlwytho’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad [U3] (pdf) a fydd ar gael yn y sesiynau galw heibio hefyd.

Dylid dychwelyd ymatebion i Reolwr Datblygu’r Gwasanaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell 425w, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR neu eu hanfon trwy neges e-bost at school.reorg@newport.gov.uk.

Gallwch wneud sylwadau ar gyfrifon Twitter a Facebook y cyngor hefyd.  

Sylwer y bydd ymatebion a wneir yn ystod yr ymgynghoriad hwn yn cael eu cyfrif fel sylwadau anffafriol yn hytrach na gwrthwynebiadau i’r cynnig. 

Rhaid ymateb erbyn canol nos, dydd Sul 12 Tachwedd 2017 

Y cynnig

Ym mis Gorffennaf 2017, cynhaliwyd ymarfer cyn-ymgynghori gyda theuluoedd sy’n byw ar y safle ar hyn o bryd i weld p’un a oedd y mwyafrif eisiau i’r ysgol hon fod yn ysgol cyfrwng Saesneg ynteu Cymraeg.

Yn rhan o’r ymarfer hwn, dosbarthodd swyddogion y cyngor lythyrau i’r holl dai yr oedd pobl yn byw ynddynt yng Nglan Llyn, yn gofyn i’r preswylwyr fynegi eu barn drwy anfon neges e-bost neu lenwi ffurflen amgaeëdig o fewn pythefnos.

Cawsom 65 ymateb. Roedd 47 (72.3%) ohonynt o blaid darpariaeth cyfrwng Saesneg ac roedd 18 (27.6%) o blaid darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  

Felly, mae’r cynnig hwn yn ymwneud â sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd a gynhelir gan y gymuned ar ddatblygiad tai Glan Llyn i ddarparu addysg i blant rhwng 3 ac 11 oed.  

Bydd gan yr ysgol newydd nifer derbyn cyhoeddedig o 60 ar gyfer y grwpiau Derbyn i Flwyddyn Chwech, yn ogystal â dosbarth meithrin â 24 lle a fydd yn darparu ar gyfer uchafswm o 48 o blant yn ystod y sesiwn fore a’r sesiwn brynhawn.

Yn ogystal, bydd gan yr ysgol newydd ddau ddosbarth penodol i gynorthwyo disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.  

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu ar sail ysgol sy’n tyfu i gefnogi datblygiad Glan Llyn sy’n tyfu.  

Consultation report

Download the consultation report (pdf) which summarises the consultation and engagement process, comments received and the council's response to these. 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori ffurfiol, bydd adroddiad ymgynghori’n cael ei baratoi a fydd yn crynhoi’r materion a’r pwyntiau a godwyd.

Yna, bydd Aelod Cabinet y cyngor ar gyfer Addysg a Sgiliau yn ystyried y safbwyntiau a fynegwyd ac yn penderfynu p’un a ddylid symud ymlaen â’r cynnig.

Os penderfynir symud ymlaen, bydd hysbysiad statudol yn cael ei gyhoeddi yn y wasg leol ac yn yr ysgol.

Bydd cyfnod yr hysbysiad statudol yn para am 28 niwrnod ar ôl y dyddiad cyhoeddi ac mae’n galluogi pobl i fynegi eu safbwyntiau ar ffurf cefnogi neu wrthwynebu’r cynigion.

Os na dderbynnir gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad statudol, bydd yr Aelod o’r Cabinet ar gyfer Addysg a Sgiliau yn gwneud y penderfyniad terfynol ynglŷn â ph’un a ddylid symud ymlaen.  


 [U1]Dim fersiynau Cymraeg

 [U2]Dim fersiwn Gymraeg

 [U3]Dim fersiwn Gymraeg