Gwasanaeth larwm llinell fywyd

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i ddarparu Gwasanaeth Larwm Llinell Fywyd. 

Mae’r gwasanaeth ar waith 24 awr y dydd, bob dydd, ac mae ar gael i breswylwyr Casnewydd sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain neu sy’n rhentu’n breifat. 

Sut mae’r gwasanaeth larwm yn gweithio? 

Bydd gwasanaeth larwm Llinell Fywyd yn rhoi’r canlynol i chi:

  • uned larwm Llinell Fywyd
  • botwm larwm wedi’i osod ar gadwyn i’w wisgo o amgylch eich gwddf
  • gosod am ddim
  • cynnal a chadw ac atgyweirio
  • uned newydd os yw’r hen un yn ddiffygiol
  • archwilio’r offer yn rheolaidd
  • gwasanaeth 24 awr y dydd trwy’r ganolfan rheoli mewn argyfwng ym Merthyr

Os oes gennych soced ffôn modern a soced prif gyflenwad trydan sy’n gymharol agos at ei gilydd, y cyfan y bydd rhaid i ni ei wneud yw plygio’r larwm i mewn i’r socedi.

Os nad oes gennych linell ffôn, bydd angen i chi gael un wedi’i gosod. Os nad oes gennych soced trydan gerllaw, gallwn eich helpu i drefnu hyn. 

Byddwch hefyd yn cael botwm larwm wedi’i osod ar gadwyn i’w wisgo o amgylch eich gwddf a fydd yn galw’r Ganolfan Rheoli mewn Argyfwng ym Merthyr os caiff ei wasgu. 

Bydd y botwm yn gweithio hyd yn oed os ydych chi’n eithaf pell oddi wrth yr uned larwm.

Bydd uned larwm Llinell Fywyd yn eich galluogi i glywed staff y ganolfan reoli’n siarad â chi a gallwch siarad â’r staff heb orfod codi’ch ffôn. 

Beth fydd yn digwydd os bydd angen cymorth arnaf? 

Os byddwch yn syrthio neu’n teimlo’n sâl, gwasgwch y botwm larwm a bydd swyddog cymorth mewn argyfwng yn siarad â chi trwy’r system larwm ac yn trefnu cymorth i chi os bydd angen, trwy alw am ambiwlans, meddyg neu ffrind neu berthynas a enwyd. 

Costau

Codir tâl o £1 yr wythnos y gellir ei dalu’n fisol neu’n flynyddol.

Mae’r costau cyflenwi offer, gosod, cynnal a chadw, atgyweirio a’r ganolfan reoli oll wedi’u cynnwys yn y ffi hon.

Mae Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl ar gael i dalu am gostau llawn y gwasanaeth hwn os ydych chi’n derbyn unrhyw swm o’r canlynol:

  • Budd-dal Tai neu Gredyd Tai o dan Gredyd Cynhwysol
  • Ad-daliad y Dreth Gyngor (nid gostyngiad unigolyn sengl)
  • Gwarant Credyd Pensiwn (nid Cynilion Credyd Pensiwn)

Bydd peiriannydd y larwm yn gadael manylion ynglŷn â sut y gallwch wneud cais am gyllid grant pan fydd y larwm yn cael ei osod neu gallwch gysylltu â’r tîm cefnogi pobl am fwy o fanylion ar (01633) 656656.

Ymgeisio

Cysylltwch â chanolfan reoli Larwm Llinell Fywyd Merthyr ar 01685 384489 lle y bydd gweithiwr yn cofnodi eich manylion ac yn ateb unrhyw gwestiynau.

Os hoffech symud ymlaen â hyn, bydd ffurflen gais yn cael ei hanfon atoch a bydd Gwasanaeth Llinell Fywyd Merthyr yn trefnu i beiriannydd alw i osod uned Llinell Fywyd.  

Cysylltu

Canolfan Reoli Llinell Fywyd Merthyr      Y Tîm Cefnogi Pobl

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr            Cyngor Dinas Casnewydd

Rhif ffôn: (01685) 384489                       Rhif ffôn: (01633) 656656