Covid-19: canllawiau seremoni

Mansion House gates sign

Rydym wedi cael canllawiau gweithredol gan Swyddfa'r Cofrestrydd Cyffredinol yng Nghymru a Lloegr a byddwn yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol, teithio hanfodol ac ymgasglu cymdeithasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru sydd ar waith ar ddiwrnod eich seremoni.

Canllawiau i awdurdodau lleol a mannau addoli ar briodasau a phartneriaethau sifil: coronafeirws

Darlleniadau a cherddorion

Fel rhan o ganllawiau Llywodraeth Cymru, mae cynnwys a fformat seremonïau wedi cael eu hadolygu ac ni chaniateir darlleniadau na cherddorion ar hyn o bryd.

Uchafswm meddiannaeth

Ar ôl cael cyngor gan y Llywodraeth, dyma'r nifer fwyaf o bobl a ganiateir ar hyn o bryd:

 • Ystafell Liscombe - 15* person, gan gynnwys y cwpl
 • Ystafell yr Ardd - 6* person, gan gynnwys y cwpl
 • Nid yw Swyddfa Gofrestru Casnewydd wedi newid - 4* person (y cwpl a 2 dyst).

*nid yw'r rhifau hyn yn cynnwys y tîm cofrestru.

Cofiwch fod y gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael dau dyst a fydd yn llofnodi'r gofrestr. 

Dylai'r tystion fod dros 16 oed a chael eu cynnwys o fewn y niferoedd a fydd yn bresennol.

Gwesteion

A fyddech cystal ag ymgyfarwyddo â'r newidiadau isod, a wnaed i sicrhau iechyd a diogelwch y cwpl, eu gwesteion a'r tîm cofrestru, a chydymffurfio â'r rheolau cadw pellter cymdeithasol yma yn y Plasty.  

Os nad ydych wedi cael eich gwahodd, peidiwch â mynychu gan na fyddwch yn cael dod i mewn.

 • Rhaid i westeion eistedd, ni chaniateir unrhyw sefyll. 
 • Rhaid i bob plentyn fod yn yng nghwmni oedolyn bob amser.
 • Mae'n ofynnol i'r cwpl roi enwau a chyfeiriadau pawb sy'n bresennol i ni, bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw'n ddiogel am fis ar ôl y seremoni i gydymffurfio ag unrhyw geisiadau olrhain cysylltiadau.
 • Wrth gyrraedd dylai gwesteion ddilyn yr arwyddion ‘Gwesteion Seremoni' a fydd yn eich cyfeirio at y fynedfa briodol ar gyfer yr ystafell seremoni. 
 • Dylai pob gwestai fod yn eu sedd erbyn 10 munud i'r awr, ac ni ellir derbyn rhai sy'n cyrraedd yn hwyr. 
 • Ni chaniateir unrhyw ymgasglu cymdeithasol y tu hwnt i'r seremoni ei hun.  Dim ond gwesteion a wahoddir sy'n gallu mynychu ein hadeilad a'n tiroedd.
 • Bydd gofyn i bawb ddefnyddio'r hylif diheintio dwylo a ddarperir wrth iddynt ddod i mewn i'r adeilad.
 • Ni ddylai unrhyw un sy'n sâl neu'n hunan-ynysu fod yn bresennol.
 • Ni fydd ein toiledau cyhoeddus ar gael i'w defnyddio.

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch amynedd.

Byddwn, fel yr arfer, yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod y seremonïau'n arbennig ac yn ystyrlon tra’n cadw at y canllawiau angenrheidiol.