Cwestiynau i'r Arweinydd o fis Mai 2017

Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd M Evans, a dderbyniwyd ar 18 Hydref 2017

Pwnc: Penderfyniad i ddefnyddio arian grant Llywodraeth Cymru

Cefais yr ateb canlynol gan y pennaeth gwasanaeth ynglŷn â grant gan Lywodraeth Cymru:

Roedd y setliad drafft ledled Cymru yn cynnwys swm tybiannol o £3 miliwn (£142,000 ar gyfer Casnewydd) i gefnogi menter beilot ar gyfer parcio yng nghanol y ddinas. Nid yw hwn yn grant penodol ac, oherwydd iddo ddod trwy’r Grant Cynnal Refeniw, nid yw wedi’i neilltuo, h.y. nid yw wedi’i glustnodi at ddefnydd penodol. O ganlyniad i’r setliad terfynol gwael, gostyngiad o 0.43% mewn arian parod, a phwysau sylweddol ar feysydd eraill y cyngor, fe’i defnyddiwyd i ariannu gwasanaethau presennol.

A allwch chi ddweud wrthyf pwy wnaeth y penderfyniad hwn i ariannu gwasanaethau presennol yn hytrach na chefnogi menter beilot ar gyfer parcio yng nghanol y ddinas, a phryd y’i gwnaed? 

Ymateb:

Ni wnaed penderfyniad ffurfiol ar y mater hwn ac ni chafodd ei amlygu ar gyfer penderfyniad ffurfiol gan aelodau oherwydd ni eglurwyd ar adeg y setliad a gosod y gyllideb bod angen i’r mater gael ei ariannu ac felly bod angen penderfyniad ffurfiol.

Nid oedd wedi’i gynnwys fel unrhyw ‘gyfrifoldeb newydd’ ffurfiol na ‘grant penodol’ newydd, er enghraifft, sef y llwybrau arferol ar gyfer mentrau newydd.

Dim ond wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen y mae hyn wedi dod yn fwy eglur wrth i Lywodraeth Cymru ofyn am ddiweddariadau ar y mater. Nid yw’n tynnu oddi ar y ffaith mai awdurdodau unigol sydd i benderfynu sut i ddyrannu’r gyllideb a ariennir o’r Grant Cynnal Refeniw.  

Bydd yr Aelod Cabinet Strydlun yn adolygu’r mater yn ffurfiol gyda’r pennaeth strydlun ac yn penderfynu pa waith, os o gwbl, y mae angen ei wneud ar y mater hwn yng Nghasnewydd. Cyhoeddwyd 27 Hydref 2017 

    

Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd M Evans, a dderbyniwyd ar 26 Gorffennaf 2017

Pwnc: Llusernau Tsieineaidd

Mae RSPCA Cymru wedi bod yn cynnal ymgyrch ar wahardd y defnydd o lusernau awyr, a elwir hefyd yn Llusernau Tsieineaidd, ar dir a berchenogir gan gynghorau. Mae eu cylchlythyr diwethaf, y credaf fod pob aelod wedi’i dderbyn, yn datgan mai’r cyngor hwn yw un o bump yn unig yng Nghymru nad ydynt wedi gweithredu gwaharddiad o’r fath. A fyddai Arweinydd y cyngor yn cefnogi cynnig trawsbleidiol i ddilyn mwyafrif Cymru a gwahardd rhyddhau’r llusernau hyn yng Nghasnewydd?

Ymateb:

Mewn ymateb i’ch cwestiwn, mae Arweinydd y cyngor yn ymwybodol o’r materion sy’n gysylltiedig â’r llusernau hyn ac ni fyddai’n eich gwrthwynebu pe byddech yn cyflwyno cynnig ffurfiol yn y Cyngor i wahardd eu rhyddhau ar dir y cyngor. Yna, gallai hyn fod yn destun trafodaeth agored a phleidlais rydd.

