Apeliadau cynllunio

Gellir cyflwyno apêl gynllunio: 

  • yn erbyn penderfyniad y cyngor i wrthod cais am ganiatâd cynllunio
  • yn erbyn unrhyw amodau a osodwyd gan y cyngor wrth roi caniatâd cynllunio
  • yn erbyn methiant y cyngor i benderfynu ar gais o fewn y cyfnod statudol.

Nid oes gan drydydd partïon hawl i apelio, e.e. cymdogion neu ymgyngoreion eraill, heblaw yn erbyn y penderfyniad i roi neu gyhoeddi Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon.

Gellir herio cyfreithlondeb penderfyniad i roi caniatâd yn yr Uchel Lys. 

Os yw parti o’r farn na ddaethpwyd i benderfyniad mewn ffordd briodol, gellir gwneud cwyn i’r cyngor neu’r Ombwdsmon Llywodraeth Leol i adolygu’r ffordd y daethpwyd i benderfyniad, ond ni all adolygu na gwrthdroi’r penderfyniad.

Cysylltu

Cyflwynir apeliadau i’r Arolygiaeth Gynllunio, sy’n rhan o Lywodraeth Cymru.

Dylid anfon copi o unrhyw apêl i’r cyngor er gwybodaeth a’i chyfeirio at y Swyddog Cynllunio (Apeliadau). 

 

Darllen a gwneud cais am LDC ar wefan y Porth Cynllunio

Rhowch gymaint o wybodaeth gywir a manwl â phosibl – mae baich y profi ar yr ymgeisydd i ddangos y dylai tystysgrif gael ei chyhoeddi.

Costau

Nodir y ffi gywir ar Raddfa Ffïoedd (pdf) y cyngor.

Mae’r ffi ar gyfer LDC yr un fath â’r ffi ar gyfer cais cynllunio os yw’r datblygiad eisoes wedi cael ei wneud neu’n gweithredu, a chodir hanner y ffi ar gyfer datblygiad arfaethedig. 

Cyngor

Bydd tîm cynllunio’r cyngor yn rhoi mwy o gyngor, ond cofiwch mai barn anffurfiol ydyw yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwyd gennych, ac nad yw’n gyfrwymol ar y cyngor mewn unrhyw ffordd.