Newyddion

Cynllun llesiant Casnewydd – dweud eich dweud

Wedi ei bostio ar Wednesday 24th January 2018

Mae nifer o heriau yn wynebu Cymru yn awr ac yn y dyfodol, megis caledi, newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau ym maes iechyd, poblogaeth sy’n heneiddio, swyddi a thwf.  

Mae angen i ni weithio'n wahanol er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn. Er mwyn rhoi ansawdd bywyd da i’n plant a’n wyrion, mae angen i ni feddwl am yr effaith a gaiff ein penderfyniadau yn awr chael arnyn nhw yn y dyfodol.

Mae Casnewydd yn Un, sef Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y ddinas, yn uno partneriaid allweddol sy’n gweithio i wella’r ddinas yn awr ac yn y dyfodol.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi paratoi cynllun llesiant drafft ar gyfer 2018-23, sy’n nodi’r blaenoriaethau a’r camau gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf i wella llesiant Casnewydd yn economaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn amgylcheddol.

Mae’r cynllun drafft yn cynnwys pedwar amcan llesiant arfaethedig, sef:

  • Mae pobl yn teimlo’n dda am fyw, gweithio, ymweld â a buddsoddi yng Nghasnewydd. 
  • Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas ac i greu twf economaidd cynaliadwy.
  • Mae’r bobl a’r cymunedau yn gyfeillgar, yn hyderus ac yn cael eu grymuso i wella eu llesiant.
  • Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, diogel a gwydn.

Wrth ddatblygu’r cynllun cynhaliwyd cyfres o weithdai a chyfrannodd dros 100 o gynrychiolwyr o 30 sefydliad lleol at ddatblygiad pum ymyrraeth drawsbynciol a fydd yn cyfrannu at y prif amcanion:

  • Cynnig Casnewydd
  • Cymunedau gwydn a chryf
  • Y sgiliau cywir
  • Mannau gwyrdd a diogel
  • Teithio cynaliadwy

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd a Chadeirydd Casnewydd yn Un: “Mae’r cynllun hwn yn ymwneud â chynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau y bydd y ddinas, y preswylwyr a’r busnesau yn elwa yn y tymor hir ar ein penderfyniadau yn awr.

“Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dod â sefydliadau allweddol at ei gilydd ac rydym yn cyd-weithio i lunio cynlluniau cyd-drefnol ac i gyflawni’r amcanion cyfun hyn. Rydym yn awr yn annog pobl i gynnig eu sylwadau ynghylch y cynllun drafft er mwyn i ni sicrhau ein bod wedi nodi’r materion pwysicaf ar gyfer y ddinas.”

Mae’r ymgynghoriad ar y cynllun drafft yn agored tan ddydd Sul 18 Chwefror 2018. I gael golwg ar y cynllun ac i ddweud eich dweud, ewch i www.newport.gov.uk/onenewport

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.