Coronafeirws (COVID-19)

Coronavirus firebreak October 2020

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan:  

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Mae canolfan gyswllt y Cyngor yn gweithio llai o oriau o 9am i 5pm ac mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

E-bostiwch info@newport.gov.uk lle bo'n bosibl, yn hytrach na ffonio.


Update 19 October: Coronavirus circuit break - new Welsh Government rules come into effect at 6pm, Friday 23 October.

21 Medi: Following a concerning rise in coronavirus (Covid-19) cases in Newport, new restrictions have been announced by Welsh Government.

Cyfnod clo ardal Cyngor Dinas Casnewydd: cwestiynau cyffredin

Ymweld yn Ddiogel

Tracio ac Olrhain

Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau (pdf)

17 Awst: gofynion ar gyfer busnesau 

Dan reoliadau newydd mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i fusnesau penodol gofnodi manylion cyswllt pobl sy'n dod i mewn i'w safleoedd a sicrhau bod y manylion hynny ar gael i swyddogion iechyd cyhoeddus am hyd at 21 diwrnod.

Mae'r gofyniad yn berthnasol i'r busnesau canlynol, er nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a gallai fod yn ofynnol i fusnesau eraill gydymffurfio os yw'n rhesymol i ddisgwyl iddynt wneud hynny:

  • Lletygarwch, gan gynnwys tafarndai, bariau, bwytai a chaffis
  • Sinemâu
  • Gwasanaethau cyswllt agos yn cynnwys siopau trin gwallt, barbwyr, harddwyr, tatŵyddion, therapyddion chwaraeon a thylino
  • Pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do, campfeydd, sbas neu ganolfannau hamdden neu gyfleusterau dan do eraill

Darllenwch ganllawiau tracio ac olrhain Llywodraeth Cymru i fusnesau

Grwpiau agored i niwed

Rydym yn parhau i fonitro cyngor gan y llywodraeth gan gynnwys y cyngor sy'n ymwneud â grwpiau agored i niwed - nid yn unig oedran, ond hefyd grwpiau risg sydd â chyflyrau sylfaenol.

Os nad ydych yn y grŵp hwn, ond bod angen cymorth arnoch, ffoniwch ni ar (01633) 656656 a gallwn roi gwybod pa gymorth lleol sydd ar gael.

Darllenwch am gymorth i'r rheiny nad ydynt yn gallu hawlio arian o gronfeydd cyhoeddus 

Mae ein hybiau ardal ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 4pm, i bobl agored i niwed gael cyngor na ellir ei roi dros y ffôn.

Ffoniwch y rhif rhadffôn 08081 963482 neu e-bostiwch:  

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gweler Cwestiynau Cyffredin Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cysylltwch â Canolfan Cyngor ar Bopeth am gymorth a chyngor ar:

Gweler y newyddion diweddaraf gan Casnewydd Fyw am ganolfannau hamdden, cyfleusterau chwaraeon a Theatr Glan yr Afon   

Cymorth i fusnesau  

Mae ein tudalen cymorth COVID-19 i fusnesau Casnewydd yn rhoi manylion ynghylch grantiau, benthyciadau, cymorth ariannol arall sydd ar gael i fusnesau yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Busnesau bwyd: rydym yn hepgor ein ffioedd ‘cyngor y telir amdano’ dros dro Dysgwch sut y gallwn eich cefnogi chi. 

Tenantiaid manwerthu a diwydiannol y Cyngor: Efallai bod rhai o'n tenantiaid masnachol yn wynebu anawsterau o ran talu eu rhent oherwydd effaith y coronafeirws, cysylltwch â corporate.premises@newportnorse.co.uk i drafod sut y gallwn eich cynorthwyo.

Cau busnesau a safleoedd 

Ffoniwch ein tîm safonau masnach ar (01633) 414970 os ydych yn credu bod busnesau'n methu â chydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol priodol a byddwn yn ymchwilio i hynny.

Mae agor yn groes i'r rheoliadau yn drosedd. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar fusnesau a all agor gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol a'r rheiny y mae'n ofynnol iddynt aros ar gau ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae ceisiadau am bob cais cerbyd tacsi a gyrrwr newydd wedi'u gohirio hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol, darllen mwy ... 

Nodau adfer strategol

Mae ein nodau adfer strategol yn amlinellu sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldebau ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor 

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Mae penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r aelodau a nodir yng nghyfansoddiad y Cyngor a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

Canolfan Ddinesig

Mae’r Brif Dderbynfa yn y Ganolfan Ddinesig ar agor o 10 Medi 2020 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

TRA124914 10/09/2020