Budd-daliadau ac amodau

Improving-Peoples-Lives-online-banner

Gwyliau blynyddol

 • hyd at 5 mlynedd o wasanaeth parhaus i lywodraeth leol: 25 diwrnod
 • rhwng 5 a 10 mlynedd o wasanaeth parhaus i lywodraeth leol: 29 diwrnod
 • dros 10 mlynedd o wasanaeth parhaus i lywodraeth leol: 32 diwrnod

Gwyliau banc

 • mae cyflogeion rhan-amser yn cael gwyliau blynyddol ar sail pro rata
 • 8 gŵyl banc 
 • mae cyflogeion rhan-amser yn cael gwyliau banc ar sail pro rata

Gwasanaeth parhaus

Mae’r cyfnod o wasanaeth parhaus ar gyfer hawliau cyflogaeth statudol yn dyddio o ddyddiad dechrau gweithio gyda’r Cyngor hwn.

Os yw cyflogai wedi darparu gwasanaeth parhaus gyda sefydliad sy’n cael ei gwmpasu gan Orchymyn Addasu Taliadau Dileu Swydd (Parhad Cyflogaeth mewn Llywodraeth Leol) 1999 bydd hyn yn cael ei gynnwys wrth gyfrifo’r hawl i’r canlynol:

 • tâl dileu swydd
 • gwyliau blynyddol
 • cynllun tâl salwch galwedigaethol
 • cynllun tâl mamolaeth galwedigaethol
 • cynllun cymorth mamolaeth
 • absenoldeb mabwysiadu

Ac eithrio hawl i gael tâl dileu swydd, bydd hyn hefyd yn berthnasol os cafodd swydd y cyflogai ei dileu o sefydliad sy’n cael ei gwmpasu gan y Gorchymyn uchod o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf, cyn ymuno â’r Cyngor.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Gall cyflogeion ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (heblaw athrawon, sy’n ymuno â’r Cynllun Pensiwn Athrawon).

Cynllun Tâl Salwch Galwedigaethol

 • blwyddyn 1af o wasanaeth = 1 mis o gyflog llawn a (ar ôl cwblhau 4 mis o wasanaeth), 2 fis o hanner cyflog
 • 2il flwyddyn o wasanaeth = 2 fis o gyflog llawn a 2 fis o hanner cyflog
 • 3edd blwyddyn o wasanaeth = 4 mis o gyflog llawn a 4 mis o hanner cyflog
 • 4edd a 5ed blwyddyn o wasanaeth = 5 mis o gyflog llawn a 5 mis o hanner cyflog
 • ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth = 6 mis o gyflog llawn a 6 mis o hanner cyflog

Absenoldeb mamolaeth

26 wythnos o dâl mamolaeth gyda 26 wythnos ychwanegol o absenoldeb di-dâl ac amser i fynychu clinig cynenedigol.

Absenoldeb mabwysiadu

Mae absenoldeb a thaliadau yn cyd-fynd â’r cynllun absenoldeb mamolaeth uchod.

Cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd

Mae polisïau cefnogi yn cynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth, amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion, gostyngiad gwirfoddol mewn oriau gweithio, hawl i ofyn am gael gweithio oriau hyblyg, absenoldeb rhieni, rhannu swydd.

Oriau gweithio hyblyg

Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun oriau gweithio hyblyg mewn llawer o’i swyddfeydd sy’n galluogi cyflogeion i ddechrau a gorffen gweithio ar amser sy’n addas iddyn nhw, ar yr amod eu bod yn gweithio oriau craidd, bod anghenion gwasanaeth yn cael eu cwmpasu a bod oriau dan gontract yn cael eu gweithio.

Mae angen cael cymeradwyaeth gan reolwyr cyn cymryd absenoldeb oriau hyblyg.

Fy Adolygiad

Mae’r broses Fy Adolygiad yn helpu i gysylltu nodau corfforaethol â pherfformiad unigol trwy egwyddorion ac amcanion allweddol y Cyngor.

Mae’r cynllun yn berthnasol i holl gyflogeion y Cyngor sydd wedi rhoi 6 mis neu fwy o wasanaeth, ac eithrio athrawon sydd â chynllun ar wahân.

Hyfforddi a datblygu

Mae hyfforddi a datblygu cyflogeion yn rhan o ymrwymiadau’r Cyngor i welliant parhaus, rheoli perfformiad a chyflawni gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Cynllun talebau gofal plant

Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun talebau gofal plant sy’n cael ei ddarparu gan Computershare Voucher Services

Os yw eich plentyn rhwng 0 -16 oed a’ch bod yn defnyddio darpariaeth gofal plant fel meithrinfa ddydd, cynllun chwarae yn ystod gwyliau, gwarchodwr plant, clybiau cyn ac ar ôl yr ysgol, ac ati, gallech elwa ar ddefnyddio Computershare Voucher Services i dalu am eich gofal plant.

Gellir defnyddio’r talebau i dalu am y rhan fwyaf o fathau o ofal plant ac maent yn ddi-dreth ac wedi eu heithrio o Gyfraniadau Yswiriant Gwladol. 

Teithio a chynhaliaeth

Os bydd yn rhaid i gyflogai adael ei ganolfan benodedig arferol i ymgymryd â dyletswyddau, gall hawlio’r treuliau teithio priodol.

Nod y Cyngor yw sicrhau nad oes unrhyw gyflogai ar ei golled yn ariannol tra bydd yn ymgymryd â dyletswyddau i ffwrdd o’i le gwaith arferol.

Lawrlwythwch y Polisi Teithio a Chynhaliaeth (pdf)

Lles

Mae’r Rhaglen Cymorth i Gyflogeion yn rhoi mynediad am ddim at gyngor a chymorth cyfrinachol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Gellir darparu gwybodaeth a chyngor mewn perthynas â materion teuluol, personol, dyledion a gweithle dros y ffôn neu ar-lein.

Mae gwasanaeth cwnsela ar gael hefyd.

Mae profion llygad a golwg am ddim mewn unrhyw gangen Specsavers ar gael i unrhyw gyflogai sy’n defnyddio offer sgrin arddangos fel rhan sylweddol o’u gwaith arferol.

Mae’r Cerdyn Hamdden â Chyfradd Ostyngol yn rhoi defnydd anghyfyngedig i gyflogeion o ystafelloedd ffitrwydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, ac ystafell iechyd yn ogystal â defnyddio cynllun hyfforddi personol, archwiliad colesterol ac asesiad iechyd.

Mae Clinigau Iechyd un i un am ddim i gyflogeion trwy Wasanaethau Iechyd Galwedigaethol y Cyngor i asesu a thrafod arferion ffordd o fyw, statws pwysau, pwysedd gwaed, lefelau colesterol a glwcos yn y gwaed.

Mae mynediad at gyngor a chymorth mewn perthynas â rhoi’r gorau i ysmygu, bwyta’n iach a gweithgarwch corfforol ar gael ar fewnrwyd y Cyngor a thrwy weithgareddau fel ffeiriau iechyd, siop fwyd gydweithredol, cyfathrebu ffocysedig a sesiynau wyneb yn wyneb.