Newyddion

Aros adref, achub bywydau a dathlu Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop

Wedi ei bostio ar Monday 4th May 2020
VE Day social media 'poster'

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn annog preswylwyr i nodi Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (Diwrnod VE) ddydd Gwener 8 Mai drwy gynnal coffâd 'aros gartref' gyda phobl yn eu cartrefi. 

Gallech wisgo rhywbeth coch, gwyn a glas neu greu gwaith celf diwrnod VE i'w arddangos yn ffenestr eich cartref a helpu i nodi achlysur sy'n rhan fawr o hanes y DU. Mae ambell syniad ar gyfer posteri lliwgar yma http://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Activities/VE-Day-75.aspx

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Yn union fel rydyn ni’n dathlu pobl ar y rheng flaen sydd ar hyn o bryd yn ymladd gelyn anweledig, hoffem annog pobl i gofio a rhoi diolch i'r rhai a ymladdodd ar faes y gad yn yr Ail Ryfel Byd; y Lluoedd Arfog a'r Llynges Fasnachol, yn ogystal â'r dynion a'r menywod hynny a weithiodd yn ddiflino gartref.

"Gobeithiwn y bydd pobl yn dangos eu diolch i'r rhai a ymladdodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd drwy ymuno mewn dathliadau gartref."

Mae Diwrnod VE yn dathlu derbyn ildiad diamod yr Almaen Natsïaidd gan Gynghreiriad yr Ail Ryfel Byd ar 8 Mai 1945.  Eleni, mae 75 o flynyddoedd ers i'r gynnau dawelu ar ddiwedd y rhyfel yn Ewrop.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Spencer, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Dinas Casnewydd: "Yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau annisgwyl, ni allwn gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau drosom yn y ffyrdd yr oedden ni wedi eu bwriadu. Ond gadewch i ni ddathlu mewn ffordd sy'n ddiogel, codi gwydr i ddiolch i'r rhai a aberthodd a chofio’r rhai sydd ar y rheng flaen heddiw hefyd.”           

Dywedodd yr Is-gyrnol Benjamin Ingham MBE, Catrawd Brenhinol 104: "Mae Catrawd Brenhinol 104 wedi bod yn bresenoldeb parhaol yng nghymuned leol rhanbarth De Cymru ers ei ffurfio ar y 1 Ebrill 1967. Mae'r Catrawd wedi darparu unigolion ym mhob ymgyrch filwrol allweddol a gwasanaethodd dau gwmni yn benodol, y 323 (Morgannwg) a’r 324 (Morgannwg), yng ngogledd orllewin Ewrop o fis Mehefin 1944 gydag adran Milwyr Traed 53 Cymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Yn drasig, cafodd y Gatrawd golledion ac roedd y milwyr hyn yn aelodau o'r gymuned leol oedd yn byw ac yn gweithio yn rhanbarth Gwent. Bydd ymroddiad anhunanol y milwyr hynny yn parhau i gael ei gofio a'i gydnabod. Eu cenhedlaeth nhw roddodd y rhyddid a'r sicrwydd yr ydym yn eu mwynhau nawr. Eu hymddygiad a'u hymrwymiad nhw yw’r patrwm yr ydyn ni’n ein mesur ein hunain nawr. Rydyn ni’n eu cofio, a rhaid i ni barhau i anrhydeddu’r cof amdanynt."            

Dywedodd Alan Lawson, Cadeirydd Cangen Casnewydd o'r Lleng Brydeinig Frenhinol: "Dros yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi siarad â llawer o bobl sy'n gwneud popeth yn eu gallu i gadw ein gwlad a'n cymunedau'n weithredol.  O'r sawl sy’n gweithio yn yr archfarchnadoedd mawr i ffrindiau sy'n ceisio cynnal eu busnesau bach eu hunain. O'r sawl sy'n gwasanaethu fel gwleidyddion a’r sawl sy’n cludo nwyddau a bwydydd i bobol. Yn elusennau eraill ac yn staff i’r Lleng Frenhinol ac yn aelodau sy’n helpu ein buddiolwyr ledled y DU ac Ewrop.

"Rydym i gyd yn wynebu problemau gwirioneddol a sylfaenol, â diffyg gwybodaeth am yr hyn a ddaw a llawer o heriau a phryderon cyffredin. Mae pawb yn gwneud eu gorau glas i ddeall a llywio'u ffordd drwy’r byd newydd hwn. Does gan neb yr atebion i gyd. Does neb yn disgwyl cael popeth yn iawn, ond mae pawb rwyf i wedi siarad â nhw yn benderfynol o chwarae eu rhan gystal ag y gallan nhw ac adeiladu cymunedau a chenhedloedd cryfach wrth i ni ddod allan o hyn.

"Cafodd y Lleng ei chreu fel ymateb i her a newid enfawr. Gwreiddiodd y pabi coch, a thyfu’n symbol Prydeinig o gofio a gobaith. Mae'r neges fer hon yn adlewyrchu'r heriau hynny a'r penderfyniad cyffredin hwnnw."

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.newport.gov.uk/cy/Leisure-Tourism/Activities/VE-Day-75.aspx

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.