Porth tai â chymorth

Mae cynlluniau tai â chymorth yn wasanaethau llety sy’n darparu cymorth cysylltiedig â thai ar y safle. 

Gwasanaethau parhaol neu dymor hir

Mae’r rhain yn cynnwys llety gwarchod neu lety gofal ychwanegol i bobl hŷn a gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl parhaus. 

Mae cynlluniau tymor hwy ar gael trwy’r landlord/darparwr cymorth fel arfer.

Lawrlwythwch Gyfeirlyfr Gwasanaethau Cefnogi Pobl Casnewydd i gael gwybod y trefniadau mynediad a’r manylion cyswllt. 

Gwasanaethau dros dro neu dymor byr

Mae’r Porth Tai â Chymorth yn galluogi pobl ddigartref sydd ag anghenion cymorth cysylltiedig â thai i gael mynediad at gartref dros dro neu dymor byr.

Mae’r Porth Tai â Chymorth ar gael trwy’r ffyrdd canlynol:  

Croesewir hunanatgyfeiriadau (dogfen Word), ond mae’n bosibl y bydd angen i’r tîm cefnogi pobl ofyn i asiantaethau partner am ragor o wybodaeth. 

Ni ellir gwarantu llety ar unwaith, a bydd angen asesu angen a risg cyn y gellir derbyn rhywun ar y rhestr aros neu gynnig llety.  

Wrth lenwi’r ffurflen atgyfeirio, gallwch ddewis p’un a oes angen gwasanaeth tai â chymorth neu wasanaeth cymorth fel y bo’r angen. 

Os ydych eisiau atgyfeirio ar gyfer y ddau fath o wasanaeth, ticiwch y ddau flwch ar y ffurflen atgyfeirio yn hytrach na llenwi dau atgyfeiriad ar wahân. 

Mae gwasanaethau tai â chymorth (a rhywfaint o gymorth fel y bo’r angen) yn rhan o’r Porth Tai â Chymorth ar hyn o bryd ar gyfer y bobl ganlynol:  

 • Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig – llety lloches
 • Menywod neu ddynion sy’n dioddef camdriniaeth – cymorth fel y bo’r angen
 • Pobl â phroblemau iechyd meddwl – tai â chymorth a chymorth fel y bo’r angen
 • Pobl â phroblemau cyffuriau neu alcohol – tai â chymorth a chymorth fel y bo’r angen
 • Pobl â hanes o droseddu – tai â chymorth a chymorth fel y bo’r angen
 • Pobl ifanc ag anghenion cymorth – tai â chymorth a chymorth fel y bo’r angen
 • Rhieni ifanc ag anghenion cymorth – cymorth fel y bo’r angen
 • Pobl sy’n gadael gofal ag anghenion cymorth – cymorth fel y bo’r angen
 • Pobl ag anghenion cymhleth – tai â chymorth a chymorth ailgartrefu
 • Menywod sengl ag anghenion cymhleth – tai â chymorth
 • Pobl ag anghenion cymorth tymor byr – tai â chymorth a chymorth ailgartrefu
 • Pobl sy’n ddigartref ac sydd ag anghenion blaenoriaethol – tai â chymorth a chymorth ailgartrefu  

Mae’r trefniadau mynediad ar gyfer yr holl wasanaethau a ariennir gan Gefnogi Pobl ar gael yng Nghyfeirlyfr Gwasanaethau Cefnogi Pobl Casnewydd (pdf) 

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau tai â chymorth, anfonwch neges e-bost at newport.gateway@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 851507