Newyddion

Casnewydd Dinas Democratiaeth - mae arnom angen eich syniadau

Wedi ei bostio ar Monday 24th October 2016

Mae Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Debbie Wilcox, yn lansio menter heddiw i wneud Casnewydd yn Ddinas Democratiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: "Rydym yn gwneud cynnydd gwirioneddol yng Nghasnewydd, ac mae teimlad positif iawn yn y ddinas ynghylch ein sefyllfa.

"Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Arweinydd, rwyf wedi treulio amser yn gwrando ar bobl ledled y ddinas o lawer o gefndiroedd gwahanol, sydd oll yn dod â syniadau gwahanol. Mae ein hamrywiaeth yn un o'n hasedau ardderchog. Fodd bynnag, rwyf o'r farn bod rhywbeth ar goll; rhywbeth sy'n dod â phawb ynghyd. Mae angen ffocws sy'n gwneud i'r ddinas sefyll allan: pwynt gwerthu unigryw y gellir ei ddefnyddio i ddenu hyd yn oed mwy o fuddsoddiad ac ymwelwyr. Rhywbeth nad oes unrhyw un arall yn ei wneud, a rhywbeth allai roi Casnewydd ar y brig mewn llawer o feysydd.

"Un syniad sydd wedi'i drafod yw gwneud Casnewydd yn Ddinas Democratiaeth, gan gyfeirio at ein hanes a'n treftadaeth falch ond gan ganolbwyntio ar heddiw a'r dyfodol ar yr un pryd.

"Bu llawer o ddadlau'n ddiweddar am apathi ymysg pleidleiswyr ond, fel y gwelwyd yn refferendwm annibyniaeth yr Alban a'r refferendwm ar yr UE, mae pobl yn mynd i'r blwch pleidleisio os ydynt yn teimlo'n ddigon cryf dros rywbeth.

"Mae angen gwneud i bobl sylweddoli pa mor bwysig yw democratiaeth i fywydau bob dydd pob un ohonom - wrth i ni drafod cyflwr ffyrdd, neu'r gwasanaeth iechyd gwladol, ysgolion neu oedran ymddeol. Mae'r rhain oll yn ymwneud â phenderfyniadau a wneir ar ein rhan gan bobl yr ydym yn eu dewis i'n cynrychioli.

"Byddai dod o hyd i ffyrdd newydd i ymgysylltu â phobl o ran gwneud penderfyniadau lleol yn ddechrau da, a byddwn yn ystyried sut i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf. Hoffwn roi Casnewydd ar frig y ddadl; rydyn ni eisiau cyffroi pobl ynghylch lleisio'u barn a sicrhau nad oes unrhyw un yn teimlo fel eu bod ar wahân.

"Byddai gwneud Casnewydd yn Ddinas Democratiaeth yn cynnwys nifer o ganghennau, megis Gŵyl Ddemocratiaeth flynyddol, ond rydym ar ddechrau rhywbeth sy'n broject esblygol a hirdymor yn fy marn i.

"Hoffem weld preswylwyr, busnesau'r ddinas, sefydliadau cymunedol, disgyblion a myfyrwyr yn cymryd rhan. Er mwyn lansio'r project hon, hoffwn glywed eich syniadau chi ar frand neu logo y gellid ei ddefnyddio ar gyfer Casnewydd - Dinas Democratiaeth.

"Bydd panel o gynrychiolwyr busnes, arweinwyr addysg a'r rheiny sydd â diddordeb mawr yn ein treftadaeth yn ystyried yr holl syniadau.

"Byddant yn penderfynu a yw un ohonynt yn cwmpasu ein gweledigaeth ar gyfer y ddinas. Efallai mai dim ond un syniad ydyw, neu gallai fod yn gyfuniad o syniadau. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn artistig - gallwch ysgrifennu eich syniad.

"Byddwn yn cyhoeddi'r canlyniad yn Uwchgynhadledd y Ddinas eleni ar 28 Tachwedd, lle byddwn yn datgelu mwy am sut y mae modd datblygu'r syniad o Ddinas Democratiaeth i'r dyfodol.

"Gwnaeth y Siartwyr, oedd yn dod o lawer o gefndiroedd gwahanol, ymgyrchu yn erbyn y ffaith mai dim ond ar gyfer pobl benodol oedd y bleidlais. Digwyddodd un o ddigwyddiadau mwyaf pwysig eu hanes yng Nghasnewydd pan ddaeth gwrthryfel y Siartwyr i ddiwedd trasig ym mis Tachwedd 1839.

"Byddai ail-gynnau diddordeb mewn democratiaeth yn ffordd dda o gofio am y Siartwyr a phawb arall a ymladdodd dros, ac sy'n dal i ymladd dros, yr hawl i bleidleisio mewn gwledydd eraill. Hoffwn weld Casnewydd yn arwain ar hyn."

Dylech anfon eich dyluniadau neu syniadau erbyn 18 Tachwedd 2016 trwy e-bost i public.relations@newport.gov.uk neu Cysylltiadau Cyhoeddus, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR. Hoffem hefyd glywed unrhyw syniadau sydd gennych er mwyn helpu Casnewydd i ddod yn Ddinas Democratiaeth.

.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.