Newyddion

Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Wedi ei bostio ar Monday 11th May 2020
Fostering-HappyHandsW-Facebook-940x788 (1)

Rydyn ni'n dathlu y bobl arbennig sy'n maethu dros Gasnewydd i nodi Pythefnos Gofal Maeth (11-24 Mai)

Bwriad yr ymgyrch yw amlygu ymroddiad gofalwyr maeth a'r effaith gadarnhaol y maent yn ei chael ar y gymdeithas ledled y DU.

Rydyn ni wedi ymuno â chynghorau eraill yng Ngwent i gydnabod gwaith hollbwysig ein gofalwyr maeth, yn arbennig yn ystod yr adeg hynod heriol hon, drwy bostiadau cyfryngau cymdeithasol dros y pythefnos i ddod.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd, fel awdurdodau lleol eraill, eisiau i ragor o bobl fod yn ofalwyr maeth gyda ni ac edrych ar ôl plant Casnewydd.

Yn ystod pandemig y coronafeirws, mae ein tîm Maethu Casnewydd wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'n gofalwyr maeth sy'n cadw plant yn ddiogel ac yn weithgar gartref. Maent hefyd wedi dal ati i weithio gyda'r rheini sy'n dymuno dod yn rhan o'n rhwydwaith anhygoel o ofalwyr maeth.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Cockeram, Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros wasanaethau cymdeithasol: "Mae gennym ni barch mawr at ein gofalwyr maeth, mae'r gwaith maent yn ei wneud â phlant a phobl ifanc mor bwysig. Diolch o galon iddyn nhw!

"Fel y bydden ni wedi disgwyl, maen nhw i gyd wedi parhau i gynnig cartref gofalgar a diogel i'r plant a phobl ifanc yn ystod yr adeg heriol hon.

"Mae angen rhagor o bobl arnom ni a all agor eu cartrefi a'u calonnau i ofalu am ein plant, fel y gallant aros yn y ddinas. Gall bron unrhyw un o unrhyw oedran faethu a bydd ein tîm yn gwneud yn siŵr bod ganddynt yr holl hyfforddiant a chefnogaeth sydd eu hangen.

"Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni i gael sgwrs a gallech chi hefyd gael y profiad gwerth chweil o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant a phobl ifanc."

Gallwch faethu plentyn am gyfnodau byr, o aros dros nos i sawl mis, am gyfnod hwy, nes y bydd y plentyn yn oedolyn neu ar gyfer teuluoedd sydd angen seibiant un tro neu'n rheolaidd.

I gael gwybod mwy am fod yn ofalwr maeth gyda ni, ewch i http://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Fostering-and-adoption/Fostering.aspx neu ffoniwch 01633 210272. Dilynwch ni ar Twitter @CyngorCasnewydd neu Facebook Cyngor Dinas Casnewydd #PGM20 #DymaYwMaethu

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.