Canllaw Cynllunio Atodol

Yn ychwanegol at y Cynllun Datblygu Lleol, mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) yn rhoi cyfarwyddyd clir ar faterion cynllunio a datblygu. 


Mae’r cyngor yn ymgynghori ar ddogfennau drafft a baratowyd i atodi polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig a chafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu mabwysiadu’n ffurfiol ac maent yn berthnasol i ystyried ceisiadau cynllunio:

Canllaw Cynllunio Atodol Rhwymedigaethau Cynllunio (pdf)

CCA Tai Fforddiadwy (pdf)

CCA Archaeoleg ac Ardaloedd Archaeologol Sensitif (pdf)

CCA Bywyd Gwyllt a Datblygu (pdf)

CCA Estyniadau i Dai ac Adeiladau Allan Domestig (pdf)

CCA Anheddau Newydd (pdf)

CCA Trawsnewidiadau i Fflatiau (pdf)

CCA Safonau Parcio  (pdf)

CCA Tai Amlbreswyliaeth (pdf)

CCA Mesurau Diogelwch ar gyfer Blaenau Siopau ac Adeiladau Masnachol (pdf) 

Diogelu Mwynau (pdf)

Darpariaeth Mannau Chwarae Awyr Agored (pdf)

Coed, Coetiroedd, Gwrychoedd a Safleoedd Datblygu (pdf)

Ansawdd Aer  (CCA) (Chwef 2018) (pdf)

Cafodd Asesiad Sgrinio Rheoliadau Asesu Amgylcheddol Strategol a Rheoliadau Asesu Cynefinoedd (pdf) ei gynnal ar gyfer pob un o’r CCAau drafft.  . 

Cysylltu

Cysylltu â'r tîm cynllunio