Cynllunio digwyddiad

Gall trefnwyr digwyddiad fod yn gyfrifol yn gyfreithiol am ddiogelwch pawb sy'n mynychu digwyddiad.

Gall fod angen i chi roi manylion i Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau Casnewydd os bydd eich digwyddiad: 

  • yn cael ei gynnal y tu allan gyda thorfeydd mawr, h.y. adloniant cyhoeddus, nifer fawr o gerbydau'n symud, tân gwyllt neu goelcerth, enwogion, pobl bwysig ac ati
  • yn ddigwyddiad chwaraeon mawr - am y tro cyntaf neu'n ddigwyddiad rheolaidd
  • yn ddigwyddiad dan do gyda thorfeydd mawr o fath arbennig, digwyddiadau cerddorol poblogaidd, cynulliadau gwleidyddol neu grefyddol
  • yn ddigwyddiad yng nghanol y ddinas
  • yn orymdaith, seiclo neu redeg
  • yn barti stryd
  • yn ŵyl ysgol neu gartref preswyl

Cam 1: Llenwch yr holiadur ymholiad digwyddiad i weld a oes angen i chi lenwi ffurflen hysbysu.

Cam 2: Os bydd angen, efallai gofynnir i chi gwblhau hysbysiad digwyddiad dros dro.

Anfonwch hysbysiadau wedi'u cwblhau neu ymholiadau at environmental.health@newport.gov.uk

Cau ffyrdd

Efallai bydd angen cau rhai ffyrdd lleol i draffig yn achos rhai digwyddiadau, e.e. partïon stryd, a bydd angen i chi wneud cais o leiaf wyth wythnos cyn y digwyddiad.

Gwneud cais i gau rhan o ffordd ar gyfer digwyddiad cymunedol (pdf) 

Ewch i wefan Street Party am ragor o wybodaeth.

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau Casnewydd (SAG)

Grŵp cynghori yw hwn ac mae ei aelodau'n cynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Gwent.

Gall y grŵp gynorthwyo trefnwyr digwyddiad i gynnal digwyddiad diogel trwy roi cyngor, arweiniad ar gynllunio, a gwybodaeth am y posibilrwydd y bydd eu digwyddiad yn cael ei gynnal ar yr un pryd â digwyddiadau tebyg neu fwy o faint.

Lawrlwythwch a llenwch fersiwn Word o'r ffurflen hysbysu am ddigwyddiad neu fersiwn PDF o'r ffurflen hysbysu am ddigwyddiad (pdf) neu cysylltwch â Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau Casnewydd isod.

Lawrlwythwch y Canllaw i Ddiogelwch Digwyddiad (pdf), canllaw ymarferol i ofynion iechyd a diogelwch a chyngor ar arfer gorau i drefnwyr digwyddiadau.

Lawrlwythwch y Canllaw i Ddigwyddiadau Bach: Defnyddio Teganau Gwynt yn Ddiogel (pdf) am gyngor ar y peryglon sy'n gysylltiedig â theganau gwynt. 

Rhagor o wybodaeth

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn rhoi arweiniad ar reoli digwyddiadau'n ddiogel ac mae llawer o'u canllawiau ar gael i'w lawrlwytho am ddim.

Os bydd angen trwydded ar gyfer digwyddiad, cysylltwch ag adran drwyddedu'r cyngor am gyngor ar y camau cynllunio cynnar. 

Cewch gyngor cyffredinol gan y cyngor ar iechyd a diogelwch a diogelwch bwyd

Cestyll neidio ac offer awyr chwarae eraill

Mae damweiniau difrifol wedi digwydd lle mae offer awyr wedi cwympo neu chwythu i ffwrdd yn y gwynt.

Os ydych yn bwriadu defnyddio castell neidio neu offer chwarae awyr eraill yn eich digwyddiad darllenwch y canllaw HSE ar ddefnyddio offer awyr.

Gall y rhagofalon syml hyn eich helpu i osgoi damweiniau difrifol.

Cysylltu

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am y tîm amddiffyn y cyhoedd.