Systemau Draenio Cynaliadwy

O 7 Ionawr 2019, mae’n rhaid bod gan ddatblygiad newydd ag ardal adeiladu o 100 metr sgwâr neu fwy system ddraenio gynaliadwy (SDCau) cymeradwy i reoli dŵr wyneb ar y safle.

Mae’n rhaid dylunio ac adeiladu systemau draenio dŵr wyneb yn unol â safonau gorfodol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan y Corff Cymeradwyo Draeniau Cynaliadwy (CCDC) cyn cychwyn gwaith.

Darllenwch wybodaeth Llywodraeth Cymru am systemau draenio cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd

Corff Cymeradwyo Draeniau Cynaliadwy (CCDC) 

Mae’r CCDC yn swyddogaeth cyngor statudol sy’n sicrhau bod cynigion draenio’n bodloni’r safonau cenedlaethol. Bydd y CCDC yn:

  • cynnig cyngor cyn cyflwyno cais er mwyn trafod cynigion draenio
  • gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd pan fo gwaith adeiladu’n creu goblygiadau draenio
  • mabwysiadu a chynnal systemau draenio dŵr wyneb cynaliadwy yn unol ag Adran 17 Atodlen 3 (FWMA)

Mae gan y CCDC hefyd bwerau archwilio a gorfodi.

Darllenwch Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 am ragor o fanylion. 

Mae cymeradwyaeth y CCDC ar wahân i ganiatâd cynllunio. Mae’n rhaid i chi wneud ceisiadau ar wahân am bob un ac ni chaniateir i chi ddechrau gwaith adeiladu nes y cewch y ddau fath o ganiatâd.   

Fe'ch cynghorir i geisio cyngor cyn gwneud cais fel y gall yr adran gynllunio a'r CCDC ystyried gofynion draenio. 

Mae’r eithriadau’n cynnwys y canlynol:

  • ardaloedd adeiladu llai na 100 metr sgwâr
  • gwaith adeiladu nad oes gofyn am ganiatâd cynllunio ar ei gyfer os nad yw’r ardal adeiladu’n 100 metr sgwâr neu fwy
  • safleoedd presennol â chaniatâd cynllunio cyn 7 Ionawr 2019
  • safleoedd y cafwyd cais cynllunio dilys ar eu cyfer erbyn 7 Ionawr 2019
  • safleoedd a dderbyniasant ganiatâd amlinellol erbyn 7 Ionawr 2019, ac y gwnaed argymhelliad ar faterion neilltuedig cysylltiedig erbyn 7 Ionawr 2020

Ciria animation

Gwyliwch 'Ever Wondered Where the Rain Goes?' gan Ciria (Cymdeithas Ymchwilio a Gwybodaeth y Diwydiant Adeiladu)

Gwneud cais am gymeradwyaeth CCDC

Rydym yn cynnig gwasanaeth y telir amdano, sef cyngor cyn gwneud cais i drafod gofynion draenio eich cais yn fanwl a’r hyn y mae angen ei gyflwyno gyda’ch cais.

Bydd y gwasanaeth hwn ar wahân i’r gwasanaeth cyn gwneud cais cynllunio.

Download and read SAB pre-application advice (pdf) before applying.

Gofyn am gyngor cyn gwneud cais gan CCDC 

Mae ffioedd y cais yn amrywio o £420 i £7,500 yn seiliedig ar faint y datblygiad.

Download and read SAB full application advice (pdf) before applying.

Gwneud cais llawn am SDCau

Gwneud cais am gymeradwyaeth SDCau gydag amodau

Mae gan y CCDC saith wythnos i benderfynu ar geisiadau heblaw am y rhai hynny y mae angen Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol arnynt, ac yn yr achos hwn mae ganddo 12 wythnos. 

Cysylltu 

E-bostiwch  sab@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

Darllenwch ragor o wybodaeth am ddraeniau cynaliadwy ar wefan Susdrain 

TRA95282 17/12/2018