Tystysgrifau

Coronavirus - COVID19 

For the health and welfare of members of the public and staff we are restricting visitors to our building. 

Certificate issue (from our archives) 

Please call us on (01633) 235510 / 235520 to make your application and payment over the ’phone. 

All certificates will be posted by recorded delivery to your home, please ensure you are at home to receive them. 

NO certificates will be handed out by your personal attendance at our building.


 

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas pan ddigwyddodd y digwyddiad yn ardal Casnewydd, gwnewch gais i Swyddfa Gofrestru Casnewydd

Gwnewch gais mewn person neu drwy lawrlwytho’r ffurflen gais berthnasol:

Cais am gopi o dystysgrif Geni (pdf)

Cais am gopi o dystysgrif Priodas (pdf)

Cais am gopi o dystysgrif Marwolaeth (pdf)

Archebu ar y ffôn  

Caiff tystysgrifau eu postio drwy bost dosbarth cyntaf y bydd angen rhoi llofnod wrth eu derbyn, ond ni allwn warantu amseroedd danfon.

Gellir archebu tystysgrifau i’w cael ar yr un diwrnod a thalu amdanynt gyda cherdyn credyd neu ddebyd ar y ffôn gyda chost o £22 fesul tystysgrif. 

Cymerir manylion a rhoddir rhif cyswllt pan fo’r cofnod wedi’i olrhain.

Cymerir taliad ar ôl i’r cofnod gael ei olrhain a’i gadarnhau. 

Caiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost dosbarthiad cofnodedig dosbarth cyntaf.

Gellir archebu a chyhoeddi ceisiadau gwasanaeth rheolaidd a gyhoeddir bum diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais ar ôl talu (a gymerir ar ôl pum diwrnod gwaith) gyda cherdyn credyd neu ddebyd, dros y ffôn, am gost o £15 y dystysgrif.

Gwasanaeth yr un diwrnod

Ar gyfer gwasanaeth yr un diwrnod, rhaid derbyn eich cais cyn 3.15pm.

Mae’r gwasanaeth hwn yn costio £17 y dystysgrif y gellir ei dalu gydag arian parod neu gerdyn credyd neu ddebyd.

Gwasanaeth arferol

Gallwch fynd i’r Swyddfa Gofrestru yn ystod oriau agor – nid oes angen apwyntiad – i gwblhau ffurflen gais, gan ddychwelyd ar ôl pum diwrnod gwaith i dalu £10 am y dystysgrif gydag arian neu gerdyn debyd a chredyd a’i chasglu. 

Ni chaiff y dystysgrif ei rhoi nes y caiff taliad ei dderbyn, a gallai fod angen i chi aros i’r dystysgrif gael ei hysgrifennu.

Os hoffech i’r dystysgrif gael ei phostio atoch drwy bost dosbarth cyntaf y bydd angen llofnod i’w derbyn, gallwch adael siec neu archeb bost am £13 (nid ydym yn derbyn sieciau trydydd parti) a chaiff y dystysgrif ei hanfon atoch ar ôl pum diwrnod gwaith.

Gallwch brynu pedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffordd hon.

Ceisiadau drwy’r post

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais berthnasol (gweler y dolenni uchod) neu ei hanfon atom gyda siec neu archeb bost am £13 ar gyfer ein gwasanaeth arferol (cyhoeddir ar ôl pum diwrnod gwaith) neu £20 (cyhoeddi ar yr un diwrnod).

Rhaid i’r siec neu archeb bost fod yn daladwy i 'Cyngor Dinas Casnewydd’, nid ydym yn derbyn sieciau trydydd parti.

Peidiwch ag anfon amlen â chyfeiriad a stamp arni.  

Gallwch ofyn am bedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffordd hon.

Ceisiadau o dramor

I gael copi ardystiedig o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas pan ddigwyddodd y digwyddiad yn ardal Casnewydd, e-bostiwch fanylion i registrar@newport.gov.uk gan ffonio ein swyddfa (rhwng 9am a 3pm) ar ôl pum diwrnod gwaith.

Mae’r gwasanaeth yn costio £20 a chaiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost Rhyngwladol y bydd angen llofnod i'w derbyn ar ôl cael taliad.

NEU

Anfonwch y ffurflen gais berthnasol wedi ei chwblhau ynghyd â siec o gyfrif clirio banc yn y DU (sylwer nad ydym yn derbyn sieciau trydydd parti) neu archeb bost am £20 wedi ei thalu i Cyngor Dinas Casnewydd.

Caiff y dystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch trwy bost Rhyngwladol y bydd angen llofnod i'w derbyn ar ôl cael taliad. 

Gallwch brynu pedair tystysgrif ychwanegol am £10 yr un yn y ffyrdd hyn.

Sylwer nad ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros golli.

Ffioedd

Darllen mwy am ffioedd y gwasanaeth cofrestru.

Cysylltu

Manylion cyswllt Swyddfa Gofrestru Casnewydd 

TRA95453 27/12/2018