Fodd bynnag, fe’i cynghorwyd y byddai’r penderfyniad i orfodi gwaharddiad o’r fath yn fater i’r Weithrediaeth, ac y gallai’r Cyngor wneud argymhelliad i’r Cabinet i’w ystyried yn unig. Oherwydd byddai angen i’r penderfyniad terfynol gael ei wneud gan y Cabinet, ni fyddai’n briodol i’r Arweinydd, nac unrhyw un o’i chydweithwyr yn y Cabinet, eilio’r cynnig i’r Cyngor yn ffurfiol ar yr adeg hon. Cyhoeddwyd 10 Awst 2017


Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd Jordan, a dderbyniwyd ar 13 Mehefin 2017

Pwnc: Gêm Derfynol Pencampwriaeth UEFA 

Gan gyfeirio at gêm derfynol Pencampwriaeth UEFA a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ychydig wythnosau yn ôl, a fyddech cystal ag ateb rhai cwestiynau i mi.  

1) Pam nad oedd Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymwneud â’r twrnamaint hwn i gael ardal i gefnogwyr yng Nghasnewydd?   

2) Pam nad oedd cyfle i Gasnewydd wneud rhywfaint o arian o’r digwyddiad hwn?

Ymateb: 

Annwyl Gynghorydd Jordan 

Y model a ffefrir gan UEFA ar gyfer rhyngweithio gan gefnogwyr yw datblygu gŵyl gysylltiedig, fel a ddarparwyd ym Mae Caerdydd, yn hytrach na’r syniad traddodiadol o ardaloedd i gefnogwyr h.y. lle mae darllediad byw o’r gêm ar y teledu’n cael ei wylio gan gynulliadau mawr o gefnogwyr. Sylwch nad oedd gêm derfynol y dynion wedi cael ei darlledu’n fyw yng Nghaerdydd hyd yn oed.  

Mae digwyddiadau mawr o’r fath o fudd i’r ardal ehangach, yn enwedig y sector lletygarwch, gan gynnwys archebu/meddiannu lle mewn gwestai. Fel cyngor, rydym hefyd yn sicrhau bod lleoliadau ymwelwyr/digwyddiadau allweddol yn cynnig gwybodaeth am fannau i fwyta ac ymweld â nhw, er mwyn annog pobl i wario arian yn lleol.

Cefnogwyd Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr gan Lywodraeth Cymru ac, yn unol â’u hymagwedd drylwyr at adolygu digwyddiadau o’r fath, gallwn weld eu gwerthusiad llawn pan fydd wedi’i gwblhau. Edrychwn ymlaen at ystyried y wybodaeth honno, rhoi adborth i’r broses, a mabwysiadu’r gwersi a ddysgwyd wrth gyflwyno a chefnogi digwyddiadau yn y dyfodol. Cyhoeddwyd ar 27 Mehefin 2017


Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd Kellaway, a dderbyniwyd ar 15 Mehefin 2017

Pwnc: Effaith digwyddiadau mawr ar fusnesau lleol

O ran effaith gweithgareddau mawr fel gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr, uwchgynhadledd NATO ac ati ar fusnesau lleol. Er ei bod yn wych bod y rhain yn dod i Gymru ac, yn wir, i Gasnewydd, a yw’r cyngor hwn yn sylweddoli’r effaith ar fusnesau pan fydd yr heddlu’n cynghori pobl i beidio â theithio yn yr ardal? Ar brynhawn dydd Sadwrn gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr, ’doedd braidd dim busnes i’w weld ym mhentref Llanwern.

Bydd y Felothon sydd i ddod ym mis Gorffennaf yn cyflwyno her arall eto i fusnes. 

A wnewch chi gynnal ymgynghoriad ystyrlon â’r holl fusnesau lleol fel bod y digwyddiadau hyn yn cael eu hystyried yn gyfleoedd ac nid yn ddiwrnod arall pan fyddant yn colli incwm a allai eu gwthio dros y dibyn.

Ymateb:

Fe’ch sicrhaf, fel cyngor, ein bod ni bob amser yn ceisio ystyried yr elw ar fuddsoddiad, y buddion ehangach i’r ddinas a’r effaith ar breswylwyr, cymunedau a busnesau.  

