Ymgyngoriadau cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad 21 Mehefin – 2 Awst 2019

Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod sydd wedi cael eu paratoi yn ategol i’r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig.

Cyhoeddir y dogfennau canllaw ar ffurf drafft ac rydym yn croesawu sylwadau gan yr holl bartïon â diddordeb. 

Caiff sylwadau ysgrifenedig sy’n dod i law o fewn y terfyn amser eu hystyried cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol i’r dogfennau canllaw. 

Gallwch lawrlwytho copi ohonynt drwy ddilyn y dolenni uchod neu gallwch eu gweld yn yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd, ac ym mhob llyfrgell Casnewydd. 

Cysylltwch â’r tîm polisi cynllunio ar (01633) 656656 os oes gennych unrhyw gwestiynau. 

Gallwch e-bostio sylwadau ysgrifenedig i ldp.consultation@newport.gov.uk erbyn 5pm ar 2 Awst 2019, neu eu hanfon drwy’r post at Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR