Tystysgrifau

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas a ddigwyddodd yn ardal Casnewydd, gwnewch gais i Swyddfa Gofrestru Casnewydd.

Gwnewch gais yn bersonol neu drwy lawrlwytho'r ffurflen gais berthnasol:

Cais am gopi o Dystysgrif Geni (pdf)

Cais am gopi o Dystysgrif Priodas (pdf)

Cais am gopi o Dystysgrif Marwolaeth (pdf)

Gwasanaeth yr undydd

I gael gwasanaeth yr undydd, rhaid i'ch ffurflen gais wedi'i llenwi gyrraedd cyn 3.15pm.

Caiff yr holl archebion dros y ffôn am dystysgrif gan y Cofrestrydd Arolygol eu trin fel gwasanaeth yr undydd a chodir tâl felly am y dystysgrif.

Gweler y ffioedd presennol.

Gwasanaeth arferol

Gallwch ymweld â'r Swyddfa Gofrestru eich hun yn ystod oriau agor, nid oes angen apwyntiad.

Os byddwch yn cyrraedd cyn diwedd y dydd, gallwn ddweud wrthych pryd y gallwch ddisgwyl i'ch cais gael ei brosesu.

Gallwch adael siec gyda'ch cais fel y gall tystysgrif gael ei phostio atoch, neu byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn wedi dod o hyd i'r cofnod ac yn trefnu dyddiad casglu gyda chi er mwyn i chi dalu ag arian parod, siec, cerdyn debyd neu gerdyn credyd.

Os byddai'n well gennych, lawrlwythwch y ffurflen gais briodol gan ddefnyddio'r dolenni uchod a'i hanfon i'r Swyddfa Gofrestru gyda'ch taliad (siec neu archeb bost) yn daladwy i ‘Cyngor Dinas Casnewydd’.

Sylwch nad ydym yn derbyn sieciau gan drydydd parti.

Ceisiadau drwy'r post

Dylech gynnwys naill ai amlen â stamp a chyfeiriad arni neu £1 ychwanegol gyda'ch taliad i dalu'r costau postio.

Bydd yr amser mae'n ei gymryd i brosesu'ch cais yn dibynnu ar ba wasanaeth rydych chi'n ei ddewis.

Ceisiadau o dramor

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas a ddigwyddodd yn ardal Casnewydd, anfonwch fanylion eich ymholiad drwy e-bost at registrar@newport.gov.uk

Gall eich tystysgrif gael ei hanfon trwy Bost Awyr cyffredin, ond ni allwn dderbyn atebolrwydd am golled.

Os byddai'n well gennych petai'ch tystysgrif yn cael ei hanfon gan ddefnyddio'r Gwasanaeth Llofnodi Rhyngwladol, rhowch wybod i ni a byddwn yn codi £8.50 yn ychwanegol at gost y dystysgrif.

Ffioedd

Darllenwch am y ffioedd.

Gellir talu ffioedd gan ddefnyddio arian parod, siec gyda cherdyn gwarantu, cardiau debyd a chardiau credyd. Dylai sieciau fod yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd'.

Cysylltu

Manylion cysylltu ar gyfer Swyddfa Gofrestru Casnewydd