Newyddion

Twristiaeth yn parhau i roi hwb i economi Casnewydd

Wedi ei bostio ar Tuesday 28th November 2017

Mae diwydiant twristiaeth Casnewydd yn parhau i ffynnu, yn ôl y ffigurau diweddaraf.

Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae pwysigrwydd a gwerth yr economi i ymwelwyr wedi tyfu a chafwyd newid sylweddol rhwng 2015 a 2016.

Yn 2016, daeth 4.78 miliwn o bobl i'r ddinas, cynnydd o fwy na 57 y cant o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Yn ôl yr arolwg STEAM diweddaraf, £373.59 miliwn oedd effaith economaidd twristiaeth y llynedd, cynnydd o 19.4 y cant.

Cododd nifer yr ymwelwyr dydd hefyd i fwy na phedair miliwn, cynnydd o 74.8 y cant, tra chododd nifer yr ymwelwyr sy'n aros i 730,000, cynnydd o 0.7 y cant.

Roedd hefyd gynnydd o 23.3 y cant yn nifer y swyddi a gefnogir gan dwristiaeth gyda 4,102 wedi'u cyflogi yn y diwydiant y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Dyma newyddion gwych i Gasnewydd. Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol at ein heconomi leol.

  "Mae'n glir bod gan y ddinas lawer i'w gynnig ac, wrth i'n gwaith adfywio barhau ac wrth i ni barhau i gynnal digwyddiadau mawreddog, bydd mwy fyth yn denu pobl i Gasnewydd."

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, aelod cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros adfywio a thai: "Mae Casnewydd wedi cyflawni sawl project adfywio allweddol gan gynnwys agor Friars Walk ac mae mwy a mwy o ymwelwyr yn mynd i lefydd fel Tŷ Tredegar, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  "Mae'r calendr digwyddiadau'n tyfu - gan gynnwys yr ŵyl fwyd a digwyddiadau chwaraeon mawr - yn ogystal â llwybrau beicio a cherdded gwell sydd wedi helpu i ddenu ymwelwyr dydd.

  "Mae'r fasnach deithio'n dangos mwy o ddiddordeb hefyd. Croesawyd cynrychiolwyr o drefnwyr teithiau yn ddiweddar, yr oedd rhai ohonynt yn ymweld â Chasnewydd am y tro cyntaf.

  "Gyda disgwyl i Ganolfan Gonfensiynau Ryngwladol Cymru agor yn 2019, rydym yn edrych ymlaen at fwy o fuddsoddi mewn gwestai i ymdopi â galw sy'n tyfu."

Mae STEAM yn fodel gweithgareddau economaidd annibynnol a ddefnyddir gan yr holl gynghorau yng Nghymru.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.