Newyddion

Cyhoeddi rhagor o gyfyngiadau ar gyfer Casnewydd

Wedi ei bostio ar Monday 21st September 2020

*Sylwer: roedd manylion o fewn y datganiad i’r wasg hwn yn gywir adeg ei gyhoeddi. Ar gyfer y newyddion Covid-19 diweddaraf, ewch i www.newport.gov.uk/coronavirus*

Yn dilyn cynnydd pryderus mewn achosion o’r coronafeirws (Covid-19) yng Nghasnewydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau newydd.

Daw'r cyfyngiadau i rym am 6pm ddydd Mawrth 22 Medi 2020. Nod y cyfyngiadau ychwanegol yw lleihau lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd i bobl sy'n byw yn ein hardal.

Y prif gyfyngiadau yw:

  • ni chaniateir i bobl ddod i mewn i Gasnewydd na gadael heb esgus rhesymol
  • ni fydd pobl yn gallu ffurfio, na bod mewn, cartref estynedig (a elwir weithiau'n "swigen") mwyach
  • mae hyn yn golygu na chaniateir cyfarfod dan do gydag unrhyw un nad yw'n rhan o'ch aelwyd (pobl rydych chi'n byw gyda nhw), oni bai fod gennych reswm da, megis darparu gofal i berson sy'n agored i niwed
  • bydd yn rhaid i bob safle trwyddedig gau am 11pm
  • rhaid i bobl weithio gartref pan fo hynny’n bosibl

Mae'r cyfyngiadau hyn eisoes ar waith yn Rhondda Cynon Taf, a byddant hefyd yn cael eu hymestyn i ardaloedd cyngor Blaenau Gwent, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr. Caiff cyfyngiadau safleoedd trwyddedig hefyd eu cyflwyno yng Nghaerffili er mwyn sicrhau cyfyngiadau cyson ar draws yr ardaloedd yr effeithir arnynt.

Bydd rhagor o fanylion ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Dwedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd y Cyngor: "Rydym yn gefnogol iawn i'r mesurau ychwanegol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn cynnal trafodaethau cyson â hwy a phartneriaid i sicrhau bod y mesurau mwyaf priodol ar waith er diogelwch Casnewydd.

"Roedd rhybuddion clir bod angen i ni ddilyn y rheolau sydd eisoes ar waith – a diolch i bob person a busnes sydd wedi bod yn gwneud ymdrech ar y cyd. Fodd bynnag, yn anffodus, rydym wedi gweld nifer yr achosion yn parhau i godi'n sylweddol.

"Rwy'n annog pawb i roi sylw i'r rhybudd hwn a dilyn y cyfyngiadau yn ddi-os, er mwyn atal cynnydd pellach mewn achosion – y peth olaf rydym am ei weld yn ein dinas.

"Rhaid i ni gyfyngu ar ein teithio a’n cyswllt â phobl; dilyn y cyfreithiau ynghylch pwy y cawn gwrdd â nhw y tu mewn a’r tu allan; golchi ein dwylo'n rheolaidd; cadw ein pellter oddi wrth eraill; a gwisgo masg wyneb lle mae angen.

"Cymerwch gyfrifoldeb am eich gweithredoedd. Amddiffynnwch eich hunain, eich ffrindiau, eich teulu a phawb rydych chi'n dod i gysylltiad â nhw."

Datganiad i'r Wasg Llywodraeth Cymru

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.