COVID-19: cynllun taliadau hunanynysu

Self-isolation support scheme

Mae cynllun cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ar incwm isel, na allant weithio o gartref ac sy'n rhaid iddynt hunanynysu.

Gallech gael taliad o £500 i helpu gyda cholli enillion os dywedwyd wrthych am ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac ni allwch weithio gartref.

I gael y taliad, rhaid i chi:   

  • fod wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac
  • yn gyflogedig neu hunangyflogedig ac
  • yn methu gweithio gartref ac yn colli incwm o ganlyniad ac
  • ar hyn o bryd yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol:  Credyd Cynhwysol; Credyd Treth Gwaith; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm;  Cymhorthdal Incwm; Budd-dal Tai; Credyd Pensiwn. 

Taliadau yn ôl Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael taliad yn ôl disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

  • nad ydych yn derbyn y Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn ar hyn o bryd a
  • byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunanynysu.

Mae'r cais ar gyfer un person yn unig, rhaid i bawb sy'n gymwys ar yr un aelwyd wneud cais unigol.

Gwneud cais am y cynllun cymorth hunanynysu

Cyn dechrau ar y cais, gofalwch fod y wybodaeth ganlynol wrth law gennych:

  • eich Rhif Yswiriant Gwladol
  • eich cyfriflen banc, slip cyflog diweddaraf neu brawf eich bod yn hunangyflogedig 

Gwneud cais am daliad hunanynysu

Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19: hysbysiad preifatrwydd

Bydd unrhyw daliad a gewch o dan y cynllun hwn yn drethadwy ond caiff ei ddiystyru at ddibenion budd-daliadau.