Cynllunio digwyddiad

Fel trefnydd digwyddiadau mae’n bosib y gallech fod yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy’n mynychu digwyddiad.

Sut gallwn ni helpu

Mae Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Digwyddiadau Casnewydd (GYD) yn grŵp ymgynghorol sy’n cynnwys aelodau o Gyngor Dinas Casnewydd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Diben y grŵp yw trafod materion diogelwch y cyhoedd sy’n ymwneud â digwyddiad.

Does dim grymoedd cyfreithiol gan y grŵp. Fel grŵp ymgynghorol ni all roi cydsyniad na chaniatâd i ddigwyddiad fynd rhagddo, ond bydd yn cynghori trefnydd y digwyddiad ar faterion diogelwch y cyhoedd y bydd gofyn mynd i’r afael â nhw.

 

Dylech gysylltu â GYD Digwyddiadau Casnewydd os yw un o’r canlynol yn berthnasol i’ch digwyddiad: 

  • Mae’n cael ei gynnal y tu allan gyda thorfeydd mawr, h.y. adloniant cyhoeddus, nifer uchel o symudiadau cerbydau, tân gwyllt neu goelcerth, gwyliau, enwogion, VIP ayb.
  • Mae’n ddigwyddiad chwaraeon mawr – digwyddiad tro cyntaf neu un cyffredin arferol
  • Mae’n ddigwyddiad dan do gyda thorfeydd mawr o fath arbennig, digwyddiadau cerddoriaeth boblogaidd, cynulliadau gwleidyddol neu grefyddol
  • Mae’n ddigwyddiad canol y ddinas
  • Mae’n orymdaith neu’n ddigwyddiad beicio neu redeg
  • Mae’n barti stryd
  • Mae’n ffair gymunedol

Dylid cyflwyno ffurflenni hysbysu GYD o leiaf 8 wythnos cyn eich digwyddiad.

Ymholiad cyn cynnal digwyddiad

Os ydych yn ansicr a oes angen cwblhau ffurflen Hysbysu GYD arnoch yna cwblhewch eich holiadur ymholiad am ddigwyddiad ar-lein a fydd yn egluro a oes angen cwblhau ffurflen hysbysu lawn arnoch.

Lawrlwythwch Ffurflen Hysbysu GYD

Trwyddedu

Os yw digwyddiad yn galw am Drwydded Safle neu Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro cysylltwch â'n tîm trwyddedu i gael cyngor ar gamau cyntaf y cynllunio.

 Cau ffyrdd

Gall rhai digwyddiadau, e.e. digwyddiadau rhedeg neu feicio, partïon stryd neu wyliau bwyd, ofyn am gau ffyrdd lleol i draffig.

Bydd gofyn i chi wneud cais i gau ffordd o leiaf wyth wythnos cyn y digwyddiad, ni chodir tâl am wneud cais:

Gwneud cais am gau rhan o ffordd ar gyfer digwyddiad cymunedol 

 Ewch i wefan Party Street i gael rhagor o wybodaeth.

Llusernau Awyr

Ni ellir lansio llusernau awyr neu lusernau Tsieineaidd oddi ar dir o eiddo Cyngor Dinas Casnewydd neu eu defnyddio mewn digwyddiadau a drwyddedir, a noddir neu a gefnogir gan y Cyngor.

Mae potensial canlyniadau gwael dros ben gan y llusernau i bobl, adeiladau ac anifeiliaid ac maent yn creu perygl o dân.

 

Am ragor o wybodaeth ar ddiogelwch digwyddiadau

Mae’r Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch yn rhoi arweiniad ar reoli digwyddiadau’n ddiogel ac mae llawer o’r canllawiau ar gael i’w lawrlwytho am ddim.

Cyswllt:

E-bostiwch GYD Digwyddiadau Casnewydd yn environmental.health@newport.gov.uk