Perfformiad

City-footbridge-lights
Caiff perfformiad y cyngor ei fonitro i ddangos sut mae amcanion wedi'u bodloni a sut mae gwelliant wedi'i gyflawni.

Rydym yn defnyddio dangosyddion perfformiad i fonitro ein perfformiad a chaiff rhai o'r dangosyddion hyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w cymharu ag awdurdodau eraill.   

Adroddiad Blynyddol 2018-2019 (pdf) 

Cynllun Gwella 

Mae'n rhaid i'r cyngor gyhoeddi amcanion gwella bob blwyddyn ac asesu perfformiad yn erbyn y rhain.

Hefyd, mae'n rhaid i ni sicrhau bod amcanion yn cael eu cyhoeddi a'u bod ar gael i'r cyhoedd roi sylwadau arnynt.

Lawrlwytho Cynllun Gwella 2016-2018 (pdf)

Lawrlwytho Cynllun Gwella Cryno 2016-2018 (pdf)

Lawrlwytho'r Adolygiad Blynyddol o Gynllun Gwella 2016-2018 (pdf)

Ar 26 Ebrill 2016, cytunodd y Cyngor Llawn ar Gynllun Gwella 2016-2018 Cyngor Dinas Casnewydd ac mae'n amlinellu'r amcanion gwella cyffredinol sydd gan y cyngor ar gyfer y ddinas a'i hun fel sefydliad.

Mae amcanion y Cynllun Gwella yn cyfrannu at themâu canlynol y Cynllun Corfforaethol: 

  • Mae Casnewydd yn ddinas ofalgar
  • Mae Casnewydd yn ddinas decach
  • Mae Casnewydd yn ddinas sy'n dysgu ac yn gweithio
  • Mae Casnewydd yn ddinas wyrddach ac iachach
  • Mae Casnewydd yn ddinas ddiogelach

Cynllun Gwella 2015-2016

Darllenwch ragor am ddata perfformiad Cyngor Dinas Casnewydd 

Adolygiadau'r Cynllun Gwella

Lawrlwytho'r Adolygiad Blynyddol o Gynllun Gwella 2014-2015 (pdf)

Lawrlwytho'r Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2013/14 (pdf) 

Perfformiad presennol  

Dadansoddiad perfformiad canol y flwyddyn 2016-2017 ar gyfer y Cabinet (pdf) 

Cynllun Corfforaethol 

Lawrlwytho a gweld Cynllun Corfforaethol 2017-2022 (pdf) sy'n amlinellu beth mae'r cyngor yn bwriadu ei gyflawni dros y tair blynedd nesaf.

Asesiad Corfforaethol 

Yn ystod Chwefror a Mawrth 2016, fe wnaeth Swyddfa Archwilio Cymru adolygu cynnydd y cyngor wrth weithredu'r Argymhellion a'r Cynigion ar gyfer Gwella yn yr Asesiad Corfforaethol llawn yn 2013 a'r adolygiad yn Nhachwedd a Rhagfyr 2014. 

Lawrlwytho'r Adolygiad o'r Asesiad Corfforaethol (pdf) 

Gwella gwasanaethau

Mae gan holl feysydd gwasanaeth y cyngor gynllun gwella'r gwasanaeth, y mae'r aelod cabinet wedi cytuno iddo, sy'n amlinellu beth mae'r gwasanaeth yn disgwyl ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ac mae'n nodi targedau ar gyfer perfformiad y gwasanaeth.

Rheoli risg

Lawrlwytho Diweddariad Risg i'r Cabinet (pdf) 

TRA111511 19/11/2019