The Shrubbery

The Shrubbery conservation area

Dynodwyd The Shrubbery yn Ardal Gadwraeth ar 11 Ebrill 1983 ac mae wedi’i leoli yn uniongyrchol i dde-orllewin Canolfan Ddinesig Casnewydd ac i’r gogledd o Ardal Gadwraeth Stow Park.

Mae’r ardal gadwraeth yng nghanol Westfield Road a Parkfield Place, ac mae’n cynnwys rhai eiddo yn Oakfield Road, Clytha Park Road, Edward Vll Crescent ac Oakfield Gardens.

Gellir gweld a lawrlwytho  cynllun yn dangos ffiniau (pdf) yr ardal gadwraeth.  

Cyflwyniad i’r ardal  

Mae’r ardal yn cynnwys ystod o dai Fictorianaidd ac Edwardaidd hyfryd mewn llecynnau mawr gyda nodweddion tirlunio cryf, yng nghanol llwyni a choed aeddfed.  Mae rhan fwyaf y tai wedi cadw ei nodweddion o’r cyfnod, sy’n cynnwys toeau o lechen, cyrn simdde amlwg, ffenestri bae a ffenestri dalennog sy’n llithro.  

Nodwedd unigryw o’r ardal hon, sy’n helpu i roi tipyn o’i chymeriad iddi yw’r wyneb ffordd heb ei wneud na’i fabwysiadu ar Westfield Road a Parkfield Place. Mae’r wynebau caregog sy’n ymdonni ynghyd â’r rhesi o goed yn y tirlun a ffiniau llystyfiannol yr eiddo cyfagos yn rhoi rhyw ymdeimlad o lôn wledig i’r ardal er gwaetha’r ffaith ei fod yng nghanol y ddinas. Mae’r awyrgylch y mae’r lonydd unigryw hyn yn eu creu yn cyfrannu i’r un graddau at gymeriad arbennig yr ardal gadwraeth hon â phensaernïaeth arbennig nifer o’r adeiladau.  

Adeiladau rhestredig o fewn ardal gadwraeth y Shrubbery

Am fanylion y gofrestr lawn o adeiladau rhestredig yn yr Ardal Gadwraeth, gweler y Rhestr o Adeiladau Rhestredig  Dinas Casnewydd (pdf).  

Tai gwarchodedig

Rhaid cael caniatâd yr awdurdod lleol cyn cwympo, tocio neu frigdorri unrhyw goed yn yr ardal gadwraeth.  

Yn ogystal â’r amddiffyniad hwn, mae’n bosibl bod y coes yn cael eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed hefyd (GDC).  

Cysylltu 

Er mwyn cael gwybodaeth am yr ardaloedd cadwraeth ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig hanesyddol cysylltwch â Chyngor  Dinas Casnewydd a gofyn am y swyddog cadwraeth.