LHDT*+

Rainbow Newport Logo

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn hybu hawliau pobl LHDT (lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol).

Complete the LGBT*+ healthcare survey

Os oes gennych chi neu aelod o'r teulu neu ffrind gwestiynau am hunaniaeth o ran rhywedd neu os ydych yn ei chael hi'n anodd ymgodymu â'ch cyfeiriadedd rhywiol, mae cymorth ar gael i chi. Dilynwch y dolenni isod.

  • Rainbow Newport - yn gweithio i wneud Casnewydd yn ddinas fwy cyfeillgar i'r gymuned LHDT+
  • Umbrella Cymru
  • Stonewall Cymru - cyngor ar sut i gefnogi pobl LHDT yn y gwaith
  • Pride Cymru - yr elusen sy'n gweithio i ddod â gwahaniaethu i ben
  • Bi Cymru -rhwydwaith Cymru gyfan i bobl sydd ag atyniad at fwy nag un rhywedd a phobl sy'n credu eu bod yn ddeurywiol
  • Wipe out Transphobia (WOT) - prosiect rhyngwladol wedi'i arwain gan wirfoddolwyr sy'n anelu at leihau a dileu trawsffobia mewn cymdeithas
  • Rainbow Bridge – gwasanaeth cefnogi dioddefwyr i ddioddefwyr trais yn y cartref sy'n lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yng Nghaerdydd a'r Fro.
  • Ymddiriedolaeth Terrence Higgins - y darparwr sector gwirfoddol mwyaf o wasanaethau HIV ac iechyd rhywiol yn y Deyrnas Unedig, yn cynnal gwasanaethau mewn canolfannau lleol ar draws Prydain
  • Llinell gymorth LHDT - gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol ynghylch materion mae pobl LHDT, eu teulu a'u ffrindiau yn eu hwynebu
  • Flamingos LGBT+ -clwb nos a chlwb cymdeithasol ar Stryd Fawr, Casnewydd

Cyhoeddiadau

Age UK - Pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol yn ddiweddarach mewn bywyd

Swyddfa Ystadegau Gwladol -Hunaniaeth Rywiol, y DU: 2015

Stonewall - rhestr termau

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofyn am dîm y cysylltwyr cymunedol.