Mae’n bwysig nodi nad yw llawer o’r digwyddiadau hyn yn cael eu trefnu gan y cyngor, ond rydym yn gweithio gyda threfnwyr y digwyddiad i sicrhau ein bod yn cynyddu buddion ac yn lleihau aflonyddu i’r eithaf. 

Er enghraifft, ar gyfer Felothon eleni, rydym wedi gweithio’n agos gyda threfnwyr y digwyddiad yn ystod y cyfnodau cynnar i leihau faint o amser y bydd ffyrdd ar gau a gwella’r cyfathrebu â’r rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol ar hyd y llwybr. 

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r adran digwyddiadau mawr yn Llywodraeth Cymru sydd wedi sefydlu prosesau asesu ac adolygu trylwyr i fynd i’r afael â’r materion hyn yn benodol. Yn ogystal ag ystyried y materion hyn yn llawn cyn digwyddiadau o’r fath, fe’u gwerthusir yn fanwl er mwyn penderfynu p’un a fydd cefnogaeth yn cael ei rhoi yn y dyfodol. 

O ran digwyddiadau mawr fel NATO, un o’r prif fuddion oedd dangos bod Casnewydd yn meddu ar y gallu, y seilwaith a’r egni i gynnal digwyddiadau gwirioneddol fyd-eang. Roedd cynnal uwchgynhadledd NATO yn 2014 wedi gwella enw da’r ddinas am ragoriaeth o ran digwyddiadau ac wedi rhoi amlygrwydd rhyngwladol i’r ddinas. Rydym eisoes wedi gweld sut mae hyn wedi ysgogi buddsoddiad ychwanegol gan amrywiaeth eang o sectorau ac wedi gweithredu fel sbardun ar gyfer datblygu’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol.  

Mae arbenigwyr o fewn y cyngor yn gweithio i liniaru unrhyw effaith ar fusnesau hefyd. 

Er enghraifft, gofynnwn i drefnwyr digwyddiadau ddarparu dolenni i wybodaeth leol ar eu gwefannau fel bod ymwelwyr yn ymwybodol o’n busnesau a’n cyfleusterau. Rydym yn sicrhau bod lleoliadau ymwelwyr/digwyddiadau allweddol yn cynnig gwybodaeth am fannau i fwyta ac ymweld â nhw, er mwyn annog pobl i wario arian yn lleol. 

Eleni, gwnaed ymdrech ychwanegol i ymgysylltu â busnesau cyn y Felothon wrth i drefnwyr y digwyddiad fynychu fforymau masnach i siarad â busnesau lleol. Mae hyn nid yn unig yn sicrhau bod busnesau lleol yn cael gwybodaeth well, ond hefyd yn rhoi cyfle iddynt gynnig syniadau a safbwyntiau yn uniongyrchol i drefnwyr y digwyddiad. 

Rydym hefyd yn gweithio gydag atyniadau lleol, gan eu cynorthwyo i gysylltu â’r cyfryngau sy’n gysylltiedig â digwyddiadau proffil uchel o’r fath, gan felly godi eu proffil ymhellach ymhlith cynulleidfaoedd eang. 

Sylweddolwn na fydd pawb yn elwa o bob digwyddiad, ond y nod cyffredinol yw eu bod yn ychwanegu at yr hyn sydd gan y ddinas i’w gynnig, yn denu ymwelwyr ac yn cefnogi, yn y tymor hir, ein twf economaidd parhaus. Cyhoeddwyd ar 26 Mehefin 2017


Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd K Whitehead, a dderbyniwyd ar 1 Mehefin 2017

