Effeithlonrwydd ynni

Cynllun cartrefi cynnes Nyth 

Nod Nyth, sef cynllun cartrefi cynnes Llywodraeth Cymru, yw helpu i leihau nifer yr aelwydydd ar draws Cymru sydd mewn tlodi tanwydd a gwneud cartrefi Cymru yn fannau cynhesach i fyw, sy'n defnyddio tanwydd yn fwy effeithlon. 

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0808 808 2244 neu ewch i wefan Nyth

Rhaglen ARBED

Mae ARBED yn cefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i leihau'r newid yn yr hinsawdd, helpu i ddileu tlodi tanwydd a hybu datblygiad economaidd ac adfywio yng Nghymru.

Sefydlwyd y rhaglen yn 2009 ac mae dau gam o'r cynllun wedi cael eu dyfarnu'n llwyddiannus i Gasnewydd.

Yng Ngham Un, sicrhaodd Cyngor Dinas Casnewydd hyd at £1.28 miliwn i wella perfformiad ynni cartrefi anodd eu hinswleiddio yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Casnewydd.

Yng Ngham Dau, cafodd 180 o dai eraill yn y ddinas eu hinswleiddio a chawsant foeleri newydd a chyngor ar ynni.

Trwsio boeleri a gosod boeleri newydd

Rhaglen o drwsio boeleri neu osod boeleri newydd am ddim, sydd ar gael i berchnogion tai a thenantiaid sy'n rhentu'n breifat.

Gall boeleri sydd wedi torri i lawr, ond sy'n effeithlon, gael eu hatgyweirio neu gellir gosod boeleri newydd yn eu lle os yw'r boeler yn llai nag 86% yn effeithlon.

Cymhwysedd

Mae'n rhaid i aelwydydd fod yng Ngrŵp Cynhesrwydd Fforddiadwy newydd yr Ymrwymiad Cwmnïau Ynni (aelwydydd incwm isel, agored i niwed) ac yn hawlio budd-dal sy'n destun prawf modd.

Gwnewch gais i Asiantaeth Cyngor ar Ynni De-ddwyrain Cymru drwy ffonio (01633) 223111.

Y Fargen Werdd a'r Ymrwymiad Cwmnïau Ynni (ECO)

Mae'r Fargen Werdd, a lansiwyd ym mis Ionawr 2013, yn berthnasol i'r sectorau domestig ac annomestig, ac mae'n caniatáu i bobl dalu am welliannau effeithiolrwydd ynni trwy arbedion yn eu biliau ynni.

Nod yr Ymrwymiad Cwmnïau Ynni (ECO) ar gyfer y chwe chyflenwr ynni mawr yw cynnig mesurau arbed gwresogi a dŵr poeth, insiwleiddio, gwydro a thechnolegau micro-gynhyrchu (ac eithrio technoleg ffotofoltäig) i aelwydydd incwm isel ac agored i niwed.

Rhagor o wybodaeth

Taflen Ymwybyddiaeth Ynni

Canolfan Cyngor ar Ynni De-ddwyrain Cymru

National Energy Action

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru