Safeguarding

SocialServices-Safeguarding-team

Mae'r gwasanaeth diogelu yng Nghasnewydd yn gweithio ar draws wasanaethau plant, oedolion ac addysg, wedi ei rheoli gan reolwr gwasanaeth sy'n gweithio ar draws y tri maes.

Mae swyddogion diogelu yn sicrhau bod ataliad ac amddiffyniad trigolion Casnewydd yn cael eu gwella a'u datblygu yn barhaol.

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys y rolau penodol canlynol ar gyfer y Cyngor: 

Plant ac addysg

Mae'r uned diogelu, sydd wedi seilio yn y Ganolfan Ddinesig, yn gweithio'n agos gyda thimau sicrwydd ansawdd a datblygu polisi.

Mae'r tîm sicrhau ansawdd yn datblygu ac yn adolygu prosesau a gweithdrefnau i gynorthwyo gwelliant parhaus arferion o fewn yr awdurdod a sicrhau bod gan dimau y polisïau a'r gweithdrefnau diweddaraf i lywio eu harfer.

"Mae gwneud gwahaniaeth i fywydau drwy atal ac amddiffyn oedolion sy'n adored i niwed rhag camdriniaeth yn rhan o'n gwerthoedd craidd fel gweithwyr cymdeithasol ac mae'n wobrwyol iawn." (Rheolwr Arweiniol Dynodedig Tîm Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed)

 

Mae'r tîm yn cynnal yr ymweliadau arolygu misol Rheoliad 32 i unedau preswyl yr awdurdod ac archwiliadau sicrhau ansawdd yn fewnol.

Mae archwiliadau rhanbarthol ymarfer yn nodwedd reolaidd fel y mae cefnogaeth i'r gwasanaeth ehangach pan fo angen, e.e. arolygiadau AGGCC.

Mae'r holl bryderon proffesiynol cysylltiedig ar gyfer pobl sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant yn cael eu rheoli o fewn y rôl swyddog diogelu fel un pwynt cyswllt.  

Mae plant sydd â threfniadau yn eu lle am gymorth ariannol y cyngor gan wasanaethau plant mewn perthynas â Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig a Cheisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (golygiad ffeiliau) hefyd yn cael eu rheoli gan y tîm. 

Mae Swyddogion Adolygu Annibynnol yn darparu cadeirio annibynnol mewn cynadleddau amddiffyn plant ac adolygiadau plant sy'n derbyn gofal gan gynnwys adolygiadau ar gyfer blant sy'n ceisio lloches heb gwmni oedolion a rhai adolygiadau seibiannau byr, cynllun llwybr ac adolygiadau mabwysiadu.  

Mae'r Swyddog Diogelu Addysg wedi'i leoli yn y Ganolfan Ddinesig ac yn gweithio gyda gwasanaethau addysg i gefnogi'r agenda diogelu ar draws ysgolion Casnewydd.

Mae perthynas waith agos gyda gwasanaethau plant yn allweddol i gyfathrebu effeithiol rhwng y gwasanaethau ac yn sicrhau bod ymatebion priodol a phrydlon yn cael eu rheoli. 

Mae'r swyddog Camfanteisio Rhywiol ar Blant arweiniol wedi'i leoli yn y Ganolfan Ddinesig ac yn gweithio ar draws gwasanaethau plant er mwyn sicrhau gwelliant parhaus yn ymarferol.

Mae'r datblygiad strategol o fewn y cyngor ac yn y rhanbarth yn sicrhau bod plant a phobl ifanc sydd mewn perygl yn cael eu diogelu yn unol â pholisi, canllawiau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol. 

Mae gweinyddiaeth diogelu yn cofnodi cynadleddau amddiffyn plant yn ffurfiol, cwblhau ymholiadau CAFCASS ac yn cynnal cofrestr amddiffyn plant Casnewydd. Mae'r tîm wedi'i leoli yn yr Orsaf Gwybodaeth. 

Oedolion

Mae'r Gwasanaeth Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed wedi'i leoli yn y Ganolfan Ddinesig ac mae'n darparu gwybodaeth arbenigol am faterion amddiffyn oedolion i'r cyngor a hefyd rôl ymchwilio Rheolwr Arweiniol Dynodedig pan fo hynny'n briodol.

Mae'r datblygiad strategol ar gyfer oedolion mewn perygl o fewn deddfwriaeth a chanllawiau cenedlaethol yn rhan o waith y Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Eang.

Caiff gwelliant parhaus mewn darpariaeth leol ei wella gan swyddogion sicrhau ansawdd.