Pwnc: Rheolau Sefydlog ar gyfer cwestiynau i’r cyngor

Diolch am eich ateb diweddar i’m cwestiwn isod, a llongyfarchiadau hwyr i chi ar gael eich penodi’n swyddogol yn arweinydd ein dinas wych. Mae Annibynwyr Casnewydd yn edrych ymlaen at weithio gyda chi’n adeiladol yn ystod y pum mlynedd nesaf. Credwn yn gryf fod angen i gyfarfodydd y ‘cyngor llawn’ gael eu diwygio’n flaengar i gynnwys cwestiynau agored i aelodau’r cabinet ac i chi eich hun, fel arweinydd. Fe gofiwch hefyd, yn yr Hysting, i chi ymrwymo i gyflwyno ‘cwestiynau agored’ yn y cyngor llawn, gan ychwanegu ‘gallwch ofyn unrhyw beth i mi’. Felly, rydym yn gofyn i chi newid y rheolau sefydlog yn unol â hyn mewn pryd i gytuno arnynt yng nghyfarfod nesaf y cyngor llawn. Fel y nodwyd gennym yn flaenorol, mae’n ddiddorol nad oedd yr addewid hwn yn ymddangos ym maniffesto Llafur Casnewydd. Mae’r datganiad ‘gallwch ofyn unrhyw beth i mi’ hefyd yn awgrymu y bydd Llafur Casnewydd yn caniatáu cwestiynau gan y cyhoedd yng nghyfarfodydd y cyngor llawn, felly gofynnwn ymhellach i’r rheolau sefydlog gael eu diwygio i gynnwys y newid hwn. Rydym yn falch o fod wedi cynnwys y syniad o gwestiynau agored yng Ngweledigaeth Plaid Annibynnol Casnewydd:  

Bydd cwestiynau gan y cyhoedd yn cael eu caniatáu a’u hannog yn y cyngor llawn. 

Bydd cwestiynau i’r arweinydd/cabinet yn cael eu caniatáu a byddwn yn cadw cwestiynau ‘ar unrhyw bryd’, sy’n golygu y gellir gofyn cwestiwn ysgrifenedig i aelodau’r cabinet a’r arweinydd ar unrhyw bryd. 

Byddwn yn annog pobl Casnewydd i ddeisebu’r cyngor ynglŷn â’r materion sy’n bwysig iddynt. Bydd deisebau sy’n cynnwys mwy na 500 o lofnodion lleol gan breswylwyr Casnewydd yn cael eu trafod yn y cyngor llawn. 

Yn ogystal â’r awgrymiadau uchod, hoffem hefyd ofyn i’r rheolau sefydlog gael eu diwygio fel bod deisbau sy’n cynnwys mwy na 500 o lofnodion yn cael eu rhoi ar agenda’r cyngor llawn yn awtomatig i’w trafod. 

Rhannwn eich gweledigaeth o Gasnewydd sy’n dod yn ddinas democratiaeth, ond teimlwn y dylem ddechrau trwy ddod yn fwy gwirioneddol ddemocrataidd.

Ymateb:

Diolch am eich cwestiwn. Fel y dywedoch, ymrwymais yn glir yn ystod yr etholiad i gyflwyno cwestiynau agored i’r Arweinydd yn y Cyngor, a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor ar 25 Gorffennaf 2017 yn cynnig y newidiadau angenrheidiol i’r rheolau sefydlog fel y gallwn gyflwyno hyn.  

Nid ydym yn bwriadu cyflwyno cwestiynau uniongyrchol gan y cyhoedd yng nghyfarfodydd y Cyngor ar hyn o bryd. Fel gweinyddiaeth, rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw yn ein holl fusnes, ond credwn fod llwybrau mwy priodol ar gyfer y math hwn o ymgysylltu â’r cyhoedd. Er enghraifft, mae cyfrwng eisoes yn bodoli i’r cyhoedd awgrymu materion a phynciau’n uniongyrchol i’r pwyllgorau craffu eu hystyried. Wrth ffurfio fy Nghabinet newydd, rwyf wedi rhoi cyfrifoldeb penodol dros ymgysylltu â’r cyhoedd i’m Haelod Cabinet ar gyfer Cymunedau ac Adnoddau, sef y Cynghorydd  Mayer, ac rwyf wedi rhoi’r dasg iddo archwilio sut gallwn ryngweithio’n fwy effeithiol â phreswylwyr, a hyrwyddo a datblygu’r sianeli cyfathrebu sydd ar gael. 

