Newyddion

Dweud eich ar y Cynllun Gwella Hawl Tramwy

Wedi ei bostio ar Friday 29th December 2017
Wildlife-Walks_Allt-yr-Yn

Cerdded bywyd gwyllt Allt-yr-Yn

Mae hawliau tramwy yn golygu bod gan gerddwyr a seiclwyr sydd yn mwynhau awyr iach fynediad at gefn gwlad.

Cafodd y llwybrau oedd yn rhan o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy gwreiddiol Cyngor Dinas Casnewydd eu cyhoeddi ddeng mlynedd yn ôl, ac mae'n bryd adolygu'r wybodaeth er mwyn ei diweddaru a sicrhau ei bod yn unol â deddfwriaeth a gyflwynwyd yn ystod y degawd diwethaf.

Nod y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy arfaethedig yw adlewyrchu anghenion y cyhoedd a’r adnoddau sydd ar gael, tra hefyd yn ymgorffori’r Ddeddf Teithio Actif, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Mae llwybrau cerdded yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o seiclwyr a bydd y cynllun hefyd yn ystyried anghenion pobl ddall a rhannol ddall, a defnyddwyr cerbydau symudedd a allai ddymuno defnyddio'r llwybrau.

Bydd dogfennau cychwynnol y Cynllun Gwella yn cael eu cyhoeddi ar wefan y cyngor, ac wedi i ymatebion ddod i law, bydd ymgynghoriad pellach ar ddrafft terfynol y cynllun newydd hefyd ar gael i'r cyhoedd.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb rannu ei farn cyn i'r Cynllun Gwella terfynol gael ei gyhoeddi.

I fwrw golwog dros y cynigion, ewch i http://www.newport.gov.uk/en/Leisure-Tourism/Countryside--Parks/Public-rights-of-way/Public-rights-of-way.aspx

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.