Newyddion

Gyrwyr tacsi yn derbyn hyfforddiant i adnabod dioddefwyr cam-fanteisio'n rhywiol ar blant

Wedi ei bostio ar Thursday 12th October 2017

Mae dros 95 y cant o'r gyrwyr tacsi y mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi eu trwyddedu wedi derbyn hyfforddiant i’w helpu i adnabod arwyddion bod plentyn yn dioddef cam-fanteisio rhywiol.

Rhoddwyd yr hyfforddiant hwn am ddim gan y Cyngor ond bydd yn dod yn hanfodol dan reoliadau diwygiedig y mae’r Cyngor wedi eu mabwysiadu.

Rhoddodd yr Aelod Cabinet dros drwyddedu, y Cynghorydd Ray Truman, sêl ei fendith i’r amodau a pholisïau Trwyddedu Cerbydau Hacni a Llogi Preifat diwygiedig heddiw, 12 Hydref.

Gwnaeth y Cyngor yr adolygiadau i gydymffurfio â deddfwriaeth newydd sydd yn y Bil Dadreoleiddio a Deddf Cydraddoldeb a hefyd i ail-archwilio cod ymddygiad gyrwyr yn sgil achosion cenedlaethol diweddar o gam-fanteisio ar blant yn Rotherham yn gysylltiedig â ‘gyrwyr tacsi’.

Mae’n rhaid bod gan bob gyrrwr Cerbyd Hacni a gweithredwyr ceir Llogi Preifat drwydded gan y Cyngor er mwyn hyrwyddo diogelwch y cyhoedd, diogelu plant a’r rhai sy'n agored i niwed ac atal troseddau ac anhrefn.

Mae’r polisïau diwygiedig wedi bod allan ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a chawsant eu hystyried gan y Pwyllgor Trwyddedu ar 5 Medi ac argymhellwyd eu cymeradwyo.

Dywedodd y Cyng. Truman a gymeradwyodd y rheolau newydd: “Mae’n galonogol gweld bod cymaint o yrwyr tacsi wedi gwneud yr hyfforddiant hwn yn wirfoddol, ond bydd ymgeiswyr newydd nawr yn gwneud yr hyfforddiant Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant yr un pryd â’r Prawf Gwybodaeth.

“Mae angen i’r cyhoedd fod â hyder yn ein gyrwyr cerbydau hacni a llogi preifat trwyddedig a nawr mae’r rheoliadau diwygiedig hyn yn eu cod ymddygiad.”

Dan y ddeddfwriaeth newydd, caiff gyrwyr nad ydynt yn cwblhau’r hyfforddiant erbyn 1 Tachwedd 2017 eu gwahardd tan y bônt yn gwneud hynny.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.