Adolygodd a chytunodd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar y protocol ar gyfer deisebau ddiwethaf ym mis Chwefror 2015. Lluniwyd a chytunwyd ar yr adroddiad mewn ymateb uniongyrchol i’r materion penodol a gododd ynglŷn â derbyn deisebau yn y Ganolfan Ddinesig, er mwyn egluro’r broses honno. Nid oedd yn mynd i’r afael â deisebau i’r Cyngor yn benodol, nac yn ymdrin ag e-ddeisebau. Erbyn hyn, gallwn ymdrin ag e-ddeisebau trwy ein meddalwedd modern.gov. Bwriadaf ofyn i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd adolygu’r ymagwedd at ddeisebau, er mwyn archwilio’r pwyntiau hyn a gwneud argymhellion arnynt. Cyhoeddwyd ar 16 Mehefin 2017


Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd M Evans, a dderbyniwyd ar 13 Mehefin 2017

Pwnc: Gwerthu Friars Walk

Yn y datganiad i’r wasg diweddar a gyhoeddwyd ynglŷn â gwerthu Friars Walk, dywedoch eich bod yn “croesawu’r cytundeb a fydd yn sicrhau bod y cyngor yn gallu ad-dalu’r benthyciad a gafodd i ariannu’r cynllun yn llawn.”   

A allwch chi gadarnhau p’un a fydd enillion y cytundeb yn ddigon i ad-dalu’r benthyciad yn llawn ai peidio, ac os oes diffyg, faint ydyw?

Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd C Evans, a dderbyniwyd ar 12  Mehefin 2017

Pwnc: Gwerthu Friars Walk

Gan gyfeirio at werthu Friars Walk yn ddiweddar, mae cymydog yn Nhŷ-du wedi codi’r cwestiynau canlynol:  

  • Am faint y gwerthwyd Friars Walk?  

Yn ogystal, o ran y datganiad: “Bydd gan y cyngor fuddiant ariannol parhaus yn y cynllun trwy gyfran fach o’r incwm rhent a fydd sicrhau buddion i’r ddinas am flynyddoedd lawer i ddod.” 

  • Beth yw’r union ffigur y bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ei gael o ‘incwm rhent yn y dyfodol’ ar gyfer unedau? Sut mae hyn wedi’i strwythuro, ac am sawl blwyddyn?
  • A fydd yr incwm o unedau rhent yn cael ei ôl-ddyddio?

O ystyried bod y gwerthiant wedi cael ei gwblhau, ac er mwyn bod yn agored ac yn atebol, ni ddylai fod unrhyw sensitifrwydd masnachol yn gysylltiedig â chyhoeddi’r wybodaeth uchod.  

Hoffwn hefyd ddiolch i unrhyw swyddogion neu gynghorwyr a fu’n ymwneud â’r broses am eu cyfraniad. 

Ymateb: 

Diolch am eich cwestiwn. Bydd gwerthu Friars Walk yn destun adroddiad cyhoeddus i’r Cabinet, sydd wedi’i drefnu ar gyfer mis Gorffennaf. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi manylion y gwerthiant, a bydd ar gael i bawb ei weld. Cyhoeddwyd ar 13 Mehefin 2017 


Cwestiwn gan Aelod: Y Cynghorydd C Townsend, a dderbyniwyd ar 18 Mai 2017

Pwnc: Newport Transport

Fel prif gyfranddaliwr Newport Transport Ltd, a wnaiff Arweinydd y cyngor amlinellu ei hymrwymiad i gynnal cyfarfodydd rheolaidd a thrafodaethau gweithredol rhwng y cyngor a’r cwmni?

Ymateb:

Ers dod yn Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd ym mis Mai 2016, cychwynnais gyfres o gyfarfodydd rheolaidd â Rheolwr Gyfarwyddwr, uwch dîm a Chadeirydd Bwrdd Newport Transport. Mae ein huwch swyddogion yn cyfarfod ac ymgysylltu â swyddogion Newport Transport yn rheolaidd hefyd. Mae’r Prif Weithredwr a minnau wedi mynychu cyfarfod cyffredinol blynyddol diweddar y Bwrdd, a bwriadaf barhau yn y modd hwn er mwyn sicrhau bod trafodaethau gweithredol yn cael eu cynnal, gan felly gyflawni fy ymrwymiad fel un o brif gyfranddalwyr y cwmni. Cyhoeddwyd ar 1 Mehefin 2017