Landlordiaid

Rent-Smart-Wales-logo

Rhentu Doeth Cymru

Hoffem atgoffa landlordiaid ac asiantau sydd ag eiddo yng Nghasnewydd neu unrhyw ardal arall yng Nghymru bod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru ar waith bellach.   

Yn ôl cynllun Llywodraeth Cymru, sy’n helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat, mae gofyn i bob landlord preifat gofrestru ei hun a'i eiddo.

Rhaid i Landlordiaid ac Asiantau sy’n gosod neu'n rheoli eiddo gael trwydded hefyd.

Ers 23 Tachwedd 2016, gallai landlordiaid ac asiantau nad ydynt yn cydymffurfio â'r gyfraith wynebu amrywiaeth o sancsiynau gan gynnwys erlyn, Hysbysiadau Cosb Benodedig, atal rhent a gorchmynion ad-dalu rhent.  

Mae awdurdodau lleol ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Casnewydd, yn gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i amlygu’r rhai nad ydynt yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Mae Cynghorau bellach yn erlyn y rheiny sydd wedi methu â chydymffurfio.

Os ydych chi’n landlord neu'n asiant sydd heb gydymffurfio eto, peidiwch ag oedi. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd y camau angenrheidiol nawr i gydymffurfio ac osgoi unrhyw weithredu.

Os ydych chi’n denant ac yn dymuno cadarnhau a yw’ch landlord a/neu asiant yn cydymffurfio, ewch i gofrestr gyhoeddus ar-lein Rhentu Doeth Cymru

Os nad yw wedi cofrestru, cysylltwch â Rhentu Doeth Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Rhentu Doeth Cymru neu ffoniwch 03000 133344

Bydd angen o hyd i chi wneud cais am drwyddedau eiddo unigol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth

Achredu landlordiaid

Mae Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru bellach wedi'i gau i aelodau newydd. 

Gallwch danysgrifio i gael diweddariadau ar wefan Rhentu Doeth Cymru a chewch wybod pan fydd cyrsiau hyfforddi newydd ar gael.  

Darllenwch ragor ar wefan Llywodraeth Cymru neu dilynwch @rentsmartwales

Fforwm Landlordiaid Cyngor Dinas Casnewydd

Mae croeso i bob landlord, asiant neu gynrychiolydd asiantaeth ddod i gyfarfodydd. Mae eich cyfraniad yn hanfodol ac yn werthfawr.

Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ddydd Mawrth, 7 Mawrth 2017.

Fforwm Rhentu Doeth Cymru i landlordiaid Mawrth 2016

Lawrlwytho cyflwyniad Rhentu Doeth Cymru (Saesneg) (pdf)

Lawrlwytho'r cylchlythyr ar Drethu Landlordiaid (Saesneg) (pdf)

Fforwm Landlordiaid 17 Mehefin 2015

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar Ddeddf Tai Cymru (Saesneg) (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Saesneg) (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad yn diweddaru am glefyd y llengfilwyr (Saesneg)(pdf) 

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar Ddatblygu Strategaeth Sector Rhentu Preifat i Gasnewydd (Saesneg) (pdf)

Fforwm Landlordiaid 26 Mawrth 2015

Lawrlwytho'r cyflwyniad ar beryglon cyffredin a sut i'w datrys (Saesneg) (pdf)

Lawrlwytho'r cyflwyniad diweddaru ar Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014 (Saesneg) (pdf)  

Fforwm Landlordiaid 22 Hydref 2014

Rhan 1 Deddf Tai (Cymru) 2014, a gyflwynwyd gan Anne Rowland, Llywodraeth Cymru (Saesneg) (pdf) 

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd am ragor o wybodaeth.