Ymgyngoriadau cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad 18 Hydref - 29 Tachwedd 2019

Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar y ddogfen ddrafft uchod sydd wedi cael ei pharatoi yn ategol i’r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig.

Cyhoeddir y ddogfen ganllaw ar ffurf drafft ac rydym yn croesawu sylwadau gan yr holl bartïon â diddordeb. 

Mae Adroddiad Sgrinio Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd wedi’i gyflawni ac mae hefyd ar gael i roi sylwadau arno.

Caiff sylwadau ysgrifenedig sy’n dod i law o fewn y terfyn amser eu hystyried cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol i’r ddogfen ganllaw. 

Gallwch lawrlwytho copi neu gallwch weld copi yn yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd, ac ym mhob llyfrgell Casnewydd. 

Cysylltwch â’r tîm polisi cynllunio ar (01633) 656656 os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Gallwch e-bostio sylwadau ysgrifenedig i ldp.consultation@newport.gov.uk erbyn 5pm ar 29 Tachwedd 2019, neu eu hanfon drwy’r post at Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Ymgynghoriadau blaenorol  

Ymgynghoriad 21 Mehefin – 2 Awst 2019

Dymuna’r cyngor ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod sydd wedi cael eu paratoi yn ategol i’r polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig.

Darllenwch am yr ymgynghoriadau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) blaenorol  

Darllenwch am yr ymgynghoriadau Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) blaenorol