Newyddion

Ceisio barn y cyhoedd ar her y gyllideb

Wedi ei bostio ar Wednesday 13th December 2017

Bydd cabinet Cyngor Dinas Casnewydd yn ystyried y gyllideb ar gyfer 2018-19 yn ei gyfarfod yr wythnos nesaf.

Gellir dadlau bod yr her yn fwy anodd nac erioed wrth i'r bwlch cyllid barhau i ehangu ar ôl ychydig o flynyddoedd o doriadau gan y llywodraeth. Mae’r Cyngor wedi parhau i gyflawni arbedion effeithlonrwydd a chynnig gwasanaethau’n wahanol ond mae wedi dod yn fwyfwy anodd.

Er bod £41miliwn wedi’i arbed dros y pum mlynedd ddiwethaf ac er bod y Cyngor wedi lleihau nifer y staff y mae’n ei gyflogi gan oddeutu chwarter, rydym yn disgwyl arbed o leiaf £30 miliwn arall erbyn 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Mae’r cynigion diweddaraf ar y gyllideb yn dangos ein bod yn parhau i gyflwyno ffyrdd cyfrifol a dychmygol o arbed arian tra'n ceisio amddiffyn gwasanaethau hanfodol a'n trigolion sydd yn fwyaf agored i niwed. Fodd bynnag, mae hyn yn dod yn fwyfwy anodd ei gyflawni gan fod blynyddoedd o lymder a lleihau cyllidebau yn gwneud difrod mawr. Nid oes ond gennym fymryn o’r arian a’r staff oedd gennym yn gynt er mwyn gallu cynnig popeth y byddwn am ei gynnig fel dinas”

Bydd y cabinet yn ystyried ystod o gynigion yn y cyfarfod ddydd Mercher 20 Rhagfyr sy’n dod i gyfanswm o £7.4 miliwn ar gyfer 2018-19.

Yn dilyn y cyfarfod, bydd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar y cynigion y mae angen cymeradwyaeth y cabinet neu aelod cabinet arnynt. Gan fod y Cyngor wedi ymrwymo i fod yn agored a thryloyw, bydd modd gweld holl benderfyniadau penaethiaid gwasanaeth, er na chynhelir ymgynghoriad llawn ar y rhain.

Cynhelir yr ymgynghoriad tan ddiwedd mis Ionawr 2018 ac wedyn caiff yr holl ymatebion eu hystyried gan y cabinet yn ei gyfarfod ym mis Chwefror.

Un o'r cynigion yr ymgynghorir arni yw cynyddu'r dreth gyngor gan pump y cant. Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli fod y dreth gyngor ond yn creu tua 20 y cant o’r gyllideb flynyddol, gyda chyllideb yn dod o Lywodraeth Cymru yn cyfrif am y rhan fwyaf ohoni – bron i 80 y cant o refeniw cyfan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Wilcox: “Er bod cyfran gymharol fach o'n cronfeydd yn dod o'r dreth gyngor, rydym yn gwerthfawrogi'n llawn fod hyn yn gost sylweddol i drigolion, ac yn annhebyg i lawer o awdurdodau eraill yn y DU nid ydym yn cynnig cynnydd mawr, yn hytrach geisio arbed arian yn rhywle arall.

 “Tra’n gorfod ariannu £10 miliwn o bwysau cyllidebol nad oes modd ei osgoi, rydym yn teimlo ei bod yn deg y bydd dim ond chwarter o hynny yn dod o’r dreth gyngor gyda’r gweddill yn dod o arbedion.”

Gallwch ddysgu mwy am broses y gyllideb, o le mae arian y Cyngor yn dod a gweld yr agenda a phapurau ar gyfer cyfarfod yr wythnos nesaf yn https://goo.gl/kh6epT  

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.